නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

wmQre je,kaghska ;E.a.la'''


wjYH øjH


20x20cm iqÿ mdg >k fld<hla

mekai,la

l¿ mdg l,¾ fmka tlla ^Black colour pen&

iaf,dgÜ l=hs,ska gQ,a ^Slotted quilling tool&

5mm m<, r;=mdg fld< ;Sre ^Quilling paper strips&

l;=rla

w;alï ks¾udK i|yd Ndú; lrk .ï j¾.hla

20x20cm msx;+r rduqjla iy ujqkaÜ tlla ^Photo frame         with mount&


idod .kakd l%uh


m<uqj mekai,la Ndú; lr bx.%Sis wl=rej, o< igykla we| .kak' bkamiq 1 fjks cdhdrEmfha fmkajd we;s wdldrhg Tn we|.;a bx.%Sis wl=re l¿mdg l,¾ fmka ^Colour pen& tllska mdg lr .kak'


oeka Tn fuu ks¾udKh i|yd wjYH l=hs,ska yev;, ks¾udKh lr .; hq;=h' fï i|yd wm ghsâ fldhs,a ^Tight coil& iy ´mka Æia fldhs,a ^Open loose coil& l=hs,ska yev;, j¾. fol Ndú; lr we;'


oeka Tn iaf,dgÜ gQ,a ^Slotted Tool& tlla Ndú; lr 2 fjks cdhdrEmfha fmkajd we;s wdldrhg fld< ;Srej T;kak mgka .kak'


bkamiq 3 cdhdrEmfha fmkajd we;s mßÈ fld< ;Srej ;o lr T;d fld<fha wjidk fldgi w;alï ks¾udK i|yd Ndú; lrk .ï j¾.hla Wmfhda.S lrf.k w,jd .kak' 4 fjks cdhdrEmfha oelafjk wdldrhg Tng ghsâ fldhs,a ^Tight coil& tlla idod.; yelsh'


oeka Tn we|.;a ks¾udKfha yd¾Ü yevh ^Heart shape& jfÜg idod.;a ghsâ fldhs,a yev;, w,jd .kak' fï i|yd ghsâ fldhs,a 80 la muK wm Ndú; lr we;'


oeka Tn ´mka Æia fldhs,a ^Open loose coil& tlla idod .ekSu i|yd 5 fjks cdhdrEmfha fmkajd we;s wdldrhg fld< ;Srej ueÈka wdrïN lr fld<h T;kak mgka .kak' fld<h T;d wjidkfha § 6 fjks cdhdrEmfha fmkajd we;s wdldrhg Tng ´mka Æia fldhs,a ^Open loose coil& tlla idod.; yelsh'


Tn ghsâ fldhs,a j,ska yev lr.;a yd¾Ü yevfha ^Heart shape& we;=¿ fldgi ´mka Æia fldhs,aj,ska mqrjd ks¾udKh iïmQ¾K lr .kak'


Tn idod.;a ks¾udKfha fmkqu iy jákdlu ;j ;j;a jeälr .ekSug ujqkaÜ tlla iys; msx;+r rduqjla Wmfhda.S lr f.k rduq lr.; yelsh'

 


w;alï ks¾udK Ys,amskS wud kdlkao,f.a

(Amazs HomeMade)