නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

i;s ;=klska ´lsâ me< úiaila tljr ,nd.kak leu;so@


´lsâ j.djg fhduq jqKq fndfyda fofkla lrkafk jeä ñ,la §,d fjf<|fmdf<ka ´lsâ me< wrf.k tk tl' f.or ;sfhk ´lsâ m÷rlska me< fnda lr .kak W;aidy lrkafk keye' wo uu lshkak hkafk b;du;a flá ld,hlska Tfí j.djg ´lsâ me<hla tl;= lr .kafk fldfyduo lsh,hs'fudkjo fï zflhsls me<Z

fï úÈhg yod.kakd me< y÷kajkafk flhsls me< lsh,d' fldfyduo wms ´lsâ flhsls me<hla yod .kafk' Thd,d oel,d we;s ´lsâ m÷f¾ iqÿ mdg isúhla jf.a ;sfhk ;eka' ta ;ekaj, ;sfhkafk yßu ;=kS mgl' ta jf.a mgl f.dvla ´lsâ m÷rl ;sfhkjd' ta yeu ;=kS mglhlgu uq,a woaok fydafudakhla .Ejdu uq,a wÈkak yelshdj ;sfhkjd'


idudkHfhka wms okakjd ´lsâj, jeä yßhla ;sfhkafk wdydr ixÑ; lr ;sfnkd o~q lsh,d' ta ksid ´lsâ j¾. b;du fyd¢ka jjkak mq¿jka' ´lsâ lshkafk wms Ydlhla' wdOdrlhla u; jefvk Ydlhla' fndfyda fj,djg wms ´lsâ Ydlh f.dvla mßiaiï lrkjd' tfyu lrkak wjYH keye' fudlo thdf. lf|a wdydr ixÑ;hla isÿflfrkjd' ta lshkafk wdydr .nvd fldg ;nd .efkkjd' wkak ta jf.a wdydr .nvd jqKq ;ekaj, l| uy;a fjkjd' tfyu ;eka isúhlska jeys,d ;sfhkafk' t;ek ;sfhkafk yßu ;=kS mglhla' tal wms y÷kajkafk fußiagï áIQia lsh,d'  fydafudakhla .Efuka ta mglh W;af;ackh lrkak mq¿jka' tfyu ;ekaj,ska me<hla .kak mq¿jka' ta me<j,g wms lshkafk flhsls me< lsh,d'


fuys§ fydafudakhla úÈhg fjf<|fmdf<a ;sfhk fydafudakhla Ndú; lrkak mq¿jka jqK;a tajdg jvd wfma f.j;af;a ;sfnk fldaudßld Ndú;h M,odhlhs' fudlo l=vq jf.a ;sfhk fydafudak j¾. jeiaig fyaÈ,d hkjd' tfyu kï wms n,uq fldaudßld fhdodf.k mglh W;af;ackh lrkafk fldfyduo lsh,d'


W;af;ackhg fldaudßld

fldaudßld ms;a;la wrf.k l=vd lene,sj,g lmd .kak' ta lene,sj,g wu;rj fldaudßld fc,a tl ^uoh iQrdf.k& fjku n÷klg oud.kak'


oeka Thd, oel,d we;s ´lsâ Ydlfha fld< ke;s o~q ;sfhkjd' ta o~qj, iqÿ mdg isúh ;sfhk wdydr .nvd lr.;a ;eka y÷kd .kak mq¿jka' ta ;ekaj, ;sfnk isúh w;ska iQr,d whska lrkak' oeka wms l,ska lmd.;a;= wÕ,la jf.a m<, fldaudßld ms;a;la uqÿjla jf.a Tn iQrd.;a isúh ;sfnk ´lsâ o~q lene,a, ;=<g ßx.jkak'


i;s folla jf.a hkfldg t;ekska me< tkak n,kjd' ta jf.a me< u;=jk úg l,ska oumq fldaudßld ms;s lene,a, bj;a lr fldaudßld fc,a fmdâvla .dkak' ^iQrd .;a uoh& fiaÈ,d .sfhd;a wdfhu;a fc,a álla .dkak' me< f.dvla .kak mq¿jka' fï l%uh f.dvla id¾:l l%uhla' úhoula hkafk;a kE'


fldaudßld fjkqjgúl,am fndfyduhs

Thdg fldaudßld fydhd.kak ke;akï weiam%Ska fm;a;la l=vq lr,d" jeia,Ska állg tl;= lr,d wdf,am lsÍfukq;a ta mgl W;af;ackh lrf.k me< ,nd.kak mq¿jka'


ta jf.au me<ùug Ndú; lrk fydafudak l=vq tlla jeia,Skaj,g ñY% lr wdf,am lsÍfukq;a me< ,nd.kak mq¿jka' ta jf.a fï flhsls me< ,nd.kak Ndú; l< yels l%u f.dvla ;sfhkjd' ta jf.a yeu fußiagï tllskau me< .kak mq¿jka'flhsls me< fjka lsÍu

fï úÈhg ´lsâ Ydlfha yod.;a;= me< fjka lr .ekSu;a fndfydu m%fõifuka l< hq;= fohla' tys§ uq,a lefvkafk ke;sj tla mdrla wUr,d uõ Ydlfhka fjka lr .kakg ´fka'


uu l%uhg me< ,nd.ekSfï jdish fjkafk uõ Ydlhgu iudk me< ,nd.; yelsùu' ta ksid fï l%ufha jákdlu jeähs' ta yskaod yels ;dla ÿrg f.or ;sfnk Ydlhlskau me< ,nd .ekSug W;aidy lrkak'


me< kej; frdamKh

fï úÈhg yod.;a;= flhsls me<hla kej; fmdaÉÑhlg ouk tl;a ksjerÈj lrkakg ´fka' ta fjkfldg me<fha uq,a wÕ,lg jvd Èlaj jeã ;sfnkak ´fk' t;fldg uõ Ydlfhka .<jd fjkalr .kak mq¿jka'


ta wjia:dfõ§ uõ Ydlh;a tlalu fï me< j;=r oud f;;a lsÍu wjYHhs' bka wk;=rej j.djg wjYH j.d udOH imhd.kak' ta i|yd fmd,a f,,s len,s" wÕ=re leg iy .fvd¿ len,s fhdod.kak' fmd,a f,,s lene,s f;;aj ;sîu wjYHhs' bka miqj isgqùug .kakd fmdaÉÑh f;dard f.k tys fmd,a f,,s iy .fvd,a leg len,s w;r .,jd.;a me<h ;nd r|jd.kak' wÕ=re len,s fhdod isrlr .ekSu m%udKj;a' f,dl=jg ;o lrkak wjYH keye' me<h uõ Ydlfhka lvd .ekSfï§ uq,a .e,fjkafk ke;sj lrljd fmdâvla ;o lrkak' myiqfjka .e,ù tkjd'


fmdfydr fh§u

khsg%cka jeäfhka ;sfhk Èhr fmdfydr me<hg biSu wjYHhs' tys§ È,Sr kdYlhla tl;= lsÍu;a jeo.;a' thg wu;rj khsg%cka jeä fmdfydr j¾. fh§u;a Ydlh iïmQ¾Kfhkau f;;a jk fia óÿula fia jeiS hk wdldrhg È,Sr kdYlhla biSu;a jeo.;a' me<h isgqjd Èk follska Èhr fmdfydr fh§u m%udKj;a'


we;a;gu ´lsâ me< uefrkafk keye' ta .ek ìh fjkak ´fk keye' fudlo ´lsâ lshkafk wdydr .nvd lr .kakd Ydlhla' ta ksid fld<hla ye¨Kg .i uefrkafk keye' flhsls me< me< lrkak jf.au jeãu;a blauka'


Ôj ;dlaIKfõÈkS idrd rdð

;udrd m;srK