නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ñksidf.a iqñ;=rd


n,a,d ñksidf.ys;j;a ñ;%fhl= njg jQ ms<s.ekSu wkdÈu;a ld,hl mgka mj;S' th fï iy>%fha mjd fkdfjkia i;Hhla neõ ms<s .ekSug ukd idlaIshla Ökfha zzjQydka ZZ m%foaYfhka jd¾;d fõ'jQydka lS ieKska fldúâ 19 jix.; ;;a;ajh isyshg kefÕkjd kï th ryila fkdfõ' fuu l;dj;a mokï ù we;af;a jQydka l,dmh iïnkaO lr f.khs' fuu m%foaYh mqrd fldúâ 19 jix.; ;;a;ajh me;sÍ hoa§ fï n¨ iqr;,df.a ydïmq;d o fldúâ 19 jix.;fha f.dÿrla njg m;a jqKd' y;a yeúßÈ n¨ meáhd flfia fyda ydïmq;d iuÕ jqydka m%foaYfha msysgd ;snqKq Taikang frday, fj; f.dia isáhd' ta neõ ljqre;a ±k isáfha keye'


fldfydu jqK;a Èk lSmhlska fï frda.shd ñh .sh;a n,a,d ;u ydïmq;d ñh.sh mqj; fkd±k Tyq tkf;la frday,a mßY%fha /£ isáhd' frday,a ld¾h uKav, úiska n,a,d fmdaIKh lrk ,o w;r fuu frdayf,a wdmkYd,d Ndrj lghq;= lrk zzjQ lshq f*ka ZZ ^ Wu Cuifen &úiska fï n,a,d wef.a ksjig /f.k .shd' weh n,a,dg Xiao Bao hkqfjka kï ;enqjd' tys f;areu mqxÑ jia;=j ZZ hkakhs' b;d wdorfhka weh n,a,d /l n,d .;a;;a f.aÜgqj újr ùfuka bvla ,o ieKska n,a,d jydu ÿjkafka frday, foig nj;a zjQ lshq*sska ZZi|yka lrkjd'


iïudk ,;a n,af,da


n,a,kag uq;%d lrkak ;eke;a fkd;ekla keye lsõj;a fï iqkLhdf.a uq;%d ksid isÿjkakg ;snqKq f,dl= úkdYhlska fífrkak mq¨jka jqKd' 1941 jir jkúg meje;s 2 jk f,dal hqoaOfhaoS bjla njla ke;=j fndaïn fy<Su isÿ jqKd' 1940 j¾Ifha iema;eïn¾ udifha isg 1941 j¾Ifha uehs udih jkf;la uyd ì%;dkHh fgdka ishhl ;rï fndaïn m%ydrhka t,a, jqKq w;r k.r oyihla uq¨ukskau úkdYhg m;a jqKd' ,kavka k.rhg muKla 71 j;djla fndaïn fy<qjd' n¾ñkayeï ,sj¾mq,a iy ma,hsukq;a k.rhg wg j;djla o ì%iag,a k.rhg yh j;djla o .a,diaf.da k.rhg mia j;djla o ijq;ayeïmagka k.rhg y;r j;djla o fmdaÜiaujq;a k.rhg ;=ka j;djla o fndaïn fy¨jd' ;u ydïmq;df.ksjfia jy<g fndaïnhla m;s; jqKq nj oek .;a cq,shdkd jydu ta u; uq;%d l<d' fndaïnh ksIal%Sh jqKd' fï ùr ls%hdj fjkqfjka cq,shdkd kï jQ iqkLhdg Blue Cross molalu m%odkh l<d'


fï iqkLhd fjkqfjka ùr molalu foj;djlau ,enqKd' fojeks j;dfõ§ ish ydïmq;df.a mdjyka fjf<|ie, .skafkka oeú hEu j<lajd .ekSu fjkqfjka fuu iïudkh ,enqKd' ta iïudkh ,nd .;af;a 1944 ji¾ fkdjeïn¾ udifhaoshs' cq,shdkdf.a ùr;ajh fudk ;rï m%n, o lsõfjd;a ñksiqkag cq,shdkd ;¾ckhla jqKd' ta ksidu cq,shdkdf.a ydïmq;df.a ;eme, ,efnk ,shqï fmÜáhg úI j¾.hla ;enqjd' fudk;rï úre iïudk ,enqj;a cq,shdkdg thska fífrkak neß jqkd' l=ßre ñksiqkaf.a f.dÿrlg yiqj cq,shdkd ñh.sh;a ls¾;sh b;sß jqKd'


wmiaudrh fjkqfjkq;a mQ¾j wkdjels n,a,kaf.ka


wxYNd. frda.S m%;sldr fjkqfjka n,a,ka fhdod .ekSu .ek wjOdkh oekgu;a fhduq lr ;sfnk ksid cela fvdaia kue;s wd>d; frda. orefjl=f.a iyh fjkqfjka m%;sldr i|yd l¿ ,eífrdav¾ n,af,la iïnkaO lr .kq ,enqjd' gEkala kñka y|qkajk fï n,a,d b;d id¾:l úÈyg celaf.a jHdhdu i|yd iïnkaO úh' celaf.a mshd ghs,¾ i|yka lrkafka Y,H l¾ufha mgka lsisÿ úosyg p,kh fkdl< jï w; oeka áflka ál p,kh lrkjd muKla fkdj w; ;nk úiaflda;=j mjd w,a,d .ekSfï yelshdj cela fvdia i;=j mj;sk njhs' fï wkaoñka olajk m%.;sh ksid bosßfha§ ;u orejd fmr mßÈ ls%hdldÍ;ajfhka miqjkq olsk iqn isyskh fjkqfjka uõmshkaf.a n,dfmdfrd;a;=j oe,afjk úg wms;a ta fjkqfjka cela fvdiag wdYss¾jdo lruq'n,a,kaf.a yeisÍu w,,d wOHhkfha fhfok úfYaaI{hka fmkajd fok wkaoug ñksia iy fi!LHh iy Ôú;h iunr f,iska mj;ajd .ekSu fjkqfjka n,a,ka i;=j we;s yhjk bkaos%h fj;ska úYd, msájy,la ,efnk nj oeka ikd:j we;' fï ksid wmiaudr frda. ;;a;ajfhaos;a n,a,kaf.a iyh ,nd f.k frda. ;;a;ajh ksid we;s fjk w;=re ixl+,;djhka uÕyrjd .; yels njg *af,dßvd úYajúoHd,fha mY= ffjoH úoHdj ms<sn| uydpd¾h frd.¾ ßma i|yka lrhs'


msÜian¾.a úYajúoHd,fha <ud iakdhq Y,H ffjoH úoHdj ms<sn| úfYaI{ ffjoH fâúâ wev,aika i|yka lrk wkaoug wmiaudr wjia:dfõoS wdfõ. iïfm%aIK iakdhq ls%hdldÍ;ajh j¾Okh ù úoaHq;a fjkiaùu fõ.j;a jkúg tu Yla;sh y÷kd .ekSfï yelshdj n,a,kag we;' wmiaudr ;;ajhg m;aúug fmrd;=j ñksiqka fj;ska fmkakqï lrk /iaud,dj AURA f;areï .ekSug wmyiq jqK;a n,a,kag fuu /iaud,dj y÷kd .ekSfï wjia:dj ,nd fokq we;' fuu rYañh ñks;a;=jlaj;a /|S fkd;sfnk w;r n,a,kag fuu ;;a;ajh úkdä myl isg mehl ld,fha§ f;areug yelshdj ,efnkq we;' úfYaIfhka mqyqKq lrk ,o n,a,fl=g ;sfnk bj ñksiqkag idfmalaIj n,k úg ;=kaish j;djla muK by< nj wefußldfõ wmiaudr WmfoaYk mokfï iNdm;s iy ydj¾â ffjoH úoHd,fha uydpd¾h ffjoH iaàjka iepiag¾ i|yka lrhs' fï ksid wmiaudr ;;a;ajfha§ frda.shd weo jefgkakg fmrd;=j n,a,ka úiska ,nd fok ^fl|sß .Eï" fkdikaiqkanj" T¿fjka wekSu jeks wiudkH bßhõ& ix{dj wkqj mQ¾j wdrlaIdj i,id .ekSug frda.shdg yelsfõ'


úiafldkaiskays zz tu,s /ïfia ZZ wmiaudr frda.oeßfhls' wef.a wdrlaIdj fjkqfjka fouõmshka úiska mqyqKq lrk ,o n,af,l=f.a fiajh ,nd .;a w;r fuu n,a,d zz jÜika ZZ hkqfjka kï lrk ,oS' zz jÜika ZZ W.=r háka fl|sß .dk úg tu,s wef.a frda. ;;a;ajh fjkqfjka jQ mq¾j ;;ajhl wk;=re bj y÷kd .kS' uq,§ ;u ÈhKsh wei .efgk udhsfï isáh§ muKla weh fjkqfjka wdrlaIdj ,nd§fï yelshdj uõmshkag meje;=Ks' kuq;a jÜikaf.a wd.ukh;a iuÕu mdi, " w;sf¾l .uka ìuka muKla fkdj ihsl,a ijdßfhaoS mjd jÜika weh iuÕ isáñka wk;=re j<lajd .ekSfï ksr; jkakg iu;a neõ wef.a uõmshka uy;a wdYajdofhka i|yka lrhs'


fvdaka fclí yosisfhau wmiaudr ;;ajhg m;a jqKq w;r wef.a iajdñmqreIhdg;a fuu n,a,ka ms,sn| wdrxÑh .ek oek .kakg ,eì ;snqKs' fcalí iqjh ,enqj o úáka úg wmiaudr ;;ajhg m;a úug ;sfnk wjodku ms<sn|j wk;=re okajd ;snqKs' kuq;a fuu frda. ;;a;ajh y|qkd .; yels c¾uka fIm¾â n,af,l=f.a iyh ,nd .ekSu;a iuÕ fvdaka lsishï ld¾hl ksr; jkúg n,a,df.yeisßu fjkia fj;au weh ;udf.wdrlaIdj i,id .kakg wu;l fkdl<dh' weh iïuka;%Khkag iyNd.S jkúg;a zz meÜrd ZZ kue;s fuu n,a,d fïih hgg ù bÕshla ,ndfok úg weh jyd iïuka;%Kh weu;Su kj;d oud ish wdrlaIdj i,id .ekSug ;rï jdikdjka; jQjdh'


u;aøjH w,a,kak;a n¨ bj


c¾uka cd;sl jHdmdßl Reitner Reuther ;ukaf.a ud¾..; jHmdrh tla me;a;lska wdodhï ud¾.hlao " ;j;a me;a;lska iudc fufyjrla o isÿ lrk ;ekg m;a lr f.k lsõj;a we;s je/oaola keye' Tyq cd;sl udOHj,ska úYd, isria;, m%isoaO lf<a u;g ;s; ;nkak bj iys; n,af,la Woõ lr.kak lsh,hs' Tyqf.a oekaùug úYd, wdl¾YKhla ,enqfKa c¾uksfh;a ;reK orejka w;r u;g weíneys úu jix.;hla njg m;a fj,d ;sfnk ksihs' c¾uksh mqrd ;sfnk kS;suh wêssldß n,h ;sfnk wdh;k ;snqK;a úl,am f,i úi÷ï fokak ;ukag;a yels nj Reitner Reuther ys;=jd'


Tyq ;ukaf.a n,a,d fglaidiays ks, iqkL wxYh ,jd mqyqKqlr .;a;d' fï n,a,df.a ku f;da¾ wïud ;d;a;dg orejd mßyrkh lrk u;aøjH fydhd .kak neß jqK;a f;da¾g th wisrejla keye ' oeka c¾uksfha fouõmshka orejka mdi,g .shdu Reitner Reuther ,jd fõ,djla fjka lr f.k f;da¾f.a Woõj ,nd .kakjd ' tla fufyhqula fjkqfjka f;da¾g fvd,¾ 125 l uqo,la f.jkak fjkjd' f;da¾ f.org weú;a wyq uq¿ fydhd f.k .syska orejdf.a u;aøjH iÕjd .sh ;ekska t<shg .kakjd' u;aøjH fydhd .;a; ;rugu m%Yakh yudr fjkafka keye' t;ek§ uõmshkag Woõ fjkafka Reitner Reuther fmd,sishg fï jf.a fydavqjdjla oek .;a;du fydre;a iuÕ nvq wyq jqKq yskaod orejdg fpdaokd f.dkq lr Widúh olajd hkak fjkjd' fï jf.a ÿr hkak fkd§ uõmshkag orejd iqu.g fhduq lrjk uÕ .ek Reitner Reuther Wmfoia ,nd fokjd' fï .ek c¾uksfha n, wêldßkag okaj,d úi÷ï ,nd .kakjdo@ tfyu ke;akï m%d:ñl uÜgfuka m%Yakh úi|d .kakjd o hk úl,am folska tllg uõ mshkag m;a fjkak mq¿jks '


tla;rd mjq,a follau ;u orejd u;a o%jH mdúÉÑ lrk nj fmd,sishg oekajqjd' ks;sh bosßfha orejd jrolre jqkd ú;rla fkfjhs " tu je/oao idmrdos f,ig kï lr, orejdf.a YsIHNdjh;a wj,x.= l,d ' Reitner Reuther ;ukaf.a bj iys; n,a,d f;da¾ iu. tlaldiq fj,d m%Yakhg 100 ] l ksjeros úi|qu ,nd fokafka ks, we÷ï " wkjYH wjOdkhla fkdue;s jqK;a úplaIK kqjKska' tx.,ka;fha Chillport Limited  wdh;kh;a 2010 j¾Ifha mgkau fuu fiajdj fjkqfjka iqkLhka mqyqKq lrkjd '


fhda. jHdhdu lrk n,a,ka

n,a,d jqK;a ;rndre ùu úúO wdndOhkag fya;q fjkjd' ta ksidu n,a,ka iuÕ weú§u wo iq,n oiqkla' kuq;a n,a,ka fjkqfjka fhda. jhdhdu ieis meje;aùu ±ka t;rï wmyiq keye' fhda. jHdhdu b;d myiqfjka n,a,ka úiska bf.k .ekSug iu¾:hska neõ ±ka ms<sf.k ;sfnk ksid fyg wksoaodg Tng;a ksjfia iqr;,d iuÕ fhda. jHdhduhka ys fhfokak mq¨jka'mqkHd pdkaokS o is,ajd