නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

idudkH fm< úNd.h ,shkaak hk ¥ mq;=kag ksjiska msg;aj hkak iqn fydardjka


fujr idudkH fm< úNd.hg fmkS isák ¥ mq;=kag wOHdmkfha ñKsmyk fyj;a iriaj;S uEKshkaf.a;a nqoaê .fKaI uQ¾;sfhka f,dj my< fjñka nqoaêh m%odkh lrkakd jQ .K foúhkaf.a;a wdYS¾jdoh ,en Ñ;a; Yla;sh OdrK Yla;sh wd;au Yla;sh we;slr .ksñka bÈßm;a jk úNd.fhka Wiia m%;sM, ,nd .ekSug wjYH jk udkisl tal.%d;djh /l.ekSu msKsi isÿl< yels úfYaI wdYs¾jdo mQcdjla fuf,i bÈßm;a lruq'

foúhka fjkqfjka wmg Èh yelafla msx muKs' ta i|yd wm úiska msx /ia l< hq;=h' tfia /ialr .kakd msxfm;a Wkajykafia,dg wkqfudaoka lsÍfuka wm úiska b,a,d isákakdjQ idOdrK b,a,Sï bgqlr .ekSug wmg foajdwdYS¾jdoh ks;e;skau ,efnkq we;'

ta i|yd fhduqjk ¥ mq;=ka ish¨ foaj mQcdj,g fmr ksjfia§ nqÿrcdKka jykafiag u,a" myka" iqj|ÿï" meka mQcd lr ;sirK iys; mxpYS,h iudokaj je| kuialdr lr fi;a msß;a iÊ®dhkd lr tu lghq;= id¾:lj ksulrkak' wk;=-rej nqÿ l=áhg uola my<ska .K foúhkaf.a yd iriú uEKshkaf.a ms<su fyda msx;+r ;nd tu foúhkago u,a myka iqj|ÿï meka lsßwdydr mQcdlr msx wkqfudaoka lr Tng hï .%y fodaIhla ndOdjla mSvdjla n,mdkafka kï tajd ÿrelr§ bÈßm;a jkakd jQ úNd.fhka úYsIag chla ,nd§ ;u wNsjDoaêh i,id fok fuka m%d¾:kd lr fuf,i foúhkaf.a .=K isysm;a lrñka ta ta foúhka fjkqfjka olajd we;s iaf;da;% .dhk lr fi; m%d¾:kd lr.kak'

Tn úNd.h i|yd bÈßm;a jk iEu Èklu fï wdldrhg mQcd lghq;= bgqlrkak' bkamiqj jqj o Tn wOHdmk lghq;=j, kshef<k ;dla l,a yels iEu fõ,djlu fuu mQcd lghq;= bIag isoaO lsÍfuka foaj wdYS¾jdoh Tng ysñùu taldka;h' m<uqj .Kfoúhka fjkqfjka my; olajd we;s foaj wdrdOkdj ;=kajrla .dhkd lrkak' wk;=rej iaf;da;%h ;=kajrla .dhkd lr úNd.fha ch wfmalaId lr my; § we;s iqn kele;a wkq.ukh lrñka úNd.hg uqyqK §ug ksjiska msg;a jkak' úNd. uOHia:dkhg f.dia ms<s;=re iemhSug fmr zz´x isoaO nqoaê .Km;s taiajdyxZZ hk mdGh f;jrla lshd ms<s;=re iemhSu isÿ lrkak'


.Km;s foajdrdOkdj

{dfkaYajr ,ïfndaOr l¾K ú,ïì;x

yia;dOr fudaol uQIsl jdyk ks;Hx

yia;s pla;%dOr u;s fYa%IaG oka; Nskakx

mqIamdik .dñfkda;s YS% .fKaI ÈjHx


ud;d Wuhx.kd mS;d .x.dOßx

Yafõ; p;% OdÍ ;=ï fyau j¾K foayx

ldud M, kdß fla, mqIam ud, lKaGx

udfyaIajr mq;%foaj wdikx m%úYaGx


IKauqL foafõkaø Nd;D i¾j Ydia;% .S;x

{dfkdaol odkd;r kdÍ;d ika;x

f.!Í ms%h mq;% foaj rdcu;s fYa%IaGx

mqIamdik b|ka ld, .dñfkda;s ÈjHx


iaf;%da;%h

hf;d;a;x Yla;fha r;ka;d Yajðjd

h;ks¾ .=Kd o fm%uhd .=Kiaf;da

hf;dNd;s i¾j;s%Od fNaox ksykx

iod;x .fKaIx kudfud .cdu#

hf;d jyaks Ndkq¾ Nfjd N=¾c,xj

h;# id.rdYa pkaø ufphHdu jdkq#

h;# ia:djrd cxiud jDCI ixid

iod;x .fKaIx kudfuda Ncdu#

h;# mq;% iïmÊcf;d jd[að;d¾f:da

hf;d Nla; úikdia:;d fkal rEmx

hf;d fklOd iaj¾. f,daldNs kd;d

iod;x .fKaIx kudó Ncdu#æ


iriaj;S foajdrdOkdj

Ydia;%d.u OdÍ.=K {dk iïm%hqla;x

f,dalpdß ms%hx.kd úoHdNr Odrx

úoHpdß ukqIH uqL fiú; ks;Hx

iriaj;S foaù iqr wdikx m%úYaGx


YS% ëOr .S;ldu uOqriajr jdp#

YS% yia;l lSrfmda;ld oIH;s ks;Hx

YS% uqL jidkq noaO uyd n%yau rdcx

iriaj;S foaú mqIam wdikx m%úYaGx


úoHdOr il,dnyq ckkdhl ùrx

wkHOdrl úY%e;s nyq ck uk mS%;sx

ks;Hiajr .S; Ydia;% PkaoiHdêm;sks

iriaj;S foaú mqIam wdik m%úYaGx


iaf;da;%h

´x kfuda iriaj;S kfuda jrfoaj ldu remskS

úoHdrïNx lßiaidñ - isoaë¾ Nj;= iínod

´x iriaj;S kfuda úoHd - i¾jfoaaù kfuda ku#

´x i;a;rEmS i¾jOdÍ - i¾j{dk kfuda ku#

´x ks;Hmdk ks,OrkS - l,dä kfuda ku#

´x woaÈ jdÈ cmOdß - pkaø ìïn kfuda ku#

´x Ysjfhda.sks isjdkkaos - isj{dks kfuda ku#

´x i¾jldß isfm!jdß - i¾j f,dalS kfuda ku#

´x b;s iriaj;S fka;%ï iudkx isoaê i¾j úoHd OdrfkaIajdy#

fmr isÿl< wdldrhgu foaj wdrdOkdj ;=ka jrla o iaf;da;%h ;=kajrla o .dhkd lr úNd. ch m;d f.dia ms<s;=re iemhSug fmr zz´x kfuda ch iriaj;S ud uqLdrev tays taiajdyxZZ hk mdGh f;jrla lshd ms<s;=re imhkak'


m%ùK fcHd;sIfõ§

wð;a f,dl=f.a


Oïñl fyajdjiï