නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

yßhg lrkjd kï f.j;= j.djg fmdä bv;a we;s'''


wvq bvlvla we;s f.j;a;l Ôj;a jk Tng j.djg ys;la ;snqK;a lr.kak l%uhla ke;sj ,;fjk jdr wkka;hs' úfYaIfhka kd.ßlj Ôj;a jk whg fï ;;a;ajh ;Èkau oefkk fohla' tjka wvq bvl myiqfjka j.dlrkafk fldfyduo lsh,d lshkak ;uhs wo wm iQodkï jkafka' j.d l=¨kq" j.d rdlal" j.d u¨" j.d fnda;," j.d me,e,s wd§ l%ufõo Ndú;fhka wvq bvl j.dlrkak mq¿jka' j.d l=¨kl j.dj lrkafk fldfyduo lshk ldrKdj iïnkaOfhka l,ska ojil wms l;d l<d' tfyu kï wo;a wms wvq bvl j.d l< yels myiq l%ufõo .ek l;d lruq'


j.d rdlal'''

iSñ; bvl Ôj;ajk úfYaIfhka ;Ügq ksjdij, jdih lrk whg wmQrejg .<md .; yels j.d l%ufõohla' mS'ù'iS' jeysmS,s fï i|yd ir,j Ndú; l< yelshs' uq,skau mS'ù' iS' jeysmS,s wä 3 la muK È.g lmd.kak fjkjd' fome;a; mS' ù'iS' tkaâ lema w,jd jid.kak' jeämqr c,h msgùu i|yd jeysmS,a, ueÈka wäfhka wähg isÿre ilid.kakg ´fka' fï mS,s /|ùug ,S fyda hlv ngj,ska idok ,o iels,a,la wjYH fjkjd'


fï i|yd fhdod.kakd j.d udOH ilid .ekSfï§ ldnksl fmdfydr yd u;=msg mia 1(1 wkqmd;hg wrf.k ilid .;a ñY%Khg fldyqn;a yd oyhshd wÕ=re 1$4 l m%udKhla tla lr l<jï lrkak' bka mi ieye,a¨ fjkjd jf.au w;sßla; c,h nei hdu myiq lrkjd'


j.djg jvd;a iqÿiq''''

fujka j.d rdlal ;=< j.djg jvd;a iqÿiq jkafka f.dgqfld<" lxl=x" uql=Kqjekak" ñxÑ yd i,do fld< wdÈhhs' fïjdfha o~q lene,s fyd¢ka uq,a weoaoùug i,iajd wÕ,a yhl mr;rhla we;sj tl ;ekl me< fol neÕska isgqjkak' tu fnda. isgqjd .ekSfï§ br t<sh jvd;a m%sh lrk fnda. by< fldgiaj,;a fijK m%sh lrk fnda. j¾. my< fldgiaj,;a isgqjd .ekSfuka id¾:l wiajekakla ,nkak mq¿jka'


fmdfydr'''

uQ,sl fmdfydr fhdod isg jQ miqj wu;r fmdfydr wjYH jqjfyd;a Èhr fmdfydrla ú,iska we,anÜ ñY%Kfhka .%Eï 1la j;=r ,Sgrhl Èhlr fh§fuka j¾Okh fõ.j;a lr.kak mq¿jka' flfia jqjo wiajkq fk<Sfuka miqj ldnksl fmdfydr tla l< hq;=hs' fuu j.d l%ufha mj;sk úfYaI jdishla jkqfha tla rdlalhl j¾. lSmhla j.dl< yels ùuhs'


udi 6 la muK wiajekak .ekSfuka miqj jeysmsys,sj, we;s j.d udOH bj;a lr w¨;a udOH mqrjd kej; isgqjd .; hq;=hs'


j.d fnda;, ;=< j.dj

kd.ßlj Ôj;ajk whg ksfjig f.k tk ma,diaála fnda;,a mßirhg uqod yßkjdg jvd m%fhdackj;a fohlg fhdod.kak we;akï fl;rï wmQrehs o@


j.d fnda;, l%uh hgf;a j.djg ,Sg¾ 1 1$2 ma,diaála fnda;,a" fyd¢ka lefmk msyshla fyda lg¾ tlla imhd .ekSu wjYHhs' fuu fnda;,a úúO wdldrhg ilid .kak mq¿jka' ta wkqj ma,diaála fnda;,a hál=re bx.%Sis T wl=f¾ yevhg lemqï lSmhla fhdodf.k fnda;,hg j.d ñY%Kh mqrjd fnda;,fha háka l=vd c, isÿrla fhdokak' ta tla l%uhla'


wfkla l%uh jkafka ysia ma,diaála fnda;,a ;sria w;g lmd tys nf|ka fldgila lmd bj;a lr hg me;af;a c,jyk isÿre ilid j.d udOH mqrjd fnda. isgqjd .ekSuhs'


j.d udOH

fï i|yd j.d udOH ilid .ekSfï§ fldïfmdaiaÜ fldgia tllg u;=msg mia fldgia tlla yd fldyqn;a fldgia 1$2 la tlalr .ekSu l< hq;=hs'


iqÿiq fnda.'''

ma,diaála fnda;,a ;=< j.d lsÍfï § yeu fnda.hlau id¾:lj jjkak neye' fnda;,fha m%udKhg iß,k wdldrfha fnda. f;dard.ekSu jeo.;a'


ta wkqj lxl=x" uql=Kqjekak" f.dgqfld<" cmka frdai u,a" fmgQkshd u,a wdÈh fndfydu wmQrejg j.d lrkak mq¿jka' me< isgqjd .ekSfï§ fyd¢ka uq,a wÈk ,o me< f;dard.kakjd jf.au tl fnda;,hl me< folla ;=kla muK isgqjd .ekSu;a iqÿiqhs'


kv;a;=j myiqhs'''

j.d fnda;, l%uh hgf;a j.d lsÍu jf.au kv;a;=j;a fndfydu f,fyishs' wjYH m%udKhg c,h fhdokjd jf.au j¾Okh läkï lsÍug we,anÜ ñY%Kh jeks fmdfydrla Ndú;h id¾:l j.djg fya;=jla' fldfydu;a fï j.d fnda;, fyd¢ka ysre t<sh we;s ;ekaj, t,a,d .ekSfuka id¾:l wiajekakla ,nd.kak mq¿jka'


j.d me,,s

j.d me,,s ;=< j.dj;a ckm%sh j.d l%uhla' ta i|yd;a PVC jeysmS,s fhdod.kak mq¿jka' ta i|yd PVC tkaâ lema" khsf,daka kQ,a ^fkdïur 6& imhd .ekSu m%udKj;a' j.d udOH úÈhg u;=msg mia fldgia tlg fldïfmdaiaÜ fldgia tlla yd fldyqn;a fldgia 1$2 la fhdod.ekSu wjYHhs'


fï i|yd fhdod.kakd jeysmS,s wä 2 la È.g lmd .ekSu m%udKj;a' tfia lmd.kakd jeysmS,s fomi tkaâ lemaj,ska jid f.k c,jykh i|yd isÿre folla mS,a, háka ilid.kak' fï wdldrhg ilid .;a lene,s 3 la wrf.k wä 1 1$2 ne.ska mr;rh isák fia khsf,daka kQf,ka .eg fhdod r|jd.kak' miqj j.d udOH mqrjd me< isgqjd.kak'


iqÿiq fnda.

i,do fld<" f.dgq fld<" lxl=x" uql=Kqjekak jeks fld< t<j¿ fuys jjd .ekSu myiqhs' isgqjd .ekSfï§ ksfrda.S" uq,a weoaojQ o~q lene,s wÕ,a 3 la ;rï mr;rhla we;sj tl ;ek me< folla ne.ska isgqjkak mq¿jka'


kv;a;=j

fuu l%uh hgf;a fnda. kv;a;=j fndfydu myiqhs' m%Odku ldrKh jkafka fyd¢ka ysre t<sh jefgk ;ekl t,a,d ;eîuhs' wjYH;dj wkqj c,iïmdokh lsÍu fndfydu jeo.;a' fuys we;s m%Odku jdish jkafka m,sfndaOkdYl fh§u lsisfia;a wjYH fkdue;s ùuhs'lDIsfõ§ ixck is,ajd

lDIsl¾u fomd¾;fïka;=fõ ysgmq lDIsl¾u WmfoaYl

^j;auk lDIsfõ§ fudvka we.%s mqoa.,sl iud.u&


;udrd m;srK