නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

Tjqkao wms jeksh wmg Tjqkag Ôú;h Èh yelshwms ljqre;a i;=áka isàug leue;af;da fjuq' wvq ;rñka wmf.a uQ,sl wjYH;d imqrd .ekSu i|ydj;a wmg uqo,a wjYH fõ' tA i|ydj;a j;alula ke;s wh È<skafoda fj;s' È<s÷lu ksid wdydr" we÷ï me<÷ï yd b÷ï ysgqï myiqlï ke;sj TjQyq wirK Ôú; f.j;s' fï ;;a;ajfhka Tjqka uqojd .ekSu i|yd iudcfha úúO uÜgï j, whg tla tla m%udKj,ska odhl úh yelsh'

• woyia iy mQ¾j ks.ukhka fjkia lrkak

È<s÷lu .ek m%cdj ;=< iïu; mQ¾j ks.ukj,g Tn f.dÿre ù isà kï tAjd w;ayßkak' WodyrKhla jYfhka ÿmam;alug fya;=j jev fkdlsÍu hk u;h oeÍfï§ ÿmam;alug fya;=jk md,kh l< fkdyels iy iudc moaO;suh fya;= Tn úiska u.yßkq ,efí' ksjdi wysñùï" mqyqKq wjia:d fkdue;slu" fuj,ï i|yd wiudk m%fõYh" udkisl frda. iy /lshd wjia:d ysÕlu jeks úúO lreKq oßø;djhg fya;= úh yelsh' tfy;a wmf.a mQ¾j ks.uk ksid ÿmam;=kag Woõ lsÍfï wjia:d wfmka u.yef¾'

• f;dr;=re m%fõYh iy wjOdkh

iudcfha mj;sk oßø;d uÜgï y÷kd.ekSu i|yd m%cd úfYaI{hskag ijka§u ;=<ska iy m%dfoaYSh ixúOdkj, ld¾hhka .ek wjOdkh fhduqlrkak' iïm;a W!k;d" ndysr idOl iy msysg wjYH whf.a f;dr;=re iy Tjqkag flfia iydh úh yelso hkak tu.ska ksYaph lr.; yelsh'

• uqo,a iy ld,h mß;Hd. Lrkak

wd¾Ól úIu;d msgqoelSu i|yd wjxl wruqKq we;s iafjÉPd ixúOdk y÷kdf.k uqo,a yd ld,h mß;Hd. lsÍu ÿmam;alu msgqoelSfï myiqu l%uhhs' Tn mß;Hd. lrk iq¿ uqo," iq¿ Y%u mß;Hd.h fyda iq¿ ld,h uÈlula f,i fkdi,lkak'

• wruqo,a tl;= lsÍu fyda wdodr lÜg,

ÿmam;=ka fjkqfjka wruqo,a msysgqùu fyda wdodr lÜg, fnod§u ukd wjfndaOhlska hq;=j l< hq;= ;j;a tla uy.= l¾;jHhls' yelshdj wkqj fik. tAlrdYS jk f,i úfkdaodiajdoh imhñka fjkafoais meje;aùu ;=<skao úYd, wdOdr m%udKhla tl;= l< yelsh'

• Tn jHdmdßlfhla kï

Tng jHdmdrhla ysñ kï kj /lshd wjia:d W;amdokh flfrys ie,ls,su;a jkak' tfiau ÿmam;=kag Wiia wOHdmk wjia:d ,ndÈh yels l%u .ek Wkkaÿ jkak' tfiau Tnf.a fiajlhskag mä rys; ksjdvq §u ;=<ska Tjqka wffO¾hu;a fkdlr mä iys; ksjdvq fukau wikSm ksjdvqo msßkukak' tfia l< hq;af;a jegqma fkdue;sj Èkla .;lsÍu oßø;djh ;j;a W;aikak lsÍula jk neúks' úfõlh ,eîu fiajlhskaf.a ksfrda.s fi!LHhg fukau Tnf.a fiajd M,odhS;djg fya;= fõ' tfiau jevlrk mjq,aj, <ud /ljrKh i|yd úuis,su;a fjkak'

^ https://commonbond.org/ weiqfrka &
• iqks,a w,a.u