නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

weußldfjka vhìàiaj,g tlaiqfnrdÈhjeähd frda.Ska bkaishq,ska ,nd .ekSug jvd;a wlue;s fya;=jla ;sfnkjd' b`Èlgqjla iys; isßkacrhlska iu isÿre lrk úg we;s jk fõokdj .ek frda.Ska ;=< we;af;a ìhla'fï ;;a;ajhg úl,amhla f,iska weußld tlai;a ckmofha wdydr iy T!IO md,l uKav,h úiska bkafya,rhla f,iska bkaishq,ska Ndú; l< yels WmlrKhla ksmojkq ,enqjd' Tjqka fuh — tlaiqfnrd ˜ hk kñka y÷kajd ÿkakd'2006 jif¾È y÷kajd ÿka fuu WmlrKh u.ska bkaishq,ska l=vq wdldrfhka iafma% lsÍug yelshdj we;s w;r fuu l=vq fmky¿j,§ Èhr njg m;aj reêr moaO;sh u.ska wjfYdaIKh lr .ekSfï yelshdjlska hqla;hs' fï Wmdx.hgu iïnkaO lrk  —´r,a ,Ska ˜ keue;s uqL iafma% Wmdx.hla o ;sfnkjd' fï WmlrKh iq,N f,iska iudc.; jqfKd;a th Èhjeähd frda.Skag iqn wdrxÑhla ùug mq¿jks' bkaishq,ska ksis ud;%dj ksis mßÈ .ekSu m<uq j¾.fha fojeks j¾.fha Èhjeähd frda.Ska iïnkaOfhka b;d jeo.;a'

• wvq mdvq ;snqKd

2006 jif¾§ — tlaiqfnrd˜ WmlrKh fjf<|fmd,g y÷kajd ÿkak;a' kuq;a 2007 jir jk úg  fuys wvq mdvq lSmhlau fmkS .shd' yiqrejkak wmyiq ;rï úYd, úu" w,a,d .ekSfï wmyiq;djh jeks lreKq jf.au fmky¿ ms<sld frda.Skag — tlaiqfnrd ˜ WmlrKh yeisrùfï§ hï hï wmyiq;djhka ;snqKd' fuu wvqmdvq i,ld n,d 2014 jif¾§ wdydr iy wka;rdhlr T!IO wêldßh úiska Afrezza kñka bkaishq,ska bkafya,rhla y÷kajd § ;sfnkjd' wdydrhg fmrd;=j ksis bksiahs¨ka ud;%dj ,nd .ekSu ksid frda.shdg M,odhS f,iska bkaishq,ska l%shdldÍ;ajh isÿ fjk neõ miqúmrï lsÍfï§ fmkS .shd'

( www.webmd.com weiqfrka )
mqkHd pdkaokS o is,ajd