නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

යටි හිතේ ;sfhk foaj,a wmj ch.%yKh lrd f.kshhs;ud ysig ;u w;uh fijKe,a, hkq bmer‚ jákd lshukls' kuq;a wm ld ;=<;a Bg;a jvd fnfyúka jákd fijke,a,la ;sfí th wmg ´kE wdldrhlg yiqrjd .; yels uyd n,iïmkak fijKe,a,ls th jßka jr fjkia jqj;a t<sh jefgk w;g fjkia jk fijke,a,la fkdfõ' th .f,a flgqjdla fuka fndfyda l,la tl È.gu mj;ajd.; yels fijKe,a,ls' l=ulao fï uydk¾> fijke,a,@ tkï wm ld ;=<;a mj;sk wfma há is;hs' fndfyda fofkla wmf.a há isf;a jákdlu .ek fyd¢ka wjfndaO lrf.k keye'

• fudllao fï há ys;@

ir,ju i|yka lf<d;a há is; lshkafk wfma isf;a ;sfhk tl fldgila' wms is; lshk tl ;ks jpkfhka ye¢kajQjdg is; lshkafka ;ks tallhla fkfuhs' th b;d ishqï fldgia rdYshl tl;=jla' fmrÈ. ufkdaúoHdj wkqj  kï fï jf.a fldgia 84000la isf;a ;sfnk nj i|yka fjkjd' ngysr ufkdaúoHdj wkqj kï uki ;=< m%Odk fldgia 3la hgf;a fnod olajkjd' há is; lshkafk;a fï wdldrfhka ;sfhk fldgiaj,ska tl fldgila' Tfí há is; hkq fï f,dalfha Tng ,eî we;s jákdu jia;=j hehs lSfjd;a tys jrola ke;' Tfí há isf;ka Tng .; yels m%fhdack wiSñ;hs' kuq;a fndfyda fofkla há is; ms<sn|j wid ;snqK;a tys Yla;sh yß yeá Ndú;d lsÍug fkdoekSu ksid tu Yla;sh uq¿ Ôú; ld,fhau ;uka ;=< r`ojdf.k lsis;a fkdlr Ôj;a fjhs' ta ksid Tn Tfí há is; yß wdldrfhka l%shd;aul fjk ;ekg m;a lr .;af;d;a Tng wuq;= w;aoelSï rdYshlg uqyqK fokak ,efnkak mgka .kakjd'

• nyq;rhla mdúÉÑ lrkafka keye

f,dj m%lg id¾:l;ajh ms<sn| WmfoaYljrfhla jk n%hka Üf¾iS mjikafka ñksid hkq Wm;skau id¾:l ùu fjkqfjka ieliqkq i;ajfhla hkqfjkqhs' fudlo ÈhqKq l< yels ukila iys;j ñksfil= f,i bm§uu hfulag id¾:l ùu fjkqfjka wjYH  idOl iïmQ¾K lsÍula fjkjd' tfia ne¨fjd;a ienúkau fï f,dalfha iEu ñksfil=u Wm;skau jdikdjka;hka' wms fndfyda fofkla fï fjkfldg;a wfma iuia; isf;a Yla;sfhka 1]la 2] j;a Ndú;d fkdlrk nj Tn okakjdo@ kuq;a ta jdikdjka;hkaf.aka 80lau jf.a ;uka i;= fï Yla;Ska y`ÿkd fkd.ekSu ksid kslrefKa  wid¾:l wi;=gq odhl Ôú; .; lsÍu lk.dgqjg lreKla' úYd, Yla;Ska yelshdjka f.dvla wms <Õ ;shdf.k ;ju;a ta foaj,a mdúÉÑ fkdlr kslrefka ld,h ld oukjd'

• lrkak mq¿jka fudkjo@

ir,ju i|yka lf<d;a Tfí há is;g Tng wjYH  ´kEu fohla lr fokak mq¿jka' we;eï úg fuh Tng úYajdi lrkak neß fjkak mq¿jka' kuq;a i;H jkafka fuhhs' Tng wjYH uqo,ao" m%shukdm fmkqulao" hym;a fi!LHhlao" b;d w,xldr ksjilao" hym;a ìß`ola fyda ieñfhlao" fjk;a rglg ixpdrh lrkako" fï tlS fkdlS ´kEu fohla Tn fj;g <Õd lr fokak Tfí há is;g mq¿jka' Tn l< hq;= tlu foa Tng wjYH fudkjo hkak meyeÈ,sj Tfí há is;g ikaksfõokh lsÍu;a ta ms<sn|j iïmQ¾K úYajdih ;eîu;a muKh' Tn ljqre jqK;a fï fudfydf;a fld;ekl l=uk wdldrfhka Ôj;a jqK;a Tng ksj/Èj Tng wjYH foa Tfí há is;g ikaksfõokh lrkak Tn okakjdkï Tng wjYH ;ekg Tnj /f.k hdu" Tng wjYH Ôú;h Tng ,Õd lr §fï lghq;a; Tfí há is; wksjd¾hfhkau bgqlrkq ,nkjd'

• l%shd;aul lrkafka flfiao @

ta i|yd iajhx fhdackdjla Tn Tfí há is;g uq,skau l< hq;=hs' WodyrKhla f,i Tng fï  jir ;=< § r;= mdg fgdfhdagd fudag¾ r:hla wjYHhs is;kak' Tn ta foa fuf,i Tfí is;g mjikak' ˜yels;dla blaukska r;= mdg w¨;a fgdfhdagd ld¾ tlla ug ysñ lr §u .ek uf.a há is;g f.dvla ia;=;shs˜' fuf,i Tn ksod .ekSug fmr iy WoEik wef​|ka neiSug fmr f;jrla neÕska is;g lshkak' tfukau Tn ,iaik r;= mdg fgdfhdagd r:hlska nisk yeá" th Wcdrefjka mojk yeá" wfkla wh Tng m%Yxid lrk yeá .ek is;ska olskak' iEu Èklu fufia Tn is;k úg Tfí ta wruqK bIag lsÍug Tfí is; wksjd¾hfhkau lghq;= lrkq we;' Tng ta i|yd uqo,a ke;akï uqo,a ,nd .ekSug wjYH ud¾.hla Tng mEfokq we;' /lshdjla" jHdmdfrka uyd ,dNhl" f,d;/hs Èkqï we§ula wd§ l=uk fyda l%uhlg Tng uqo,a ,efnkq we;' tfia;a ke;akï Tng b;du;a ,dN jk wdldrhlg b;du;a wvq ñ,g tjks fudag¾ r:hla ldf.ka fyda ñ,§ .ekSug mjd yels jkq we;'Tfí há isf;a n,h wiSñ;hs' wo Tn Tfí is;g wK lrk foa fygu bIag fkdjkq we;' kuq;a yels ;dla blaukska ta foa Tng ,Õd lr§ug Tfí há is; lghq;= lrkq we;' wjYH jkqfha ta foa ,efnk ;=re wêIAGdkfhka hq;=j isákak'


ufkdaúoHd WmfoaYl
m%ùK udkj yelshd úfYaI{ mqyqKqlre
ik;a .uf.a

• uOqNdIsŒ fndr¨f.dv