නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

fï me< jeõfjd;a f.org jdikdj Wodùu j<lajkak neye'''


w¨;ska f.hla yok f.dvla fofkla jeämqr wjOdkh fokafka f.or ì;a;s" jy," cfk,a fodrj,a jf.a wNHka;r foaj,a .ek ;uhs' jdia;= úoHdjg wkql=,j fï yeu fohlau f.or ma,Eka tl w¢k fldgu ;uhs isoaO fjkafka'  fï yeu fohla .eku ys;=jg f.or yo,d bjr fj,d f.org mÈxÑhg .sydu ;uhs f.dvla whg ;ukaf.a f.j;a; .ek u;la fjkafka'  b;ska ,iaik u,a j¾. jj,d ;ukag wjYH úúO j¾.fha me< j.d lr,d f.j;a; ,iaik lr.kak yefudau fjfyi fjkjd' b;ska f.org jdikdj f.ak me< j¾. jf.au tajd j, Yla;sh ,efnkak f.j;af;a j.d lrkak ´k''


.ila jeúh hq;= ÿr ksjfia isg .ia iy je,a jeúh hq;= ia:dk yd tu .ia jeùug iqÿiq ld,h" tu .ia jeùug Ndú;d lrk kd kd jQo úúO ÿr úia;r olajd ;sfhkjd' wld,fha u,a" f.ä wdÈh yg .ekaùu fuka úYañ; úia;r o" wfkl=;a ish¨u úia;r o jdia;= ;=< olajd ;sfhkjd' lsishï ksjil isg kef.kysr Èidfõ .ia isgq jk úg tu .iaj, fijKe,a, Woh ld,fha 7 isg 8 w;r ld,fha ksjig jeàu wiqnhs' wfkl=;a Èidjka ;=< jjk .iaj, o w;= f.a ñÿ,g ;sîu iqÿiq keye'


hym;a jDlaI

mq<s, W;=r Èidjg o" kq. kef.kysr Èidjg o" Wÿïnrd ol=K Èidjg o" wYaj;a: ngysrg hym;a fjkjd' wia f.dÿ" lsvdrï" flfi,a" ,ma kdrx" ^iso,x& wNsjDoaêhg meñfKkafka keye' fn,s mou" fy,a ue,s" fldia" fmd,a ks;ru hym; Ydl fõ' mqjla" fn,s" fodU" udrd" wfYdal" uqK u,a Y=N u f.k fokjd' cïnq" fldf,dï" ÈUq,a" l=Uqla" kdrdka" ñÈ" fo,a" fo¿ï" fodvï" lr|" uoáh" fldia" ;sôßhd" l¿jr" weïnr,a,d" c,h weiqf¾ jeúh hq;=hs'u,a me< w;r'''

´lsâ j¾. j,ska ,efnk iqNodhl nj ksid wo f,dalfha fndfyda rgj,a j, f.j;af;a fï ´lsâ j.d lr,d ;shkjd oel.kak mq¿jka' úúO j¾.fha mdg j,ska ´lsâ u,a ;shk ksid f.j;af;a ,iaikg jjkak mq¿jka'frdai u,a yeu f.orlu jf.a jj,d ;shkjfka' frdai u,a jjk tl;a ksjilg f.dvla iqNodhlhs' fiamd,sld lshkafk;a ksjig iqN odhl u,a j¾.hla' fiamd,sld u,a j,ska yuk iqj| ksid ksjig wys;lr lDñka j¾. we;=,a fjk tl;a je<flkjd' niakdysr me;af;a ke;=j fjk ´kEu ;ekl fiamd,sld me<hla bkao.kak'odiafm;shd u,a j¾.h Thdf.a f.j;af;a wksjd¾fhka j.d lr,d ;sfhkak ´k' fï u,a j¾.h Thdf.a ksjig f.dvla iqN odhlhs' fï uf,a ;shk iqj| ksid lDñ i;=ka i¾mhka f.j;a;g we;=¿ fjk tl j,lskjd' ta jf.au f.org Okd;aul Yla;sh;a ,nd .kak mq¿jka' fï m%fhdack fyd¢kau ,nd .kak kï f.or m%Odk fodr fome;af;a u,a .ia jjkak u;l ;shd.kak'fï u,a j¾. j,g wu;rj fm;s 1" 2" 3" 5" 8" 13 ;shk u,a j¾. f.or jjk tl f.dvla iqNodhl jkjd'


fldudßld jeo.;a '''

f.orl wksjd¾fhka ;sfhkak ´k Ydl j¾. w;r by,skau ;sfhk Ydlhla ;uhs fldaudßld lshkafka' yÈiaisfha l=iaisfha Whk msyk fõ,djl§ w; msÉpqfkd;a fldaudßld fc,a tl wdf,am l,du blaukg iqj lr.kak mq¿jka yelshdjla ;shkjd' ta jf.au ;uhs .eiag%hsáia" u,noaOh jf.a frda. j,g fldaudßld jHxckhla úÈyg yo,d lkak mq¿jka' iajdNdúlju wfma wjg ;shk jd;h msßisÿ lrkak jf.au f.org Okd;aul úYajYla;sh ,nd fokak;a fldaudßld j,g mq¿jka'


ksjfia fodaI ÿre lrkak kï''

f.or ;shk fodaI ÿre lrkak mq¿jka jákd Ydl j¾.hla úÈyg yd;djdßh y÷kajkak mq¿jka' ta jf.au ;uhs f.dvla frda. j,g yd;djdßh fyd| fnfy;la fjkjd' jd;h msßisÿ lrkak odhl fjk yd;djdßh b;d blaukska j.d lr.kak mq¿jka jf.au f,dl=jg id;a;= lrkak;a wjYH fjkafka keye' f.j;af;a yd;djdßh ;shkjd kï f.or wdydr úI fjk tl fjkafka keye lsh,d wfma me/kafkda lsh,d ;shkjd' yd;djdßh le| yo,d fndkjd kï wfma YÍrhg b;du;a .=Kodhlhs'


foys jákd Ydlhla''

w;S;fha b|kau f.dvla fyd| T!IOhla úÈyg Ndú;djg .;a; foys úIîc kik .=Kfhka b;d by<hs' weiajy lgjy fodaI ÿre fjkak foys lmk tl biair ld,fha b|kau tk fohla' jdyk j,;a foys t,a,kafka ta ksid ;uhs' foys j,ska tk iqj| ksid Thdf.a udkisl frda. iqj lrkak;a fya;=jla fjkjd' fmdaÉÑhl jjd.kak mq¿jka fmdaÉÑ foys j,ska fï .=Kh jeämqr ,nd .kak mq¿jka' yenehs W;=re ÈYdfõ yer fjk;a ´kEu ÈYdjl foys me<hla ;shk tl jvd;a Y=Nodhl fjkjd'


uÿre;,d j,ska Okd;aul Yla;sh ,efnkjd o @

bkaÈhdfõ kï yeu f.orlu jf.a fï Ydlh j.d lr,d ;shkjd' ;=,ais lsh,d lshkafk;a fï uÿre;,d j,gu ;uhs' f.j;a;l ;sìh hq;=u fnfy;a me<Eáhla ;uhs fï ;=,ais lshkafka' uÿrejka m,jd yeÍfï .=Khg wu;rj i¾mhska iy úI iys; lDñka f.j;a;g iy ksjig we;=¿ fjk tl j,lajkak fï uÿre;,d j,g mq¿jka' jdia;= úoHdfõ oelafjk úÈyg ksjig Okd;aul Yla;sh ,nd .kak;a fï Ydlfhka yelshdj ;sfhkjd'


wm, i|yd''''

rú f.a wm, i|yd bUq," uqk u,a" mq<S, fldia" r;a fk¿ï" Mk id,a" foajodr" iejekaor" je,añ" uhs," imq Ydlhla ol=K Èidfõ bßod Èkhl rú fydardj fhÿk rú f.a kel; iys; Èkhl Ydlhla frdamKh lsÍfuka wm, ÿre fjkjd'i÷f.a wm,h i|yd ÈUq,a" l=uqÿ" iuka" cïnq" jrd" iqÿ fk¿ï Ydlhla jhU Èidfõ i÷od Èkh fhÿk i÷ f.a kel; iys; Èkhl i÷ fydardfjka tla Ydlhla frdamKh lsÍfuka wm, ÿre fjkjd'l=c f.a wm,h i|yd fldf,dka" r;= lfkare" lsysß" fn,s" r;a y÷ka" neú," lfkare u,a" uQK u,a" hk Ydlhla wÕyrejdod ojil ol=K Èidfõ l=c f.a kel; iys; Èkhl fhÿk l=c fydardfjka Ydlhla frdamKh lsÍfuka wm, ÿre jk w;r nqO f.a wm,h i|yd fldfydU" kdu,a" ;," w, j¾." ó .ia hdj hk Ydlhla nodod ojil kef.kysr Èidfõ nqof.a kel; iys; Èkhl fhÿk nqo fydardfjka Ydlhla frdamKh lsÍfuka wm, ÿre jk nj;a .=re f.a wm, i|yd fnda" fn,s WK Wla" kd" lv," Wÿ" uE" wn" boao" je,a ó" iuka msÉp hk Ydlhla .=re ojil Bidk Èidfõ .=ref.a kel; iys; Èkhl fhÿk .=re fydardfjka Ydlhla frdamKh lsÍfuka wm, ÿrejk nj;a i|yka fjkjd'


isl=ref. wm,h i|yd lr| flaYr u,a" tkid,a" l=xl=u" fk,a,s" wfYdal lmq" ;," lE, hk Ydlhla isl=rdod ojil .sksfldk Èidfõ isl=re f.a kel; iys; Èkhl fhÿk isl=re fydardfjka Ydlhla frdamKh lsÍfuka wm, ÿre jk w;r Yks f.a wm,h i|yd ;," neú," ù" kq." uqyqK u,a" fldfydU" wU" ish¨u kS, j¾K u,a hk Ydlhla fikiqrdod ojil ngysr Èidfõ Yks f.a kel; iys; Èkhl fhÿk Yks fydardfjka Ydlhla frdamKh lsÍfuka wm, ÿre jk w;r rdyq f.a wm,h i|yd jegfla" l=Uqla" lr|" B;K" fld,a,ka fld," ;," l,d ÿre u,a hk Ydlhla ksß; Èidfõ rdyq f.a kel; iys; Èkhl Ydlhla frdamKh lsÍfuka wm, ÿre fjkjd'fla;= f.a wm,h i|yd flfi,a B;K" ;," fldf,dx" kq." y,a" l,d÷re md;d, Èidfõ l=c f.a kel; iys; Èkhl Ydlhla frdamKh lsÍfuka wm, ÿre jk nj w;S; .%ka: j, i|yka fjkjd'fkdfh,a fcdaYma

m%ùK jdia;= úoHd Ys,amS

wNHka;r ksjdi ie,iqïlre


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv