නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

fldÉpr yïn l<;a wf;a if;a ke;sfjk  f.hs fodaI;=kal,aysu ñksid Okj;a ùug we;s wfmalaId w;a fkdyÍ' iEu ñks;a;=jlu n,dfmdfrd;a;=j w;g uqo,a ,eîu .ekhs' uqo,a ke;sj wo Ôj;aùug neß ;ekg m;a ù we;s kQ;kfha Y%S ,xldfõ mj;sk wd¾Ól w¾nqOh;a iuÕ uqo,a l<ukdlrKh iy tÈfkod úhoï ms<sn| fjkodg jvd jeä wjOdkhla fhduq lsÍfï wjYH;dj oeä j mj;S' tneúka Bg Rcqju wod< jk jdia;= isoaOdka; flfrys Tnf.a wjOdkh fhduq lsÍug wms woyia lruq

• ksß; yd Bidk jeo.;a

Bidk ÈYdj .=re .%yhdg wh;ajk w;r" Ysj foú tys wêm;s;ajh orhs' tu ÈYdfjka ksfhdackh jkafka ksjeishkaf.a Nd.H iy jdikdjhs' fï wkqj Bidk ÈYdNsuqLj lsishï jdia;= fodaIhla mej;=Kfyd;a tys m%;sM,hla f,i ksjeishkaf.a jdikdj iy Nd.H wysñ fõ' óg wu;rj ksß; ÈYdjg Ysj foú wêm;s;ajh ork w;r" th rdyq .%yhdg wh;a fõ' fuu ÈYdfjka ksjeishkaf.a mqoa.,sl in|;d ksfhdackh fõ' ksß; ÈYdkq.;j jdia;= fodaI mj;sk úg uqo,a ydks" wkjYH Kh .ekSï isÿúh yels w;r" úfYaIfhka ieñhd iy ìß| w;r ksr;=reju w~ onr u; .egqï fukau .Dyia: m%pKav;ajhka j¾Okh úh yelsh'jdia;= Ydia;%fha§ ksß; ÈYdjg olajd we;s jeä wjOdkh fndfyda fokd fkdi,ld yßk nj fmfka' tfia jqj;a Bidkh fukau ksß; ÈYdj o jdia;= Ydia;%fha§ w;sYhska jeo.;a nj ;;= o;af;da ksrka;rfhka wjOdrKh lr;s' úfYaIfhka fuys§ wka;ÍlaI Yla;sh Bidkfhka .,d tau;a ksßf;ys th ;ekam;a ùu;a ms<sn| we;s wjOdkh wkqj fuys we;s iqúfYaI;ajh meyeÈ,s lr .; yelsh'

• wka;ÍlaI Yla;shg ydks fjkjd kï

bvfï yd ksjfia Bidk ÈYdj újD;j ;sîu ksid jeä Yla;s m%udKhla ksjig we;=¿ jk nj ienEjls' tfy;a ta Yla;sh ksjfia /£ fkd;sfnkafka kï ksjfia wNHka;r wka;ÍlaI Yla;s ;Sj%;dj wvq ùu j<lajd .; fkdyelsh' fuys§ wjOdrKh l< hq;= ;j;a ldrKdjla jkafka ksß; ÈYdfjys wka;ÍlaI Yla;sh .nvd ùu je<flk idOl lsisjla fyda mj;S o hkak ms<sn|jhs' fï ms<sn|j flfrk wOHhkhkaf.ka meyeÈ,s jkafka ksfjil jeisls<sh" wmú;% .nvd" uq¿;ekaf.h wdÈh ksß; ÈYdfõ msysàu ksid nrm;< f,i wka;ÍlaI Yla;shg ydks isÿ jk njhs' fufia ksßf;a Yla;sh ydks ùu fya;= fldg f.k we;s jk ;;a;ajhka ksid ksjeishkaf.a m%Nd uKav,h nrm;< f,i ydkshg m;a jk nj meyeÈ,s lr.; yelsh'

• wd¾Ólh ì`o jefgkjd

fï wkqj wmf.a ksÍlaIKh wkqj fmkS hkafka uq¿;ekaf.h ksß; ÈYdfõ msysàu ksid we;s jk nrm;< wka;ÍlaI Yla;sh ksjeishkaf.a wd¾Ólh nrm;< f,i lvd ì| ouk njhs' tfiau fï msysàu ksid ksjeishkaf.a m%Nd uKav,fha we;s jk úúO ÿ¾j,;d fya;= fldgf.k w{dk l%shdjkays fh§fï m%;sM,hla f,i wd¾Ól we;=¿ fjk;a úúO mdvq isÿ ùug bv we;s nj o fuys§ wjOdrKh l< hq;=j we;'

• m%;sM, Nhdklh

fï ms<sn|j ie,ls,a,la olajkakka m<uqj l< hq;= ld¾h jkafka ksß; ÈYdfõ Yla;s ydks jk l%u fudkjdo hkak ms<sn| úuid ne,Suh' tfukau fmr lS uq¿;ekaf.h yd jeisls<s hk m%Odk ldrKdjla fldg ie,lSfuka fï ish¨= fodaI u. yrjd .; yelsh' ;;a;ajh tfia jqj;a ;kd ksu l< ksfjil fujeks ÿ¾j,;djka ;sîfuka ksjeishkag úúO wmyiq;djkag uqyqK §ug isÿ jk w;r tu fodaI ksjdrKh lsÍu i|yd lvd ì| bj;a lsÍu isÿ lsÍu myiq fkdjk nj meyeÈ,sj lsj yelsh' fuys ksiel m%;sM,hla f,i úh yels ldrKd jkafka fmr lS ish¨ fodaIhkaf.ka iukaú;j úYd, wd¾Ól w¾nqohlg ksjeishka m;a ùuh' B<Õ mshjr jkafka wd¾Ólh ì| oeóu;a iuÕu Kh nßka ñßflkakka njg ksjeishka m;aùuhs'

• l< hq;= jkafka

fï ;;a;ajh i,ld ne,Sfï§ m<uqfjka isÿ l< hq;= ldrKdj jkafka bÈlsÍu ì| oud ;jÿrg;a w¾nqoldÍ ;;a;ajhla we;s lr .ekSu fkdj fjk;a ms<shï wkqj fodaI ksjdrKh lsÍug mshjr .ekSu i|yd lghq;= lsÍuhs' fï i|yd .; yels WÑ;u mshjr jkafka jdia;= fodaI ksjdrKh lsÍu i|yd fhdod .kq ,nk msróv Ndú;hg .ekSuh' msróv Ndú; lsÍfuka b;d myiqfjka fodaI ksjdrKh lsÍug yels nj wo jk úg m¾fhaIKd;aulj ;yjqre lr fmkaúh yels nj o wjOdrKh l< hq;=h'


mdrïmßl ffjoH
fcd;sYHfõ§m%ùK jdia;= úoHd Ys,amS
wNHka;r ksjdi ie,iqïlre
lu,a Èidkdhl

• uOqNdIsŒ fndr¨f.dv