නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

újdyhg fjkal< ,laI 20 wirKhska oyilg oka ÿka iafg*dka iy cq,shd;ukaf.a újdy W;aijh ;ukag we;s yels mu‚ka úÑ;%j;aj W;aijdldrfhka .kak tl yeu ;reK" ;re‚hlf.au Ôúf;a by<skau ;sfhk isyskhla' fï fjkqfjka Tjqka jir .Kkdjl isg uqo,a b;sß lr.ksñka ,l,Eia;s fjkjd' kuq;a újdyh .ek fldÉpr iqn isysk ueõj;a wjidkfha b;sß lr.;a uqo,ska fjk;a msx jev lrk we;eï hqj,j,a wm l,d;=rlska fyda olskjd' uE;l§ tjeks fYaIaG l%shdjla Tiafia iudcfha oeä wjOdkhlg ,la jQ fmï hqj,la ms<sn|j wmg jd¾;d fjkafk ñkqjkaf.dv" ud;ïuk m%foaYfhka'Tjqka fom, iafg*dka iy cQ,shd'a

Y%S ,dxlsl iïNjhla iys; iafg*dka fjkav%ka mqxÑ ldf, b|kau Ôj;afjkafk c¾uksfha' wehf.a mshd c¾uka cd;slfhla jk w;r uj Y%S ,dxlsl ldka;djla' ksis l, jhig t<fUkj;a tlal iafg*dka Tyqf.a isysk l=udßh;a c¾uksfhkau fydhd.kakjd' weh cQ,shd' jir .Kkdjl mgka ;snQ fma%uh újdyhlska fl<jr lr.kakg Tjqka ;SrKh lrkafk miq.sh wjqreoafoa cQ,s udifha' ta wkqj Tjqka c¾uksfha isák ish kEoE ys;ñ;%d§kaf.a wdYs¾jdofhkakS;Hdkql+,j újdy fjkjd'

kuq;a Tjqka fofokdf.au wdidj fjkafk újdy ux., W;aijh Y%S ,xldfõ meje;aùug' ta wkqj újdyhg b;sß lr.;a uqo,a o /f.k Tjqka i;s lsysmhlg fmr ,xldjg meñfKkjd' kuq;a újdy W;aijhg fjka jQ Èk <x jkf;la Y%S ,xldfõ .; l< i;s lsysmh ;=<§ furg ñksiqka fõ,la fkdld fõ,la lk ÿIalr Ôjk rgdjÈkm;du rEmjdysksfhka olsk iafg*dkag;a cQ,shdg;a wmQre woyila my< fjkjd'ta ish újdyh fjkqfjka fjkalr ;snQ ,laI úiail uqo,ska wirK ñksiqka oyila fjkqfjka oyj,a wdydrh iy úh,s i,dl fnod§ughs'

ta wkqj miq.shod WoEiku ux., we÷ï fjkqjg idudkH l,siulska iy lñilska ieriqKq iafg*dkq;a ir, n;sla idßhlska ieriqKq iqkaor cQ,shd;a ish msxlu i|yd ud;ïuk k.rhg msg;aúh' b;du;au l%udkql+,j ixúOdkh lr ;snQ fuu msxlu tÈk oji mqrdu isÿflreKq w;r ux., Èkhl§ ,efnkd ydÿ"je<|.ekSï fjkqjg wysxil ñksiaiqka oyilf. uqúka msgjqKq msx wkqfudaokdjka iafg*dkaf.;a cQ,shdf.;a is;a mskùh'fï wjia:dj .ek iafg*dka mejiqfõ wmQre l;djls'

—wms cQ,s udfi c¾uksfhÈ újdy jqKd' ,xldfj fjäka tl .kak ;uhs\ ys;ka ysáfh' kuq;a ,xldfõ ;sfhk m%Yak oelalg miafi wms ys;=jd fjäka tl .kafk ke;=j ta i,a,sj,ska odkhla fokak' fudlo fjäka tllÈ yefudaf.u msÕkaj, ;sfhk lEu nd.hla hkafk l=Kq nd,aÈhg' b;ska ta ksid wms oj,ag lEu md¾i,a iy úh,s wdydr oyila ,ndÿkakd'óg wjqreÿ oyhlg l,ska uf. whshd újdy jQ wjia:dfj;a Tyq fï wdldrfhkau wd¾Ól wmyiq;d ;snQ ñksiqkag tu uqo,a úhoï l<d˜

wfma fõ,m;alfâ wyj,a Èk Wm; ,enQ msxj;a l=ußh" msxj;a l=urd f,i igyka fj,d ;snqK;a ta yefudau msxj;a pß; fjkafk kE'ta jf.au msxj;a l=udrfhlag msxj;a l=udßhlau uqK.efykak;a ixidf¾ lrmq f,dl= mskla fya;= fjkak ´fk'iafg*dka - cQ,shd lshkafk;a tjka msxjka; fom<la'iafg*dka fjkav%ka mjqf,a jHdmdrh úÈyg lrf.k hkafk c¾uka ;dlaIKh Wmfhda.S lr.ksñka lD;su w;a md ks¾udKh lrk wdh;khla' myq.sh ldf, wfma rfÜ mej;=Kq hqoaOfhka fomd wysñ jqKq ;%súO yuqodfõ fin¿ka fjkqfjkq;a lD;su YÍr Wmdx. úYd, m%uduKhla fjkav%ka mjq, mß;Hd. l<d' Y%S ,xldj m;aj we;s fujka wiSre ld,jljdkqjl ÿla ú¢k ck;dj fjkqfjka mß;Hd.hla lsÍug is;Suu W;=ï ldrKdjla' ysf;a yeáhg ld" î" kgd" .hd iqkaor ux., W;aijhla .ekSug wjia:dj ;snqK;a Tjqka tu isyskh wirK ck;dj fjkqfjka lem l< msku iafg*dka iy cQ,shd werUQ kj Èúh fnfyúkau iqn jkakg fya;=jkq ksielh' Tn fom<g iqn ux.ïæ

trxÈ fl!Y,Hd