නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

fidahdj,ska ksIamdok 74 la fjf<`ofmd,g fok wfYdal



wms wo fvd,¾ ms<sn| .eg¨jl uqyqK È isák nj m%isoaO ryila' jHjidhlfhla úÈyg wfYdal tka nKavdr i|yka lrkafka wmQre woyila' Tyq fvd,¾ w¾nQohg fya;=j meyeÈ,sj okakd ksidu fvd,¾ w¾nQoh úi|d .;yels úl,am .ek;a hï wjfndaOhlska isákjd' Tyq fï w¾nQoh olskafka w¨;au udkhlska'tod wfma .ïj, yeu f.orlu l=ula fyda iajhx /lshdjla ;snqKd' ,Kq weUÍu" bo,a fldyq l¾udka;h " ueá l¾udka;h" w;a hka;% frÈ " n;sla l¾udka;h jf.a ksjfia isák .DyKSh ;ukaf.a oreu,a,ka n,df.k úfõl fõ,djg iajhx /lshdjl fhfoñka mjqf,a wd¾Ólhg hï odhl;ajhla ,nd ÿkakd' kuq;a wo jk úg irex.,h mjd wdkhkh lrk rgl foaYSh l¾udka; ish,,au jeiS hEu wreuhla fkdfjhs' l=udr;=x. uqksodihka lshkakd fia — w¨;a w¨;a oE fkd;kk cd;sh f,dj fkdk.S''' isÕdlEu neß jqk od .hd ,.S ur .S''' oeka wms bkafka t;ek' w¨;a foaj,a ;nd wfma rfÜ lr f.k .sh l¾udka; mjd jeiS .shd' oeka b;ska wms;a b;du wiSre ;;a;ajhlg m;aj isák nj ryila fkdfjhs'

• Tfí úia;r .ek lsõfjd;a

uf.a .u lE.,a, Èia;%slalfha rUqlalk wOHdmkh ,enqfõ mskakj, cd;sl mdif,ka wOHdmkh ,enqjd' uu ridhk úoHdj ms<sn| WmdêOdßfhla' uQ,sl Wmdêfhka miqj uu l¾udka; bxðfkare mdGud,djla yeoerejd' uu /lshd lSmhlu ksr; jqK;a uf.au lsh,d jHdmdrhla wdrïN lrkak oeä Wjukdjla ysf;a ;snqKd' ta ksid 2015 wjqreoafoa uf.au — ;laIs ˜  ksIamdok wdh;khla mgka .;a;d' oeka uf.a ksIamdok TF n%Ekaâ tl hgf;a fnod yßkjd

'• Tfí uq,au ksIamdokh

uu fidahd j,ska —k.Ü ˜ ksIamdokh l<d' ta w;r — w,fld< weUq, ˜ lshk uf.a ksIamdokh fndfydu ckm%sh jqKd' wfma .ïj, ;sfnk w, fld< úc,kh lr,d l=¿nvq fhdod f.k rih jeä lrkjd' ta jf.au biafid" oe,af,da úÈyg ri fjkia lrñka ksIamdok tl;= l<d' fï fjk úg fidahd fhdod f.k mmvï" kQâ,aia jf.a ksIamdok 74 la ;sfnkjd'

• Tfí ksIamdokfha m%Odk wuqøjH fidahd msá imhd .ekSï isÿ fjkafk'''

uf.a ú;rla fkdfjhs" wfma rfÜ fidahd wdY%s; ksIamdok iud.ï 26 la ;sfhkjd' fï iEu iud.ula fjkqfjkau wjYH fidahd msá f.kajkafka bkaÈhdfjka' kuq;a wfma rfÜ fidahd fyd¢ka j.d lrkak mq¿jka' th isoaOfjkafka keye' oekg uyje,s — tÉ ˜ l,dmfha j.d lrk fidahd jqK;a f;,a bj;a lr, i;aj wdydr fjkqfjka fhdod .ekSu yer fjk ksIamdokhla isoaO fjkafka keye' kuq;a bkaÈhdfõ hka;% j,ska fidahd f;,a bj;a lsÍfuka miqj b;=re fldgia ksIamdok wuqøjH fjkqfjka fhdod .ekSug mq¿jks' tfyu jqfKd;a fidahd wuqøjH fjkqfjka msgrg wefok fvd,¾ wfma rfÜ b;sß lr .kak mq¿jka'

• Tfí ksIamdok wf,úh .ek lsõfjd;a

uu oekg foaYSh fj<|fmd<g fidahd ksIamdok ,nd fokjd' rg mqrd jHdma; jqK fj<|ie,a cd,hla ;sfnkjd' wf,ú ksfhdað;hka u.ska ,xldfõ W;=re ol=Kq iEu ÈYdjla f;lau ksIamdok fnod yeÍu isÿ fjkjd'

• Tn ks;ru l;d lrkafka wfma rfÜ wuqøjH fhdod f.k l< yels iajhx /lshd .ekhs' ta .ek Tfí woyi

wfma rfÜ iïm;aj,ska we;;agu m%fhdack .kafka keye' uu Ôj;afjk udjke,a, m%foaYfha tod fldyq bo,a l¾udka;h ;snqKd' wo ma,diaála fldiq bo,a ksid ta jf.a whf.a l¾udka; jeys,d .syska' tajdfha /lshd l< whg /lshd keye' fï ksid uu wdrïN l<d — .ïfodr Wodkh ˜ kñka jev igykla' fuys§ uu okak oekqu fnod fokjd' WodyrKhla úÈyg lsõfjd;a t,j¿ úc,kh .ek uf.a oekqu fnod fokjd' ta wkqj ,nd .;a oekqu .ek miqúmrula muKla fkdfjhs" fï ;dlaIKh fhdod f.k Tjqka úiska isÿ lrk ksIamdok uu ñ<g .kakjd'oekg lE.,a," udjke,a, iy w,j;=f.dv jeks m%foaYj, fï jev igyka l%shd;aul fjkjd' ta wkqj Tjqkaf.a ksIamdok i|yd uu fj<|fmd< ,nd fokjd'

• fldákau lsõfjd;a Tn iq¨ mßudK jHjidhlhskag Woõ lrkjd

iy;sl f,iu wfma rfÜ mqxÑ jHdmdßlhdg lsisu úÈylska ffO¾h Èula keye' iq¨ mßudK jHdjidhlhskag w;aje, imhkak fndfydu wdh;k ;sfnkjd' m%dfoaYSh f,alï ld¾hd,fhka mgka f.k ld¾ñl ixj¾Ok uKav,h" úod;d wdh;kh" l=vd ixj¾Ok jHdmdr wxYh" jd‚c uKav,h jeks fulS fkdlS wdh;k fndfyduhla ;sfnkjd' kuq;a tajdfha l%shd;aul me;a; .ek lshkak;a lK.dgqhs' lsisu jHdmdßlfhla tl /hlska ch.;af;a keye' iEu jHjidhlfhl=f.u wdrïNh l=vd mshjrla' kuq;a fï mshjr ;nk úgu jHdmdßlhd wffO¾hg m;a lrkjd' fldákau lsõfjd;a ìï uÜgfï ;sfhk wdh;khlska jHdmdßl iy;slhla ,nd .kak .shdu lsisu Woõjla" oekqj;a lsÍula keye' kuq;a wdh;k ikakdufha we;s mqxÑ wvq mdvqjla fmkaj,d m%;slafIam lsÍï kï wvqjla keye'wmg fuf;la jerÿfka;a t;ekhs' uu olsk úÈyg jHjidhlhd ks<OdÍka fidhd hkjd fjkqjg ks<OdÍhd jHjidhlhd fidhd tk l%uhla ;snqfkd;a we;a;gu wfma jHjidhlhka w;r msìÈula we;s fjkak mq¿jks' jHdmdrhla ,shdmÈxÑ lsßfï§ ;sfnk lvodis f.dkqj ksidu jHdmdßl is;=ú,s Wmka f.hsu je,f,k ;;a;ajhla ;sfnkjd lsõfjd;a ksj/Èhs'

• Tn ks;ru l=vd mßudKfha jHjdihlhskag ffO¾h fokj lsõfjd;a ksj/Èhs

ksj/Èhs' ud mÈxÑ mskakj, m%foaYfha ldka;djka fndfyduhla ug Tjqkaf.a ksIamdok ,nd fokjd' fldlsia" uqrelal+" lsßfgd*s" fmd,a fgd*s jeks leú,s j¾. yo,d wmg ,nd fok jev igykla ;sfnkjd' fndfyda whg .eg¿j ;sfhkafka fj<|fmd< nj meyeÈ,sj lshkak tak' ta ksid ksjfia isák ldka;djkag fï ksIamdok ilia lr, wmg ,nd fokak mq¿jks' Tjqkaf.a Y%uhg wms jákdlula ,nd fokjd'

• m%cd i;aldr fiajdjla úÈyg oekqu fnod§u

uu bkaÈhdj" Ökh jeks rgj,aj,ska ,;a oekqu fnod §u oekgu;a isÿ lrkjd' uf.a — hQ áhqí ˜ kd,sldjla ;sfnkjd' ta Tiafia úúO j.djka .ek oekqu fnod fokjd' Tng wjYh kï tajd krUkak mq¿jks' jeks,d jeks j.djka .ek oekqu wjYH whg oekqu ,nd fokak uu iQodkï'• úfoaYSh fj<|fmd< .ek

uu oekg;a úfoaYSh rgj,g ksIamdok ,nd fokjd' kuq;a uyd mßudK jYfhka fkdfjhs' uu fï foh lshkak ´k wfma rfÜ ;reK mrïmrdj ;=< jHjidhl;ajhg fhduq ùu fndfydu wvqhs' Tjqkag oekqu ;snqK;a tajd rgg wdfoaY lrkak W;af;ackhla ,efnkafka keye' wo orejka rg yer hk woyiska lghq;= lrk ;ekl isákjd' ta jqK;a wfma rfÜ wuqøjH fhdod f.k wfma oekqu wfma l¾udka;hkag wdfoaY lf<d;a fvd,¾ wfma rgg f.kajd .ekSu yskhla fjk tlla keye'

• mqkHd pdkaokS o is,ajd