නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

A/L w; <.gu weú,a,d ta;a l,n, fjkak tmd
Ôú;h hkq yqfola wdjg .shdg .,df.k hd hq;= fohla fkdfjhs' th uy;a wdhdihlska yd mßiaiñka ilid .; hq;= uyd n,fõ.hla' th wm ieuf.a Ôú; ikaêhhs' Tfí Wiiafm< úNd.h oeka w; <Õh' tneúka oeka isgu Tn ieuf.a mQ¾Kld,Sk w'fmd'i Wiia fm< úNd.h i|yd lem úh hq;=h' j¾;udk úNd. wfmalaIlhkag ksjerÈ b,lalhl msysgqjd id¾:l ch.%yKhla ,nd§ug u.fmkaùuh'

• fmr iQodku

fuys§ oekg Tn úiska isÿ flfrk l%Svd" úIh ndysr l%shdldrlï" iudc ixúOdk jeks lghq;=j,ska ;djld,slj wE;a ùu wm Woelau wfmalaId lruq' kej; úNd. ch ,nd .ekSfuka miq Tng tu ixúOdkj,g jvd jeä f.!rjhlska yd cjhlska tl;= úh yels h' tneúka Wlg,S fkdù" miq fkdnei" ish¨ u wu;r jevj,ska bj;a jkak' ;u mQ¾K ld,Sk ldh Yla;sh" cjh yd wdOHd;añl Yla;sh t<fUk Wiia fm< úNd.h i|yd u fhduq lrkak' túg by; wNsfhda. fol ch .ekSu ;ukag myiq ld¾hhla jkq we;' fyd| wêIaGdkhlska úNd.hg uqyqK fokak' Tn Tfí wkd.; Ôú;h .ek is;d wruqKla we;s lr.kak' fndfyda wfmalaIlhkag úNd.hg mdvï lrkak u;lhg kef.kafka úNd. ld,igyk ,enqKdg miqjhs' túg ;ud mdvï igyka fydhkafk;a' úNd.hlg uqyqK§fï § ;u wOHdmk lghq;= ffoksl ld,igyklg wkqj l,a ;shd isÿlrkak' ;ukag u.yereKq mdvï fidhdf.k iïmQ¾K lr.kak

• wkqudk m%Yak Tn w;rux lrhs o@

Ôú;fha ´kEu fohla id¾:l lr .ekSug ksis iQodku yd fmryqrej jeo.;a fõ' Tn hulg ksis f,i iQodkï fjkjd hkq tu ld¾hh 50] id¾:l j isÿ l<d jeks h' tneúka Wiia fm< úNd.h i|yd oeka isg u iQodkï jkak' fuys § jeo.;a jkafk úNd.h i|yd ms<s;=re ,sùfï yelshdj j¾Okh lr .ekSuhs' fndfyda .=rejreka mjd miq.sh m%Yak m;%j,g idfmalaIj wkqudk m%Yak isiqkag ,ndfokjd' tfy;a úIh ks¾foaYfha ljr mdvulska úNd.hg m%Yakhla weiqj;a tu m%Yakhg ms<s;=re iemhSug wfmalaIlhkag yelshdjla ;sìh hq;=hs' tu ksid wkqudk m%Yak miqmi muKla y;s ouñka ÿjkak tmd'

• l,n, fkdjkak

nyqjrK m%Yakj,g ms<s;=re iemhSfï§ wfmalaIlhka lrk m%Odku jrola jkafka wkjYH l,n,hhs' m<uqj fyd¢ka ys;kak" fyd¢ka is;dn,d ksje/È hehs m%;HlaI lrf.k nyqjrKj,g ms<s;=re imhkak' wkjYH l,n,fhka yÈisfha fyda Tfí ms<s;=r je/ÿKfyd;a thska Tn ksje/È ms<s;=r oek isáh;a Tng ,l=Kq wysñùug bv ;sfí'

• f.or oud hkak tmd

úNd.hg hdug fmr úNd. wheÿïm; iu. Tng ,ndfok úNd. ld,igyfka Tfí úIhhkaj,g wod< úNd. ms<sn| wjOdkh fhduq lrkak’ úNd. wheÿïm; Tfí cd;sl ye÷kqïm; fyda ;eme,a ye÷kqïm; úNd.hg hoa§ /f.k hkak wu;l lrkak tmd'

• fõ,dikska hkak

wju jYfhka ñks;a;= 15lgj;a fmr úNd. uOHia:dkhg hkak’ úNd.h wdrïN ùug m%:u Tfí úNd. wxlhg wod< fïih" Yd,d wxlh y÷kd.kak' Tn úNd.hg hk l%uh iy fõ,dj b;du ;SrKd;aulhs'

• jxpdiy.; l%shd lrkak tmd

úNd.fha§ ;uka ;ukag wjxljkak' úNd. kS;s W,a,x>kh lrkak tmd' thska Tng Tfí Ôú;fhka mjd jkaÈ f.ùug isÿfõú' úNd. kS;sÍ;sj,g .re lrkak' úNd.h ,shk w;r;=r§ wfmalaIlhkag l=ula fyda m%Yakhla u;=jqjfyd;a ke.sg hkak tmd' Tn úNd.h ,shk fïihg ;Ügqjla oud Yd,dêm;s oekqïj;a lrkak' ta jf.au úNd.h wjika ùug kshñ; ksYaÑ; ld,fha wjika ñks;a;= 30 we;=<; Yd,dfjka msgùu úNd. fldkafoais W,a,x>kh lsÍula neúka th fkdlsÍug isysfha ;nd .kak'

^ fcHIaG mßmd,k ks,Odß"ysgmq úNd. flduidßia ckrd,"awOHdmk wud;HdxYfha ysgmq wNshdpkd flduidßiata'tï'wd¾'î wurfldaka uy;df.aa foaYkhla weiqfrka &

• uOqNdIsŒ fndr¨f.dv