නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

fldia - fmdf<dia lld lsf,da j,ska nr Wiaik rdclSh mq;dzz jhig fkfuhs jev ZZ wms tfyu lshkafk tla;rd úÈhl fodaIdfrdamKhla úÈhg flfkla ;ukaf. jhig jvd mKaä; jevla l<du' ta;a b|ysg ta jpk fma<shu flfkl=f. hym;a ls%hdjla ksid Tjqkaj w.h lsÍu i|yd;a wmsg Ndú; lrkak fjkjd' fïl;a tjeks wjia:djla' fï l;dfõ l;d kdhlhd ,Ydka fukaäia' oykj yeúßÈ ,Ydka fld<U rdclSh úÿyf,a Wiiafm< mx;sfha YsIHfhla' t<fUk 23 od l,d wxYfhka úNd.hg uqyqK fokakg iQodkï jk Tyq miq.sh 27 od bkaÈhdfõ uhsiq¾ m%foaYfha mej;s ol=Kq wdishdkq fhdjqka iú tiùfï Y+r;dj,sfha§ 23 ka my< jhia ldKavfha ol=Kq wdishdkq b;sydifha jeäu nrla Tijñka ;r.dj,sfha fyd|u nr Tijkakd f,i 105 nr mx;sfha rka molalu ysñlr .;af;a jhi mfilg oud ks¾NS; rdclShfhla f,i mh fmrg ;nñka',enQ ch.%yKfha ñysr ksy;udkSj N+la;s ú¢k w;r;=r ,Ydka kj,shg fufia f.dvjeÿkd'

uu Wm; ,nkafk foaY.=Khlg ysñlï lshk iqkaor kqjrt<sfha' ta uf.a wïuf. Wmka.u' uf.a wmamÉÑ fírej, flfkla' jhi wjqreÿ wgla ú;r fjklï uu yeÿfk jevqfk ta YS; mßirfha' y;rfjks fYa%Ksh olajd bf.kqu ,enqfj kqjrt<sh wj¾f,aãia m%hsjÜ ial=,a tflka' jHdmdr lghq;= ksid wmamÉÑ ysáfh fírej,' wïuhs uuhs kqjrt<sfh' udfilg ierhla f.or weú;a wmamÉÑ wdmyq hk tl ta ldf, uu ord.;af; yßu wudrefjka' ta nj f;areï wrf.k Tyq udj;a wïuj;a fírej, mÈxÑhg f.kak .;a;d't;k b|,d wjqreoaola fírej, wdßhjxY uyd úÿyf,a wOHdmkh ,n, 6 jifr b|,d idudkH fm< olajd mdkÿr rdclSh úoHd,fhka bf.kqu ,n, A 9 la iys;j idudkH fm< úNd.h iu;a jqKd'

úNdf. m%;sM, tklï f.org fj,d ysgmq ldf, ;uhs ug woyila tkafk uf.a YÍr iqj;djh fjkqfjka mdkÿr o ,hs*a *sÜkia  ðï tlg we;=<;a fjkak' ta úÈhg mqyqKqùï lghq;=j, ksr; fj,d bkak w;fr uu fndfydu myiqfjka fnkaÉ fm%ia bßhõj ;=< lsf,da 120 l nr bis¨jd' tal uf.a jhig jvd jeä olaI;djla' ta isoaêh n,df.k ysgmq wfma ðï tflau flfkla ùäfhda lr,d ðï tfla jÜiawema .Dma tlg od,d' ta ùäfhda tl ðï tfla ysñlre jk iqrx. is,ajd uy;auhd oel, ug l;d lr,d weyqjd mj¾ ,s*aáka lsh,d bfjkaÜ tl;a ;shkjd Thd leu;so yodrkak lsh,d' uf.a ysf;a we;s jqK wdidjg uu leu;s jqKdg wïud ;d;a;d fudkjd lshhso lshk ielh tod uf.a ysf;a we;s jqKd'mjqf,a tlu orejd ksid wïu ;d;a; yeu fj,dfju bkafk ud .ek fiú,af,ka'

udj f.dvla mßiaiï lrkjd' ta ksid uu mdif,a ndysr ls%hdldrlïj,g iïnkaO jqfK;a yßu wvqfjka' ðï tlg heõfj;a f.dvla ys;, n,,d' yeu fj,dfju thd, ys;=fj wu;r foaj,a uf.a wOHdmk lghq;=j,g ndOdjla fjhs lshk tl ;uhs' uf.a jHdhdï lghq;= w;fr iú tiùfï mqyqKqjg meh 3 l muK ld,hla .; fjkjd' wog;a yeu wjia:djlu uf.a mqyqKqùï wjika fjklï wmamÉÑ;a ðï tl we;=<g fj,d ud <Õu /f|kafk f,dl= Yla;shla fjñka'wkak ta úÈhg ;uhs uf.a lS%vd Ôúf;a wdrïN fjkafk'

m%:u j;djg uu bÈßm;a jqfKa cd;sl ;r.dj,shg' ta 2021 jif¾ foieïn¾ 13 jeksod' tod nKavdr.u ffu;s% Yd,dfj meje;ajqK ta ;r.dj,sfha§ 120 nr mx;sh m%:u ia:dkh ysñlr .;a;d' B<Õg Yla;s lshk uq¿ ,xldju ms<s.kak ix.uh u.ska 2022 jif¾ mj;ajmq ;r.fhkq;a uu m%:u ia:dkh ysñlr .;a;d' ;=kafjks j;djg tu ix.uh u.ska mj;ajmq ´,a whs,kaâ Yla;s fnkaÉ fm%ia ñÜ tfla§ tys fojk ia:dkh ;uhs ug ysñfjkafk' Th w;fr ug l¿;r Èia;s%la óÜ tlg;a bÈßm;a fjkak wjia:dj Wod jqKd' ta mqi.sh wjqreoafo ud¾;= udfi' ta fjklï uu lS%vd lf<a 18 ka my< jqKdg ud¾;= 02 jeksodg fhÿk uf.a WmkaÈkh;a tlal ;jÿrg;a ug 18 ka my, lshk wxYhg fi,a,ï lrkak neß fjkjd'

fï lS%vd wxYfha ,xldj ;=< 19 ka my, lshk ;r. biõj ke;s ksid ug isoaO jqKd 23 ka my< lshk ldKavh hgf;a lS%vd lsÍug' ta ;r.fha§;a 105 nr mx;sh uu m<uqjk ia:dkh ysñlr .;a;d' kej; Yla;s ix.uh u.ska mj;ajmq ´,aâ whs,kaâ ;r.dj,shg iïnkaO fj,d cd;sl jd¾;djla ;shkak ;rï jdikdjka; jqKd'ta úÈhg bÈßhg hk w;fr mdi,a YsIHfhla úÈhg udj wka;¾ mdi,a ;r.dj,shg f;arKd' ta;a fld<U rdclSh úÿyf,a fï lS%vdj ke;s ksid úÿy,am;s;=ud"

Wm úÿy,am;s jf.au lS%vd Ndr wdpd¾hjre we;=¿ wfkl=;a .=re uEKsjre mshjre uf.a bÈß .uk f;areï wrf.k kS;suh me;a;g Tjqka j.lshkakg ierfiñka udj Èßu;a lrñka mdif,ka msg l%Svdfõ kshef,kak Wmßu iyfhda.h ,nd ÿkakd'

úfYaIu foa ;uhs wka;¾ mdi,a ;r.dj,sh meje;afjk Èkhg fmr Èk ;uhs ug ta ;r.dj,sh .ek oek.kakg wjia:dj Wod fjkafk' ta i|yd úÿy,am;s;=udf.ka iy lS%vd Ndr wdpd¾h ßhdia w¨y¾ i¾f.ka wjirh ,nd .kak uu Tjqkaj oekqj;a lf<a iji 6'00 g ú;r' ßhdia i¾ wod< ish¨ ,shlshú,s iïmQ¾K lr,d rd;S% 12'30 g ;uhs ug jÜiawema ud¾.fhka ta ,sms ,ndÿkafk' tod tys ms%kaÜwjqÜ tlla /f.k uu;a ;d;a;;a wrKdhl cd;sl mdif,a ;r.dj,shg .shd' tod ta ;r.fhkq;a lsf,da 105 nr mx;sh hgf;a 20 ka my, m<uq ia:dkh ysñlr .;a;d'YS% ,xld f*vf¾Ykh u.ska ixúOdkh l< 23 ka my, lksIaG cd;sl mdi,a iú tiùfï ;r.dj,sfha uu m%:u ia:dkh ;uhs ysñlr.;af;'

Oïñl fyajdjiï