නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

úkdä lsysmhlska Wfoa lEug fla%maia yok Electric Crepe Makerf,dalfha wdydr l,dfõ w¨;au Wkaudohla úÈyg fla%maia kue;s lEu j¾.h y÷kajkak mq¿jka' m%xYfhka wdmq fla%maia oeka YS% ,xldfõ wjkay,aj, ke;sju neß lEula fj,d' ta jf.au m%xYfha rij;au wdydr ,ehsia;=fõ fofjks ;ek ysñfjkafk;a fï fla%maiaj,g' fuh yßu myiqfjka ld,h b;sß lr.kak mq¿jka Wmdx.hla jk Electric Crepe Maker u.ska yod.kak mq¿jka' ld¾hnyq, Èúhla f.jk Thd,g WoEik wdydrh úkdä lsysmhlska yod.kak fï nyqld¾h WmlrKh fndfyda WmldÍ fõú'

Crepe maker tl jákafk fï ksihs

fl%amaia lshkafk frisms fndfyduhla weiqßka ilid.kak mq¿jka ir, wdydr j¾.hla' ta jf.au fla%ma tlla yod.kak .; fjkafk ;;a;amr lsysmhla ksid fuh Tfí uq¿;ekaf.hg ukd wdfhdackhla fõú' fla%ma fïl¾ tlg uq¿;ekaf.hska jeh fjkafk b;d iq¿ bv m%udKhla'

• l%shdj,sh

fla%ma ñY%Kh ilid.;a;g miafi tu ñY%Kh me;,s Ndckhlg oeñh hq;=h' miqj fla%ma fïl¾ tl fi,aishia wxYl 270 fyda *erkayhsÜ wxYl 500 g iq¿ fj,djla r;a fjkakg yer ñY%Kh we;s Ndckhg fla%ma fïl¾ tfla ;eáh ñY%Kh .Efjk fia oeñh hq;=hs' fla%ma ñY%Kh odkak mq¿jka me;,s Ndckh fkdñf,a ,efnkjd' ;;a;amr lsysmhlska fla%ma tl ieliqKq miq .,jd bj;a lr.; yelshs' kuq;a fuh .e,ùug is,slka iameÑhq,d tlla fhdod.ekSu b;d jeo.;a'

• úúO j¾.fha rij;a fla%maia

fla%ma tl;a tlal leu;s *s,ska.a tlla ueog od.kak mq¿jka' iaùÜ jf.au iamhsis fla%maia wjkay,a ;=< yßu ckm%shhs' nkdkd" kshqfg,d" fjðgn,a" Öia" ì;a;r fï ´ku fohla tlal fla%maia wdydrhg .; yelshs' ta jf.au úúO j¾Khkaf.ka b;d w,xldrj ilid.; yels ksid fla%maia lshkafka W;aij wjia:djlg jqK;a wdydrla'

• fla%maia ú;rla fkfõ

Wmdx.fha ku fla%ma fïl¾ jqKdg fï mEka tl mEka flala, pmd;s" .%s,a iekaâúÉ" f;dafi jf.a foaj,a ilid.kak;a Ndú; lrkak mq¿jka' ta jf.au oeka fla%maiaj,ska yok w¨;au iy ckm%sh lEula ;uhs fla%ma flala lshkafk'

• fla%ma mEka tfla we;s úfYaI;ajh

fla%ma mEka tl fkdkaiaála mEka tlla' ta jf.au fla%ma tlla yod.kak f;dafi j,g jf.a f;,a oeóula wjYH kE' blau‚kau ;dmh uqodyefrkjd jf.au taldldÍ WKqiqï rgdjla ;sfhk ksid fla%ma tl f,aisfhkau .,jd.kak mq¿jka'

• fyd|g lr fjkak ´fkkï f;,a iaj,amhla tl;= lrkak

f;,a oeóu w;HjYHu ke;;a Tng fla%ma tl ;rula lr lr.ekSug wjYHkï mEka tl u; f;,a iaj,amhla oud fyd¢ka mEka tl mqrd me;sfrkakg yßkak' ;o ÿUqre meyehla .kakd f;la ñks;a;= myla muK mq¿iaid .kak'

• fi!LH iïmkak fla%maia

fla%maia rij;a jf.au fi!LH iïmkak f;aÍula f,i i,lkak mq¿jka' mEkaflala iy fjd*a,aia jeks wfkl=;a iq¿ wdydrj,g idfmalaIj fla%maia j, le,ß" fïo" ldfndayhsfâ%Ü iy fm%daàka m%udKh wvqh'

• msßisÿ lr.kafk fufyuhs

mEka tl Ndú;fhka miq f;; iafmdkaÊ tlla Ndú;fhka mEka tl msi oeñh hq;=hs' fla%ma negrh fla%ma fïl¾ tfla bis,kï WKqiqï c,fha fmdÕjd .;a iafmdkaÊ tll=ka iy laf,daÍka fkdjk øj äg¾ckaÜ Ndú;d lr msßisÿ lr.; yelshs'

^ wka;¾cd,h weiqfrka &

• trxÈ fl!Y,Hd