නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

we,a j;=r;a ksj,d  fndkak lsõjdg WKq j;=r  kï ksjkak tmdj;=r lshkafk ðú;hg w;HjYHu idOlhla' ta;a f.dvla wh okafk keye WKq j;=r mdkfhka ðú;hg w;ajk jdis f.dvla ;sfhkj lsh,'

• wdydr Ô¾Khg

f.dvla whf.a mqreoaola ;ud ? lEfuka miafia WKq j;=r tlla mdkh lrk tl' thska nv je,aj, ;sfhk fïoh Èhlr yßkjd' wdydr ð¾Kh myiq lrkjd jf.au u, noaOh iE§fï wjodku wvq lrkak WKq j;=rg mq¿jka'

• l=re,E j,g ms,shula

WKq j;=r mdkfhka miq we;s fjk oyäh u.ska YÍrfha we;s fndfyda úI øjH bj;a jkjd jf.au Yßrh msßisÿ fjkjd' fï ksid l=re,E we;s ùu o wju fjkj'

• nr wvq lr.kak kï

nr blaukska wvq lr.kak l%uhla ;uhs WKq j;=r mdkh lrk tl' wdydr fõ,lg miq WKq j;=r m%udKj;a mßÈ mdkh lßfïka wmg blaukska nr wvq lr.kak mq¿jka'

• fiïm%;sYHdjg tfrysj

WKq c,h mdkfhka Yaf,aIau, jvd;a fõ.fhka p,kh ùug WmldÍ fjkj'  fï ksid kdih isr ùï, W.=f¾ fõokdj yd leisï j,g fyd`ou úiÿula fjkj'

• iakdhq moaO;sfha ksfrda.slug

reêr ixirKh j¾Okh lsÍug" iakdhq moaO;sh ksfrda.Slu jeä lsßu' reêr jdyskS mq¿,a lsßug" udxY fmaYs ,sys,a lsßfï yelshjla WKq j;=rj,g ;sfhkjd'

^ wka;¾cd,h weiqfrka &

• w¾Ñ; bÿjr