නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ksYaYío jkakwo we;af;a ckdlS¾K mßirhla' tfukau ;rÕldÍ;ajh nyq,hs' udkj ikaksfõokh ÈhqKq jgdmsgdjl ksy~;djh Wiq¨ úiq¨ j,g ,lafjkj' tfukau mßydihg iy wmydihg ,lafõ' tfy;a ksy~;djh ;=<ska w;a lr.; yels jdis fndfyda ;sfnk nj Tn fudfyd;lgj;a is;d we;ao@

• ksy~;djh lshkafk mqÿu fohla

ksy~;djh ;=<ska fud<fha kj ffi, ksIamdokh jk ksid úhm;a ùu wvqjk njo ysiroh iy we,aihsu¾ frda.hg ms<shï ,efnk njo m¾fhaIK wkdjrKh lrhs' tu.ska YdÍßl" udkisl yd wOHd;aul iu;=,s;;djh we;sù iajNdúl ßoauhg wkqj Tnj yev.iajk w;r ksfIaOd;aul is;sú,s we;s whf.ka Tnj uqojhs' tfiau uki ;=< ks¾udKYS,S;ajh wjÈ lrjhs' uki ikaiqka ùfï§ Tng wjg isák wh fukau Tnj o fyd¢ka jgyd.; yelsjkq w;r Tn Tn iu.u ixjdohl fhfok neúka tys§ ;kslula o fkdoefkkq we;'

• f>daIdj mrojk bjiSu

f>daIdldÍ jgdmsgdjla .ek ;jÿrg;a lror fkdù th mrdch lsÍu ;=<ska Tnf.a we;=<dka;h yd ióm fjñka Tng bjiSu ÈhqKq lr.; yelsh' ksy~;djh ;=<ska ,efnk bjiSu ksid udxYfmaIS ,sys,a jk w;r ßheÿrka w;ska isÿjk ud¾. wk;=re o j<lajhs'

• wvqfjka Yla;sh jehfõ

Tnf.a Yla;sh negßhlg iudk lrkak' iqj kskaola ,nd WoEik msìfok úg m%fndaOhla oefkkafka th iïmQ¾Kfhkau wdfrdamKh jk ksidh' jevlroa§ wmg ksÈu; oefkkafka negßfha wdfrdamKh wvqùfuks'

• wruqK lrd Tn myiqfjka f.khhs

ksy~;djh .fõIKd;aulh’ l,n, jd;djrKhl§ Tn wka whf.a is;sú,s j,g k;= fjk ksid Tng Tn wu;l fjhs' Tnf.a wruqK meyeÈ,s lrk wNHka;r weu;Su mqÿuiy.;h' ksy~;djh ;=<ska Tngu th w;aú¢h yelsh' ksy~j isàfï§ ijka§fï yelshdj jeäjk w;r ksjerÈ ;SrK j,g t<öu myiqlrk nj m¾fhaIlfhda mji;s'

• wjOdkh yd tald.%;djh ÈhqKq lrñka mqoa., in|;d Yla;su;a lrhs

ksy~;djh ;=<ska Tn fldka jkafka ke;' ta fjkqjg jevlghq;= flfrys Tnf.a wjOdkh yd tald.%;djh ÈhqKq fjhs' Tnf.a b,lal imqrd,ñka Tn wka whg ke;sju neß mqoa.,hl= njg m;afjhs'

• iajhx úkh yd wêIaGdk Yla;sh

Ôú;fha id¾:l;ajh i|yd wêIaGdk Yla;sh ke;sju neßh’ ksy~;djh ;=<ska wêIaGdk Yla;sh jeälrk w;ru iajhx úkho j¾Okh fõ'

• fudfyd; ;=< Ôj;a fjkak

fudfyd; ;=< Ôj;aùu i|yd ksy~;djh Woõ fjhs' túg isysl,amkdj wjÈù Tn l%shdYS,S yd újD; ukilska hq;a whl= njg m;afjkq ksielh' by< uÜgfï Ñ;a;fõ.hla iys; mqoa.,hl= njg Tng m;aùug wjYH kï Èkm;d úkdä 15 la j;a Ndjkdfõ fh§u myiqu u. fjkq we;'

^ https://www.thewisdompost.com/ weiqfrka &

• iqks,a w,a.u