නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

fm%I¾ ;sfhk wh îÜrEÜ cQia fndkakîÜ t<j¿jla f,iska wdydrhg .ekSu wmg fyd¢ka yqre mqreÿhs' kuq;a îÜ hqI mdkh lsÍfuka Tng wê reêr mSvkh fyd¢ka md,kh lr .ekSug yelshdjla ;sfnkjd'îÜ j, wka;¾.; khsfÜ%Ü wfma uqLfha we;s nelaàßhd iu. m%;sls%hd lsÍu ksid reêr jdyskS úia;drkh ù reêrh ksoyfia .,d hEug wjYH mßirhla iQodkï lrkjd' îÜ rEÜ jf.au fjk;a fld< meye;s t<j¿j,;a khsfÜ%Ü wvx.= ksid thskq;a Tng fï jdish ,nd .ekSug mq¿jks' ,kavkfha Ydka; n¾f;da,ñÉ frdayf,a ú,shï ydfõ m¾fhaIKdh;kfha uydpd¾h wï,sgd w¿jhs,d úiska fuu wOHkh isÿ lrkq ,enqjd'fï ms<sn|j jQ wOHhkhg kSfrda.S mqoa.,hska 14 fokla iïnkaO lr .;a;d'

Tjqkag îÜ rEÜ ñ,s ,Sg¾ 500 la fyda tu m%udKhg iß,k f,iska c,h mdkh lsÍug Wmfoia ,nd ÿkakd' fïjd ,nd §ug fmrd;=j fuu mqoa.,hskaf.a reêr mSvkh uek ne¨jd' fuu îÜ hqI mdkfhka miqj meh ;=kla olajd iEu úkdä 15 lg jrla iy meh yhl ld,fha§ iEu mehlg jrlau Tjqkaf.a reêr mSvkfha w.h .kkh l<d'wOHkh wjidkfha§ ,nd .;a f;dr;=re wkqj fmkS .sfha îÜ rEÜ hqI mdkh l< mqoa.,hkaf.a mehl ld,fha§ reêr mSvkh wvq ùug mgka f.k ;snQ w;r meh folla f.fjk úg c,h mdkh lrk mqoa.,hkag jvd îÜ hqI mdkh l< mqoa.,hkaf.a i;Hia: reêr mSvkh ^ Systolic pressure & riÈh ñ,s,Sg¾ 10 lska wvq ù ;snqk w;r úia;drK mSvkh ^ Diastolic pressure & fiiq msßig jvd riÈh ñ,s,Sg¾ 8 lska my< f.dia ;snqKd' meh 24 la wjidk jkúg îÜ hqI mdkh l< mqoa.,hkaf.a i;Hia: reêr mSvkh riÈh ñ,s,Sg¾ 4 lg jeä m%udKhlska wvq ù ;snqk neõ meyeÈ,s jqKd'îÜrEÜ hqI jf.au khsÜf¾Ü wvx.= wddyr jeä m%udKhlska wdydrhg .ekSu kSfrda.S yDo kd,j, fi!LH ;;a;ajh wdrlaIdjg b;d jeo.;a fufyhla isÿ lrk nj wOHkfha m%OdkS uydpd¾h wï,sgd w¿jhs,d i|yka lrkjd'

^www.bhf.org.uk weiqfrka&

• mqkHd pdkaokS o is,ajd