නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

kdúl yuqod b;sydifha uq,ajrg ldka;d kdúlhka fk!ld iy hd;%d mojhskdúl yuqod b;sydih w¨f;ka ,shfjñka mj;shs' fuf;la id.rfha oialï mdñka ish wKil m;=rejñka ;u rdcldß ukd f,i bgql< msßñ kdúlhska iu. yß yßhg ldka;d kdúlhskag;a jev l< yels nj Tjqka fmrg tñka rggu fmkajñka isá' tys m<uq mshjr jQfhaY%S ,xld kdúl yuqodjg ldka;d kdúl lsñÿï lKavdhula uE;l§ tlaùuhs' th ;j;a bÈßhg hñka oeka Y%S ,xld kdúl yuqodjg wNHka;r fjr<nv hd;%d yeisrùfï ldka;d kdúlhska lKavdhula o tl;= ù we;' Tjqka oekgu;a ;%sl=Kdu, jrdfha wNHka;r wdrlaIl lghq;=j, ksr; fjñka isák w;r YS% ,xld kdúl yuqodfõ wNsm%dh ù w;af;a fudjqka bÈßfhaÈ fk!ld iy hd;%d meoùu" uqyqfoa m%N+ m%jdyk lghq;= fukau uqyqÿ wdrlaIl rdcldßj, ksr; lrñka ldka;d kdúlhskaf.a lemùu ldg;a fkdfojeks njfmkaùughs

wms jrdh wdrlaIl lghq;=j,oekgu;a ksr;fjkjd
ykaikS nqoaêld O¾uY%S ldka;d YdÍßl wNHdil

Y%S ,xld kdúl yuqodfõ ldka;d YdÍßl wNHdil kdúl fin<shla f,ihs uu jev lrkafk' we;a;gu uu wNHka;r fjr<nv hd;%d yeisrùfï lKavdhug tl;= jQ ksihs fndaÜgqjlg uq,ajrg ke.af. iy hd;%dj,rdcldß lghq;= bf.k.;af;a' uf.a .u foysw;a;lKaäh' uu wOHdmkh,enqfj wïmdr$foysw;a;lKaäh i÷kamqr cd;sl mdif,ka' wdidj ksidu ;uhs kdúl yuqodjg ne÷fKa'wNHka;r fjr<nv hd;%d yeisrùfï lKavdhug tl;= fjkak l<ska kdúl yuqofj ldka;d kdúlhka jYfhka wms lf<a f.dvìu rdcldß muKhs' bÈßfhaoS wmsj uqyqÿ rdcldßj,g;a" m%N+ m%jdyk rdcldßj,g;a" mshjfrka mshjr keõj,rdcldßj,g;a fhdojkakg kdúl yuqodj n,dfmdfrd;a;= fjkjd' fï jkúg wfma lKavdhu jrdfha wdrlaIl lghq;=j, ksr; fjkjd' uu ys;kafka fï rdcldßh wmg w¨;a w;aoelSula jf.auwNsfhda.hla'

wmsj mqyqKq lf<a;s%l=Kdu,h kdúl yd id.ßl úoHdmSGfhka'''
rejks iq.kaêld kdhsld ldka;d ^ ix{d &

Y%S ,xld kdúl yuqodfõ ldka;d kdúlhka w;rg w¨;skau tl;= jQ lKavdhu ;uhs wNHka;r fjr<nv hd;%d yeisrùfï ldka;d kdúl lKavdhu' wms oekg kdúl uqr rdcldßj, ksr; fjñka isákjd' fmg%,a hkjd lshkafk;a fïlgu ;uhs' tA lshkafk fndaÜgqjlska uqyqfoa wdrlaIl rdcldß i|yd msg;aj hEuhs' tA i|yd wmg ld,mrdihla ,efnkjd' oekg wfma uqyqfoa wdrlaIlrdcldß meh 6 lg iSud ù ;sfnkjd' tA i|yd uqyqÿ hk wfma lKavdhu jf.au wms hk hd;%djka iQodkï lr.kak ´k' wms uqyqÿ rdcldß i|yd msg;ajk fõ,dj;a kej; jrdh ;=<g meñfk;a§ tA nj;a fufyhqï ueÈßhg oekqï Èhhq;= fjkjd'


tA jf.au hd;%dfõ rdcldß lsÍfï § Ôú;wdrlaIl lnd" lEu" j;=r" bkaOk jf.au wfkl=;a wjYH øjH wfma lKavdhu;a iQodkï lr.kak ´k' fndfyda fj,djg wmg lrkak ;sfhkafka ëjr lghq;=j,g uqyqÿ hk ëjr hd;%dj, n,m;%" oe,a j¾." kS;s úfrdaë øjH iy lghq;= isÿ lrkjdoehs mÍlaId lrk tl' fï ish,a, wms mÍlaId lrkafka ëjr hd;%d jrdfhka msgùfï§ iy we;=¿ùfï§'uu kdúl yuqodfõ ix{d wxYhghs ne÷fKa' tA wdOqksl ldka;d kdúlfhla úÈyg' wo fjkfldg kdúl yd id.ßl úoHd mSGfha ix{d mdif,aWmfoaYsldjla jYfhka lghq;= lrkjd' uf.a .u .d,af,a ySká.,' uu bf.k .;af;a ySká., Ydßmq;% uyd úoHd,fhka'

msßñ kdúlhskagú;rla fkfjhs ldka;d kdúlhskag;a oeka hd;%dmojkak mq¿jka
ykaikS tÈßisxy¨;skka ^ iafjÉPd &

wfma lKavdhfï 13 la bkakjd' wmg ;%sl=Kdu,fha ;sfhk Y%S ,xld kdúl yd id.ßl úoHdmSGfha wNHka;r fjr<nv hd;%d yeisrùfï m<uq lKavdhu úÈyg udihlg jvd jeä ld,hl mqyqKqjla ,enqKd' we;a;gu ldka;dkdúlhska jYfhka úúO fomd¾;fïka;=j, fiajh l< wms oy;=ka fokdgu fïl fjkia w;aoelSula jqKd' fk!ldjla fyda hd;%djla mojkfldg wmg wjYH jk kdúl oekqu" ix{d iy ikaksfõok" wdmod ;;a;ajhkag uqyqK §u" m%:udOdr" fk!ldjl Wmdx. iy wúwdhqO .ek jf.a ish¨ foaj,a  thg we;=<;a jqKd' c,h ;rKfha§ ;sfnk cd;Hka;r kS;s mjd wms bf.k .;a;d' wms oekg yiqrjkafk l=vd hd;%d muKhs' l=vd hd;%d iEuúglu mojkafka fjr<g wdikakjhs' tys§ fjr<g wdikakj ;sfnk uqyqfoa .eUqre .ek wms jeä wjOdkhla fhduq lrkak ´fka' tA jf.au uqyqfoa§ ndOd we;s lrjk je,s mr" .,a ms<sn|j;a wms oek.; hq;=hs'uu idudkHfhka wNsfhda. ndr .kak leu;sflfkla' tA ksihs kdúl yuqodfõ ldka;dkdúlhkaf.ka leu;s whg b,a¨ï lrkak lsh, od,d ;snqK fï mdGud,djg uu whÿï lf<a' fuf;la kdúl yuqod b;sydifha ldka;d kdúlhka uqyqog .syska wdrlaIl rdcldß lr,d keyefka' oeka b;ska msßñ kdúlhkag ú;rla fkfuhs ldka;d kdúlhskag;a fk!ld iy hd;%d yiqrjkak mq¿jka' fïl Y%S ,xld kdúl yuqod b;sydifha w¨;a msgqjla ,sùula'uu le,‚h úYajúoHd,fha WmdêOdßkshla'Wmdêfhka miqj uu kdúl yuqodjg iDcqj iïnkaO jQ flfkla' uu bf.k.;af; l=reKE., jhU rdclSh úoHd,fhka'

fk!ldj, yd hd;%dj, rdcldß lrk Y%S ,xld kdúl yuqodfõuq,au ldka;d kdúlhska wms 
´Ië okafkdrej ¨;skka ^ iemhqï &

uu kdúl yuqodfõ iemhqï ks<Odßkshla úÈyghs lghq;= lrkafk' uu fld;,dj, wdrlaIl úYajúoHd,fha ;sia tla jeks n|jd .ekSfïidudðldjla' uu bf.k .;af;a ksÜgUqj ix>fndaê uOH úoHd,fhka iy .ïmy isß l=rei úoHd,fhka'yuqodjla lsõju t<sfh bkak ck;dj olskafka msßñ wh u; hefmk iy bÈßhg hk wdh;khla úÈyghs' kuq;a yuqodfj bkak ldka;djka jqK;a ie,lsh hq;= uÜgfï rdcldßhla yuqodj fjkqfjka lrkjd' bka Y%S ,xld kdúl yuqodj wo jkúg fndfyda rdcldßj,g ldka;d kdúlhka fhdoj.kak ;rï úYajdih jeä lrf.k ;sfnkjd'tA fjki ;uhs ldka;d kdúl lsñÿï lKavdhula óg fmr wjia:dfõ kdúl yuqodjg tl;=ùu;a oeka wNHka;r fjr<nv hd;%d yeisrùfï ldka;dlKavdhula tl;= ùu fmkajd fokak mq¿jka'uf.a rdcldßh fj,d ;snqfKa kdúl yuqodfõ fomd¾;fïka;=j,g iy fk!ldj,g wjYH iemhqï fiajd ,nd§uhs' kuq;a fk!ldj, iy hd;%dj, uqyqÿ rdcldßh uu ,enQ w¨;a w;aoelSula' uu  tA w;aoelSug leu;shs'fudlo fïl yefudagu fkd,efnk w;aoelSula'

jhsia woañrd,a m%shka; fmf¾rd
kdúl yuqodêm;s

ldka;d kdúlhska .ek wms mQ¾K úYajdih ;nñka msßñ kdúlhskag muKla b;sydih ;=< fjka jQfndfyda rdcldßj,g ldka;d kdúlhska i|yd wms wo jkúg fodrgq újr lr ;sfnkjd' bka tla m%;sM,hla ;uhs Y%S ,xld kdúl yuqodjg wNHka;r fjr<nv hd;%d yeisrùfï ldka;d kdúlhska tl;=ùu' we;a;gu wms kdúl yuqodj jYfhka Tjqkaf.a ffO¾h iy lemùu .ek wdvïnr fjkjd'fï ksid f.dvìu rdcldß l< ldka;d kdúlhska wo jkúg uqyqÿ rdcldßj,g fhdojd ;sfnkjd' kdúl yuqodêm;s jYfhka uf.a woyi ù we;af;a ldka;djkaf.a yelshdj iy olaI;djh wkqj Tjqkag bÈßhg hkak wjia:dj ,nd§uhs'l,dmSh iy l,dmSh fkdjk rgj, ldka;d kdúlhska msßñ kdúlhska fukau uqyqÿrdcldßj, ksr; fjñka isákjd'

ta ksid Tjqkag tu ;k;=rej,ska by<g hkak yelshdj ,eì, ;sfhkjd' WodyrKhla úÈyg wefußldfõ fjr< wdrlaIl fomd¾;fïka;=fõ oekg wK fokafk ldka;djla' tA ksid ;uhs oekg f.dvìu rdcldß lrñka isá ldka;d kdúlhskag uqyqÿ rdcldß i|yd iïnkaO ù bÈßhg hEfï wjia:dj wms Wodlr  § ;sfnkjd' bÈßfha§ fï ldka;d kdúlhska msßñ kdúlhska iu. Wfrka Wr .eà rdcldß lrdú hk n,dfmdfrd;a;=j wmg ;sfnkjd' 

úfYaI ia;=;sh
wOHlaI kdúl udOH lms;dka ^ c, ;rK&
.hdka úl%uiQßh we;=¿kdúl yuqod udOH wxYhg

yßka§ ,shkf.a