නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

wo uu fï ;ek bkafka uf.a uy;a;hd ksid - uydpd¾h ruKs w¾il=,r;ak


Y%S ,xldfõ rEm,djkH iy fldiauegf,dð úIh uq,skau b.ekajqfõ uuhs''


;uka fl<ska ysg f.k ;j;a msßila fl<ska kÕd isgqjkakg w; fok ldka;djla fjk tla f,fyis myiq lghq;a;la fkfjhs' tjeks ldka;djka f,dalfha;a ,xldfõ;a ke;=jdu fkdfjhs'

tjeks Y%S ,dxlsl ldka;djka we.hSug ,la l< iïudk rd;%shla miq.shod fld<U" Iex.%s,d fydag,fha§ w.%dud;Hjrhdf.a m%Odk;ajfhka meje;ajqKs' tu iïudk rd;%sh ixúOdkh lf<a f,dal nexl= iuQyfha iudðl;ajh ork cd;Hka;r uQ,H ixia:dj ^IFC& iy jquka bka uefkaÊukaÜ ^Women In Managment& hk wdh;khj, iuQy l%shdj,shla f,isks'

fuu iqúfYaIS iïudk Wf<f,a iïudk,dNskshla jkakg óg jir 30 lg l,sfhka isg Y%S ,dxlsl uõjreka" .Dykshka" ifydaoßhka iy ÈhKshka ;u Yla;s m%udKfhka kÕd isgqùug Wrÿka fuu iqúfYaIS ldka;djg yelsúh' weh kñka uydpd¾h ruKS w¾il=,r;akhs' weh ruKS w¾il=,r;ak bkag¾keIk,a welvñ ys ks¾ud;Djßhhs' kj,sh fifkyil kjd;ekg wo le|jd f.k wdfõ wehhs' fï wef.a l;djhs'


Top 50 Professional & Career Women Awards iïudk,dNsksh

Y%S ,xldjg lsishï fiajhla lrmq iy lrk ldka;djka fjkqfjka zzjquka bka uefkaÊukaÜZZ wdh;kh u.ska iïudk m%odkhla meje;a jqKd' fuys§ W;aidyjka;" wdo¾Yj;a ldka;djka" mjq,g iy rgg Yla;shla jk ldka;djka" ;u iafjda;aidyfhka by< ;eklg .sh ldka;djka we.hSug ,la l<d' Tjqkaf.a wruqK fj,d ;snqfKa ldka;djka Èß.ekaùuhs'

—uu fï foaj,a mgka .kak ldf,a ;snqfKa msßñ flkd ;uhs mjq,l nr lrg wrf.k uqo,a yïn lf<a' ta uqo,ska ;uhs f.or bkak .Dyksh f.or jevj,g úhoï lr,d orejkag W.ka jkak lghq;= lf<a'' ug;a ;snqfKa Th ;;a;ajhu ;uhs' uu újdy fjkak l,ska fyd| fcdí tlla l< flfkla''' újdyh;a tlal ug uf.a /lshdfjka bj;a fjkak isoaO jqKd' 

wehs Tn lrñka isá /lshdfjka bj;a jqfKa'''

uu újdy jqfKa fhdackdjlska'' wms újdy fjkfldg;a uf.a yiankaâ jev lf<a rkagefò yhsfv%d mj¾ fm%dfclaÜ tfla'' ta rkafoks.,'' uu ysáfha fld<U' újdy jqKdg miafia *eñ,s tlla úÈyg tlg bkak wmg neß jqKd'' wo jf.a biair fudnhs,a f*daka ;snqfKa keyefka' ne|,d i;s 02 la ú;r uf.a jefâ T*sia f*daka tflka yiankaâg l;d lrk tl' th;a tfyuhs' bv ,enqKq .ukau thd lf<;a ug flda,a lrk tl' fï ksid uf.a T*sia tfla f*daka ì, jeäfj,d ;snqKd' wfma äfrlag¾ flfkla ug ,shqula .eyqjd lïmeks ìf,ka Nd.hla uf.a mäfhka lmkak lsh,d' f.d¨fjda jf.a l;d fkdlr bkak;a neß ksid T*sia tflka ug ,shqula .y,d ;snqKq ksid;a uu riaidfjka bj;a fjkak ;SrKh l<d'' ta fjkfldg yiankaâ lsõjd ±kg rkafoks.,g .syska bÈuq lsh,d'

yiankaâ bxðfkarefjla úÈhg jev l< ksid ,iaik .d¾vka tlla ;sfhk f.hla wmg bkak yïn jqKd' yeu myiqlulau t;ek ;snqKd' kuq;a ugu lsh,d fohla keye lsh,d ysf;a mqxÑ is;=ú,a,la ;snqKd' tfyu ug ±fkkak we;af;a uq,ska uu i,a,s yïn l< flfkla ksid fjkak we;s'' ta;a uf.a yiankaâ udfilg hï uqo,la uf.a jevla lr .kak ÿkakd' kuq;a yeufohlgu thd i,a,s foklï bkak jqKq ksid fmdä ,ecacdjla jf.a ysf;a ;snqKd''' Tfydu bkakfldg ;uhs uf.a ÿj ug ,enqfKa'

t;ekska miafia Ôú;h fjkiau fjkak we;s'''

uf.a fjäka tfla n%hsâia fïâia,f." *a,j¾ .¾,aia,df. we÷ï jf.au uf.a n%hsâ,a tl mjd uy .;af; uuuhs' ta ksid uykak f.d;kak ug oCI;djla ;snqKd''

ug ,enqfKa ÿfjla ksid thdg pQá pQá .jqï *aß,aia od,d uy,d wkaojkak" tajg fyhd¾ nekaäia ueÉ lrkak" IQia ueÉ lrkak" fidlaia ueÉ lrkak ug ´k jqKd' ta;a ta ish,a, ug lrkak jqfKa wr uy;a;hd uf.a jevla lr .kak ÿkak uqo,ska' kuq;a ta ldf,a m%fhdackhg .;a;d ÿjj yß ud¾.fha hjkak'

orefjla bmÿkdg miafi m<uq wjqreoao wïud tlal isàu yßu jeo.;a' orejd hym;a l%shdj,g fhduq lrkak fï ld,h yßu jeo.;a' wjqreÿ 02" 03 fjkfldg orejd thdg ´k úÈyg yeÈ,d bjrhs' f,dafla fldfya .sh;a ta <uhd Bg miafia lsis nhla keye yß ,iaikg yeisfrkjd' uf.a ÿjj fmdä ldf,a thd weo,d lvhs lsh,d wfma f.or àfmda tl Wv ;snqKq u,a jdia ljodj;a wrf.k ;sh,d keye' mqxÑu ldf,a thd tfyu wÈkak hkfldg uu lshkjd —mq;d tal ,iaikhs fkao'' talg lsia tlla §,d whska fjkak˜ lsh,d'' t;fldg thd tfyu l<d'' ì;a;sj, Ñ;% w¢k ldf, fld< álla §,d mEka" mekai,a ÿkakdu thd tajd msfrk l,a Ñ;% wekaod'' lEu ál b;=re fkdlr lkak mqreÿ lr.;a;d'''

orefjla Wfoag" ke.sÜgdu .=â fudakska lshkak' orefjl=g fohla ,enqKu ;ekala hQ lsh,d ta ;E.a. w;g .kak wïug ;uhs orejg lsh,d fokak mq¿jka' uf.a ÿjg jhi wjqreÿ 31$2 la fjklï uu ;uhs f.or b|f.k ta foaj,a lsh,d ÿkafka''

t;fldg Tng kej; fld<Ug tkak ksñ;a; jqfKa fudllao@

Ydksj fudkaáfidßhlg odkak ´k ksihs uu kej; fld<Ug wdfõ' ta fjkfldg;a yiankaâg ;j;a wjqreoaola rkagefò jev lrkak ;snqKd' wms ÿjj fyda,s *eñ,s fldkajkaÜ tfla k¾iß tlg ±ïud' ÿjj k¾i¾ tlg od,d Wfoa 11'30 oj,a 12'00 ú;r fjklï uu;a wfkla wïu,d tlal t;ek jdäfj,d ysáhd' Tfydu bkak fldg ugu ys;=Kd wehs wms ld,h ldouôka fufyu bkafka fudkj yß lf<d;a fyd|hsfka lsh,d' ta fjk fldg;a cmdfkg rdcldßuh lghq;=j,g .shmq fj,dj,§ fjðgn,a ldúka" bkaáßh¾ äihskska jf.a foaj,a uu bf.k f.k ;snqKd' uu ys;=jd wehs uu bf.k .;a; ta foaj,aj,ska m%fhdackhla fkd .kafka lsh,d' Tkak Tfydu ;uhs la,diia mgka .kak ´fk lshk woyi ug we;s jqfKa'''

tfyuo Tn .=rejßhla fjkak uq, msrefõ'''

ÿjj k¾ißhg od,d uuu ojila f,alayjqia tlg .syska fjðgn,a ldúka" *a,j¾ wf¾kacukaÜ la,dia lrkjd lsh,d weâ tlla ±ïud' tfyu ;uhs uq,skau ;=ka fofkl= f.ka je,a,j;a; fika f,darkaia p¾É tfla fyda,a tll uu la,dia mgka .;af;a' Bg miafia" 03-05 la jqKd' 05 - 10la jqKd'' 10- 20la jqKd'' la,diaj,g <uhs tkak mgka .;a;d' iuyr i;s wka;j, la,diaj,g hdmfka b|,d fÜ%ka tfla àp¾ia,d mjd uf.ka bf.k .kak wdjd' ta fjkfldg ug ±kqu ,ndfokak yelshdj ;sfnk nj uu;a fyd¢ka y÷kd f.k ysáhd'

Tn fldfyduo rEm,djkH iy fldiauegf,dð jeks úIhla W.kajkak fhduq jqfKa'''

uu lsõjfka ud ;=< .=rejßhla bkakd nj uu y÷kd .;a;d lsh,d' uu ojila yiankaâg lsõjd ug rEm,djkH iy fldiauegf,dð lshk úIhka fyd¢ka bf.k .kak ´k lsh,d' ta ksid yiankaâ ;uhs f,dafla ;sfhk fyd|u úYajúµd,j,g" fldf,aÊj,g ug hkak wjia:d yo,d ÿkafka'' ug weußldj" tx.,ka;h" cmdkh" m%xYh jf.a rgj,aj, uq,skau bf.k .kak ,enqKd''

ta úÈyg ;uhs 1991 § Y%S ,xldfõ ìhqá iïnkaOj bkagkeIk,a welvñ tlla mgka .kak ug yelshdj ,enqfKa'' t;fldg ug yßhg iaÓr ;ekla ;snqfK;a keye' foysj, fikafïßia" fyd,s *eñ,s fldkajkaÜ tfla fyda,a tll ;uhs uq,ska la,diia lf<a' msfrkak <uhs ysáhd' ta ksid ug mq¿jka jqKd" úfYaIfhka wïu,d ld,h kdia;s fkdlr ;ukag lShla yß fidhd .kak jD;a;skaj,g fhduq lrjkak' fï ksid ldka;djkaf.a oCI;d by<g wdjd' ldka;djg mjqf,a wd¾Ólhg Woõ lrkak wjia:dj ,enqKd'

uu kj,s;a tlal tl;= fj,d jevuq¿ l<d' uu lrmq iuyr jevuq¿j,g BMICH tl msfrkak fikÕ wdjd' w¨;au /,a,la wms yeÿjd' fyd| jHjidhlhka msßila ìys l<d' wog;a uf.ka bf.k .;a; iuyr <uhs w;alï" mska;dre ks¾udK" iqr;,a i;=ka ks¾udKh lrñka msgrgj,g wmkhkh lrkjd'

Y%S ,xldfõ ;dkdm;s ld¾hd,j, wkque;sh we;sj wefußldj" lekvdj" vqndhs" wnqvdì" iaùvka" isx.mamqrej jeks rgj, uu rEm,djkH iy fldiauegf,dð jevuq¿ meje;ajqjd' ,xldfõ§ uu wOHdmkh ,ndÿkafka fld<U§ ú;rhs' t;fldg uu nïn,msáfha ±ka ;sfhk ;ekg ruKS w¾il=,r;ak cd;Hka;r ìhqá wekaâ fldiauegf,dð wevlñh mgka wr f.k'''

Ôú;h foi wdmiq yeÍ ne,Sfï§ fudkjo wo ysf;kafka'''

wo uu fï ;ek bkafka uf.a yiankaâ ksid'' wo Tyq Ôj;=ka w;r ke;;a uf.a .uk .ek;a ÿjf.a .uk .ek;a Tyq i;=gq fjkjd we;s'''

ÿjf.a uy;a;hd;a wfma fï jevj,g f,dl= iyfhda.hla ,ndfokjd' tod TiafÜ%,shdkq ;dkdm;s ld¾hd,fhka ug ,enqKd wfma rfÜ YsIHdjka tfya ;sfhk úlafgdaßhd hqksj¾isá tlg wrf.k .syska mqyqKqùï ,nd fokak' ta ksid uf.a YsIHdjkag cd;Hka;r ìhqÜ wekaâ fldiauegf,dð hqksj¾isá tll mka;s ldruhl w;a±lSu ,nd.kak mq¿jka jqKd'''

Bg miafia ta w;aoelSu ,xldfõÈ;a ug ,ndfokak yels jqKd''' cd;sl wOHdmk whh;kh u.ska mj;ajk NVQ úIh ud,dj ilia lsÍfï§;a uf.a oekqj uu ,ndÿkakd'' fï ish,a, .ek wdmiq yeÍ ne,Sfï§ ug ;sfhkafka f,dl= i;=gla'''

Tfí ÈhKsh;a fuu úIhka iïnkaOfhka ffjoHjßhla ta .ek;a l;d lruq''

uf.a yiankaâg ;uhs ´k jqfKa ÿjj ffjoHjßhla lrkak' weh ta me;=u bgq l<d' weh uu bf.k .;a fohu ;j;a ;,hlg f.kdjd' weh .ek n,oa§ uu yßu i;=áka bkak wïud flfkla' ;d;a;d Ôj;a fj,d b¢oaÈ;a Tyq;a ta nj ±lald' wog;a ug;a uf.a ÿjg;a Tyq ke;s nj ms<s .kak neye' ta ;rïu wms wdorfhka ne÷Kq mjq,la''


yßka§ ,shkf.a