නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

zmxp;d,Z l,dh;kfha ysifjia - YS¾IdNrK ux.,HhNdr;fha u,h foaYfha u,h rc;=udf.a ,xld.ukfhka wk;=rej Wvrg k¾;k iïm%odfha úfYaI we÷ï lÜg,h fyj;a ysifjia me<|ùfï we÷ï lÜg,h tu rc;=udf.a we÷ï lÜg,fhka yß wvla ,eîu;a iu.u ks¾udK jQjla nj mqrdjD;a;fhys i|yka fõ'hï Ydka;sl¾uhla i|yd ,xldoaùmhg meñKs u,h rc;=ud fldfydU .ila wi, Èh kdñka isá l=udrhl= hlaIhl= lrjd fuu rc;=udf.a we÷ï lÜg,fhka yß wvla tu hla l=udrhdg mß;Hd. l< nj b;sydifha i|yka fõ' ta wkqj Wvrg k¾;k l,dfõ fjia we÷ï lÜg,h fufia ks¾udKh jQ nj;a ysifjia me<|ùfï wjia:djg fldfydUd lxldßh wksjd¾h wx.hla f,i tod isg fï olajd fhdod.kakd nj fmd; mf;ys i|yka fõ'

;jo Wiia hehs iïu; l=,hl Wmka pkaøf,aLd Ys,amsksh k¾;k Ys,amfha m%dudKsl oekqu imqrd,Sfuka wk;=rej mdhsïm;a fyj;a Ys¾IdNrK me<| jQ nj b;sydih i|yka lrk w;r tod mgka ldka;djka fndfyda msßila ta wkqj hñka k¾;k l,djg msúi we;s nj by; ldrKd ;=<ska ikd: ù we;'ta wkqj k¾;k Ys,amSh {dkh ,ndfok .=rejrhdf.a j.lSula fukau hq;=lula f,i ie,flk iqúfYaIS pdß;%hla jk ysifjia iy YS¾IdNrK me<|ùu y÷kajdÈh yel' ta ;u f.da,hskag m%dudKsl Ys,amSh {dkh we;s nj iudchg y÷kajd§u i|ydh' th .=re fldg .ksñka fldgfokshdj zmxp;d,Z l,dh;kh u.ska fojk jrg;a mj;ajkq ,nk ysifjia iy Ys¾IdNrK k¾;KdNsfIal ux.,Hh fuu ui 15 jk bre Èk iqn fudfyd;ska fldgfokshdj trnoao mqrdK rcuyd úydria:dkfha§ zmxp;d,Z l,dh;kfha l,dh;kdêm;sks trx.d ksfrdaIKS jvqf.a uy;añh we;=¿ wdpd¾h uKav,h ish¨ lghq;= iQodkï lr we;' ;u uQ,sl wOHdmkh n,.,a, m%d:ñl úoHd,fhka iy oaú;Shsl wOHdmkh yqKquq,a, uOH uyd úoHd,fhka o ,nd.;a weh bka wk;=rej m%idx.sl l,d úfYaIfõ§ ^le,Ksh úYajúoHd,h&" l;la kD;H úYdro ^bkaÈhdfõ Nd;aLKafâ úYajúoHdd,h& o¾Ykm;s ^fmardfoKsh úYajúoHd,h& wd§ ia:dkj,ska .ksñka j¾;udkfha uro.yuq, laf,aáka úoHd,fha k¾;k wdpd¾hjßh f,i lghq;= lrkq ,nhs' mrïmrdfjka mrïmrdjg Wreu fjñka mej; tkakd jQ k¾;k l,dfõ kj ÈYdk;shlg .uka lrñka ;uka fj;ska k¾;k l,dj m%.=K lrkakg meñfKk isiq ore oeßhkaf.a k¾;k yelshdjka fmdaIKh lrkakg iy Tjqkaf.wkd.;h hyuÕg f.k tkakg ksn|ju fjfyfikafka k¾;k l,dj wef.a Ôú;h fldg .ksñks'

rgl ixialD;sh úoyd olajñka ñksidg b;d ióm l,d udOHhla jk k¾;kh bÈßhg f.k hEug fujeks wxl=r l,d Ys,amSkaf.a iy Ys,amskshkaf.a wd.ukh iudchg fndfyda fihska jeo.;a fõ' tfiau zmxpld,Z l,dh;kh ;=<ska k¾;kh yeoErE Ys,amSka fofokl=g iy Ys,amskshka úisfokl= fj; ysifjia iy Ys¾IdNrK me<|ùu fuÈk isÿ lsßug ish¨ lghq;= fhdod we;'tfiau wehj k¾;k fCIa;%h ;=< fujeks by< ;,hlg /f.k taug wemlem jQ k¾;k .=rejreka jk hika;s chuy" Ôjd ixÔjkS .=re fom<g;a" fi!kao¾h úYajúoHd,fha lÓldpd¾h È,arelaIs úfÊr;ak uy;añh iy lÓldpd¾h Okxch chfialr uy;d iy le,Ksh iy fmardfoKsh úYajúoHd,j, úIh oekqu ,ndÿka ish¨u lÓldpd¾hjrekag;a ia;=;sh msßkeóug fuh wjia:djla lr .kakd nj o trx.d jvqf.a uy;añh mejiqjdh'

igyk iy PdhdrEmiqcd;d chr;ak