නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

gegQ .ykafk udkisl wjq,a jy.kakotl tlaflkdg ,iaik .ek ;sfhkafka úúOdldrfha woyia' flfkl=g ,iaik fohla ;j;a flfkl=g ,iaik ke;s fjkak mq¿jka' fldfydu jqK;a ;ukag ,iaikhs lsh,d ysf;k ´fku fohla ;ukaf.a YÍrhg lrkak yeu flfklagu whs;shla ;shkjd' ,iaikg w¢kak" yevg jevg bkak wms ljqre;a leu;shs' ldka;djka tA w;ßka úfYaIhs' tl tl ld,hg tk úúO ú,dis;dj,ska ierfikak jf.au" wkkHhka w;ßka lemS fmfkkak lrk úúO fudaia;rj,g;a Tjqka fhduq fjkafka tA ksiduhs'

² È.= b;sydihla'''

gegQ tfia;a ke;akï mÉp l,dj f,dj w;sYhska ckm%sh l,djla hehs mejiqfjd;a th ksjerÈhs' fï l,djg fld;rï È.= b;sydihla we;ao h;a th udkj YsIagdpdrhg fmr isgu ñksid ;u YÍrh w,xldr lr .ekSug Ndú; lr ;snQ njg b;sydifha meyeÈ,s idlaIs mj;skjd'tjeks bmer‚ mÉp l,dj ,xldjg meñK ;snqfKa bx.%Sis cd;slhkaf.a meñŒu;a iuÕ nj i|yka fjkjd' msßñkag muKla w;S;fha§ iSud ù ;snQ fï l,dj wo jkúg msßñka yd iuj ldka;djka w;r o ckm%sh l,djla njg m;aj wjidkhs'

² iudc u;h kï fjkia'''

mÉphla tfyu;a ke;akï gegQ tlla .ykjd lshkafka wfma rfÜ kï álla jeä l;dnyg ,lafjk fohla' w;S;fha§ isref¾ mÉphla fldgdf.k bkak wh Èyd iudch ne¨fõ t;rï fyd| weilska fkfjhs' fndfyda úg tjekakka iudch ye¢kajQfha whs'wd¾'iS ldrfhda" ria;shdÿldrhka f,ihs' oreKq" r¿ mqoa.,hska isref¾ mÉp fldgdf.kisákjd hk u;h tl, iudcfha me;sr ;snqKd' urejd iu. jdfia" wïud nqÿ fõjd''' w;S;fha§ ck;dj w;r fnfyúka m%p,s; jQ mÉp jqKd'

² udkisl f,âvq o@

;j;a iuyre fï mÉp fldgd isákakka y`ÿkajkafka udkisl frda.Ska yeáhghs' udkisl f,vla we;s mqoa.,hl= gegQ  tlla .ikakg mq¿jka' kuq;a gegq tlla flgq mu‚ka Tyq fyda weh ffjoH úoHd;aulj udkisl f,fvla fjkafka keye' udkisl f,vla ùug óg jvd fya;= lrKd n,mdkq ,nkjd'

² ndysr iajrEmh kï ñksiqka ukskjd o@

ukqiaifhl=f.a ndysr iajrEmh wkqj Tyqf.a fyda wehf.a .;s mej;=ï ms<sn|j iaÓr jYfhkau ks.ukhlg t<fUkak neye' iuyr úg úúO ú,dis;djkag wkql+,j fldkavh fjkia lrñka lfka lrdUq me<|f.k gegq tlla .id isák msßñ ;=< udkqISh .;s.=K idudkH ndysr iajrEmh fjkia fkdlr isák msßñ <ufhlag jvd hym;a jkakg mq¿jka' ir,ju mjikjd kï ú,dis;djka lr we;s msßñ <uhd hym;a .;s.=Kj,ska msßmqka ksy;udkS" wjxl" yeÕ=ïnr" iqkaor yoj;la we;s mqoa.,hl= jkakg mq¿jka' fï ksid mqoa.,hl=f.a ndysr iajrEmh wkqj lsisúfgl;a mqoa., pß;dx.fha hym;a whym;a nj uek n,kakg neye' tneúka hym;a .;s.=K uekSug ndysr iajrEmh lsisfia;au wod< jkafka keye'

² kQ;kfha iudc u;h fjkia fj,d'''

wo jkúg tA u;h iïmQ¾Kfhkau fjkia ù ;sfnk w;r mÉph lshk kduh fjkqjg gegQ hk jpkh fnfyúka ckm%sh jpkhla njg m;aj wjidkhs' fldfydu jqK;a isrere w,xlrK l%ufõo we;eï rgj,g fvd,¾ ì,shk .Kka wdodhï Wmojk jHdmdr njg m;aj ;sfhkjd' úfYaIfhkau wefußldj" c¾uksh" tx.,ka;h" ´iafÜ%,shdj" m%xYh" ;dhs,ka;h jeks rgj, fujeks isrere w,xlrK Wkaudohla njg m;aj wjidkhs'

² .yk ;ek .ek ys;=jo@

Tfí YÍrfha ´ku ;ekl Tng gegQ tlla .y.kak mq¿jka' yenehs Tn gegQ tl .ykafka fldfyo lshk tl fyd|g l,amkd lr,d .kak ´fk ;SrKhla' wfma YÍrfha iuyr ;eka ;shkjd yßu ixfõÈhs' tA ;ekaj, gegQ tlla .yoaÈ yßhg mßiaiï fjkak ´fka' tA jf.a yßu ixfõ§ m%foaYhla ;uhs ryia wjhj' fï jf.a m%foaYhl gegQ tlla .y,d tA gegQ tl nelaàßhd wdidokhla jqfKd;a tfyu Tng f,dl= m%Yakhla fjkak mq¿jka'

² fï .ek ys;,d n,kak'''

gegQ tl .ykafka fldfyo lsh,d ;SrKh l<dg miafia Tng lrkak ;sfhkafk .e<fmk fudaia;rhla f;dard .kak tl' Tn .y.kak gegQ tl;a tlal Thd,dg Ôú; ld,hu bkak fjkjd' gegQ whska lrkak úúO l%u ;sín;a tAjd yßu ñ, wêlhs' tA jf.au ;uhs tajd gegQ tlla .ykjg jvd fõokdldßhs' Tng gegQ tl yß kE lsh,d ys;=K;a lrkak ;shk fyd|u foa ;uhs fjk gegQ tllska l,ska .y.;a; gegQ tl yx.k tl' fï fya;= yskaod tlmdrg ys;=K .uka gegQ .ykak hkak tmd' fyd|g ys;,d n,,d gegQ tl .ykak' f.dvla fj,djg Thd,f.a m<fjks gegQ tl fmdä tlla kï f.dvla fyd|hs' t;fldg n,d.kak mq¿jka f,dl= gegQ tlla .ykak mq¿jka o" fï ;Ska;j,g we,ðla o jf.a foaj,a' ;j flfklaf.a kula gegQ tl úÈyg .ykjd kï fo;=ka mdrla fkfï ish oyia mdrla ys;,d n,kak' tA jf.au ;uhs fjk NdIdjlska gegQ tl .ykjdkï yeu fjf,au tAfla f;areu ;ukaf.a NdIdjg yrj,d n,kak'

iudc iy ufkda úoHdlÓldpd¾h
ldxpkd wêldß
cd;sl iudc ixj¾Ok wdh;kh

uOqIdks fndr¿f.dv