නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

jhi yx.kak ´k kï ksú;s lkakiDIs hq.fha mgka wdydrhg .;a ksú;s uq,skau wrdì cd;slhka úiska j.d lrkakg we;ehs úYajdi flf¾' m¾ishdkqjka jir fooyilg tmsg ld,hl mgka ksú;s j.d l< w;r fhdaklhka fuu m,d úfYaIh iamd[a[hg f.k f.dia we;' Tjqka ksú;s zz ysiamekshd ZZ hkqfjka ye`Èkajqjd'

• flia jeàfï fodaI

ksú;sj, wvx.= úgñka fmdgEishï" le,aishï" hlv iy Tfï,d 3 fïo wï,h ysiflia j¾Okhg úYsIaghs' ysiflia ú,dis;djka fjkqfjka ysig fhdok úúO ridhksl fiaÿï oshr iy flia úh,k hka;% u.ska ysiflia j,g isoaO fjk ydksh ksid w;S;fha fuka w,xldr flia jeá wo olskakg ,efnkafka key' tA jf.au wfma wdydr rgdfjka isrerg wjYH hlv fkd,eîu ksid we;s fjk kSrla;sfhka ysiflia j¾Okh fjkafka keye' tA;a fï ish¿ wvqmdvq msßuid .ekSu fjkqfjka Tn osklg ksú;s hqI úÿrejla wdydrhg .;fyd;a ysi flia jeàfï fodaI ke;s fjk nj m¾fhaIlhka fmkajd fokjd'

• úhm;a ùu iu. wefia iqo we;s ùu

úhm;aùu iu. wefia iqo we;s ùu wo iudch ;=< fmdÿ m%jk;djhla ;rugu idudkH isoêhla fj,d' kuq;a w;S;fha úiQ mrïmrdjka wefia iqo ;nd urKhg m;a fjk ;=reu lKaKdählaj;a m<|skafka ke;s ;rugu weia fmkSfuka fndfydu bosßfhka isáhd' oYl ;=k y;rlg fmrd;=j isá ñksiqkag ;snqK fï l=i,h wo mrïmrdjkag wysñjqfKa wehs hkakg oeka idOdrK ms<s;=rla ,nd fokakg úoHd{hka iu¾:j isákjd'úgñka E j,ska 20] isg 30] w;r m%;sY;hla l=vd wka;%h u.ska wjfYdaIKh lr f.k jid moaO;shg uqod yßkjd' msáhqgß" wêjDlal yd jDIK fldaIj, úgñka E ixflakaøkh nyq,hs' udxY yd fïo mgl j,;a úgñka E nyq,j ;sfnkjd'ksú;s jeks úgñka E nyq, wdydr ;ukaf.a ffoksl wdydr iu. tla lr .ekSfuka wefia iqo we;s úfï  ;;a;ajh 27] lska wju lr .; yels nj Ökfha m¾fhaIlhka úiska fmkajd fokq ,nkjd' Tjqka fï ks.ukh ,nd .;af;a wOHkhka 27 la ;=<ska .;a o;a; úYaf,aIkfhka wk;=rejhs' fuu wOHhk jd¾;dj journal Public Health Nutrition u.ska m%ldYhg m;a lrkq ,enqjd'

• ifï j¾Kh i|yd m%;sl¾uhka

ld,h wmsg kj;ajkak fkdyels nj we;a;' ld,h;a iu. wfma isrer jhig m;a fjkjd' we;eï wh jhig;a jvd jhi nj fmkajkjd' wfma wdydr rgdj u.ska yeuodu ;reK fmkqu /l .ekSug yelshdj ;sfnkjd' fïjd t;rï wmyiq ld¾hhla fkdfõ' ksú;s úgñka A iy C j,ska fmdfydi;a' ifï iajNdúl j¾Klh ixj¾Okh fjkqfjka úgñka A iy C iqúfYaIS fufyhla bgq lrkjd' ifï ldka;su;aa nj fjkqfjka úgñka K fya;= jk w;r ifï wmsßisÿ nj ksid l=re,E" ,m le,e,a" w`ÿre me,a,ï we;s fjkjd' kuq;a ksú;s u.ska isrer isis,a lrk w;r wdydr csrKfhaos reêrhg tla fjk úI ixfhda.hka md,kh lsßu ksid l=re,Ejka we;s úug tfrysj Yla;sh f.dv k.kjd' ffi, m%;sW;amdokh lrk ksid ydks jQ ffi,j,g iy ifï j¾Kh i|yd m%;sl¾uhka iajNdúl ,nd fokjd'´fidaka ia:rfha m¿ÿ ùu ksid mdrcïnqq, lsrK i|yd ksrdjrKh úfuka p¾u ms<sld we;s ùfï wjodku by,hs' kuq;a ksú;s úgñka B nyq, m,d úfYaaIhla úu ksid wys;lr mdrcïnq, lsrKhkaf.ka iug wdrlaIdj i,ikq ,nhs' tfukau ksú;s m%;sTlaisldrl .=Kfhka hqla; ksid iajNdúl iQ¾hdjrKhla f,iska lghq;= lrkq ,nhs'

• äfukaIshd frda. ;;a;ajhg

äfukaIshd frda. ;;a;ajfhka je<lS isàug ksú;s" lerÜ" wems%fldÜ jeks m%;sTlaisldrlhkaf.ka fmdfydi;a t<j¿ j¾. wddyrhg .ekSu b;d M,odhl neõ c¾uksfha fívka jdgkan¾.a m¾fhaIK ix.uh úiska fmkajd § ;sfnkjd' jhi wjqreÿ 60- 65 w;r mqoa.,hka msßila fhdod f.k isÿ lrk ,o wOHhkhka u.ska fmkS .sfha ksfrda.s mqoa.,hkag jvd äfukaIshd frda. ;;ajhkaf.ka miq jk mqoa.,hkaf.a m%;sTlaisldrlhkaf.a uia;= idkaøKh ie,lsh hq;= uÜgulska wvq ;;a;ajhl meje;=ks' tA ksid äukaIshd frda.hg tfrysj igka lsÍfï§ jeo.;a ld¾h Ndrhla ksú;s jeks t<j¿ u.ska imqrd .; yels nj fuu wOHhkfha m%OdkS uydpd¾h f.%aìh,a ke.,a i|yka lrkjd'

^ www.alzheimers.net weiqfrka &

mqkHd pdkaokS o is,ajd