නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

.s,kami ksjerÈj mQcd lrkafka fldfyduowe,aj;=r hk jokg f.!rjhla f,i meka hkqfjka i|yka lrhs' isis,a meka mQcdj" WKq meka mQcdj" thgu T!IO fyda hula ñY% l< úg .s,ka mi mQcdj fjhs' foys fodvï wdÈfhka lrk mdk j¾.;a" fj~re" .sf;,a" iSks" iQlsß iSks" fnda, me‚" il=re" ó me‚" ;,f;,a hk fïjd;a ish¿u fnfy;a j¾.;a .s,kami jYfhka msÈh yelsh' we;eï ieoeyej;ayq wIagmdkhu idod mQcd lr;s' wU" cïnq" weáflfi,a" wegke;s flfi,a" uqømam,ï" úh<s uqømam,ï" ´¨ f.ä" lgqf.ä hk fïjdhska wIagmdkh idokq ,efí' fï mdk j¾. iEÈh hq;af;a we,aÈfhks' ;ïnd iEÿjfyd;a úld,fhys lem fkdfõ' Wfoa ld,fha wdydr mdk mQcd lsÍu isÿ lrk w;r yjia ld,fha .s,kami mQcdj isÿ lrhs' nqÿrcdKka jykafiag ie|E ld,fha u,a" myka" .s,ka mi" WKq meka" isis,a meka" oeye;a wd§ mQcd lrkq ,nhs' wdydr mdk Wfoa oj,a mQcd lrkq ,nhs' Èkm;du iEu ksjilu f,dõ;=rd nqÿrcdKka jykafiag msßiqÿ we,a meka ùÿrejla fyda wvqu ;rfï mQcd l< hq;=h'Tn fjfyrg f.dia .s,kami mqcdj isÿ lrhs kï" iqÿ we÷ulska ierfikak' we;eï wh is;d isákafka we÷fï fld;ekl fyda iqÿ mdg we;s kï th iqÿ we÷ulah hkqfjks' tfy;a iïmQ¾K iqÿ we÷u hkq fjk;a mdg lsisjla ke;s" ixjr we÷ugh' ÿgqjka fk;ais;a myojk" ú,dis;dj,ska f;drjQ we÷ugh' isoaOia:dkj,g hk úg jákd wdNrKhka me<£u Tfí wruqKg fkd.e,fmkjd muKla fkdj we;eï úg wk;=reodhl o úh yels neúka tA .ek ie,ls,su;a ùu iqÿiq h'

fndaê mQcdj isÿ lsÍug fmr ffp;Hh" fndaêh" úydr ukaÈrh ;=< we;s u,a wdik msßiqÿ lsÍu" weu§u wd§ j;dj;a isÿ lsÍu w;HjYHh'we;eï wh u,a wdik u; mru,a f.dv .eiS we;;a tAjd me;a;lg ;,a¨lr ;uka f.kd u,a mQcd lr;s' tn÷ l%shdj,ska ixfla;j;a jkafka is; wmsßiqÿ njhs' is; wmsßiqÿ kï lrk" lshk foaj,aj,ska mskla isÿ fkdfõ'

úydr N+ñh msßiqÿ lsÍfï j;dj;a isÿ lsÍfuka fndaê mQcdj" nqoaO mQcdj yd iudk wdksYxi ,efnk nj mer‚ nK l:dj,ska fmkajd § we;' msßiqÿ lsÍfï j;dj;a fkdlr" mj;ajk fndaê mQcdj wiïmQ¾K h'j;dj;a isÿ lsÍfuka wk;=rej Tn ilia lrf.k wd .s,kami iy wfkl=;a mQcd øjHhka tA i|yd fjkalr we;s Ndck msßisÿ lr tajdfhys ms<sfh, lr.kak' u,a myka o,ajd mqcd lrñka .d:d lshkak'fuf,i" .s,kami mqcdj isÿ lsßfuka ,efnk wdksYxi ms<sn|j nqÿoyfu fldf;l=;a ioyka fjhs' tla l,amhlg fmr nkaÿu;S k.rfha wkHhkag j;=r weo Ôj;a jk mjq,la jdih l<d' tla;rd Èkl fï È<s÷ ;eke;a;sh uy uÕ jevu lrk úmiaiS nqÿrcdKka jykafia m%uqL uyd ix>hd jykafia ÿgqjdh' 


lsisjla mQcd lrkak fkdue;s jqj;a weh b;d myka is;ska nqÿrcdKka jykafiag we,a meka mQcdjla isÿ l<dh' weh Èkm;du úydrfha meka ;eîu wdÈh o isÿ l<dh' we,a meka mQcdfõ msfkka ur‚ka u;= ;õ;sid foõf,dj ÈjH úudkhl oyila ÈjHdx.kdjkag m%Odkj Wm; ,enqjdh' meka mQcd lsÍfï msfkka weh jdr úiaila u ila foõ rc;=udf.a ufyaIsldj njg m;aj Wm; ,enqjdh'  tA wkQ tla l,amhlg fmr l< mskalu ksihs fï l,am wkQ tflau weh foõf,dj iy ukqf,dj muKla u jdih l<dh' wyfia fyda l÷ uqÿkl fyda l=uk ;ekl jdihla l<;a wehg laI‚l j meka ,enqKdh' fï ;eke;a;shf.a isrer lsisÈkl WIaKfhka mSvdjg m;a jQfha ke;' weh È.= l,la ksfrda.S iïm;a;sfhka iqj úkaod' f,dõ;=rd f.!;u nqÿka jykafiaf.a ld,fha§ fï ;eke;a;sh meúÈ ù flf,ia kid ry;a núka ksjkg m;a jQjdh'

weh Wolodßld ry;a fufy‚ka jykafia kï úh'tneúka .s,kami mQcdj f.!rjfhka" Y%oaOdfjka" msßiqÿjg isÿ lrkak' ksfrda.S iïm;a;sh" È.disß iïm;a;sh ksrdhdifhkau Tng ,efnhs' lsis odl id msmdid§ ÿllg m;a jkafka keye' fï .ek is;d ljqre;a jeä jeäfhka mska oyï lr iS,d § .=K ÈhqKqfjka" Wfoa" iji nqÿka jykafiag is; m%ikak nfjka meka ùÿrejla" .s,kami ùÿrejla mQcd lrkak' fuhska iir jik ;=re iem úmdl ,eìh yels hs' ,nd .;a nqoaO Ydikfha Ôú; mß;Hd.fhka hqla;j ;=kqrejka irK ,nd" mkais,a" wgis,a /lf.k" odk udk mQcd lrkak' wvqu ;rfï meka ùÿrejla fyda mQcd lrkak'


fÊHIaG lÓldpd¾h
wdpd¾h kdj,msáfha wkqrdOd iqOïñld NslaIq‚ jykai
isxy, yd ckikaksfõok wOHhkdxYh Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,h

• uOqNdIsŒ fndr¨f.dv