නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

nqoaêh wvqfjkak lk lEu mjd n,mdkjdnqoaê uÜgï wkqj flfrk j¾.SlrKhla wo f,dalfha olakg we;' fï ksid fndfyda wh ;uqkaf.a ;;a;ajh .ek lk.dgq fj;s' Bg fya;=j jkafka nqoaê uÜgu hkq Wmf;a§ isÿjk iqúfYaIS jrm%idohla f,i iudcfha we;s ms<s.ekSuh' nqoaê uÜgï mÍlaIK ksid iudc wiudk;djh j¾Okh fjhs' fouõmshka fj;ska nqoaêuÜgu Wreu jk nj neyer l< fkdyelsh' tfiau th orejka jhiska jeãu;a iu.u l%ufhka Yla;su;a jkakls'

• jerÈ f;dr;=re

ñksia nqoaêh ms<sn| wm is;sú,s mokï ù we;af;a jerÈ f;dr;=re u;h' tfy;a nqoaêh ms<snoj kùk úoHdj mqÿu t<jk wdf,dalhla imhhs' ,kavkfha lsx.aia fldf,aÊys frdn¾Ü maf,ñka kQ;k m¾fhaIK j,g odhl ù we;' m¾fhaIK m%;sM, wkqj ñksiqkaf.a nqoaêfha fjkialï j,g cdk.; iïnkaOh fya;= jkafka 50]l m%udKhlg mu‚' fï ksid Wm;ska Wiia nqoaê uÜgula ysñ ù kï bkamiqj .;lrk Ôú;h .ek iuyre t;rï .Kklg fkd.ekSu jrola nj m¾fhaIK u.ska fy<sfjhs'

• tfy;a cdk hkq ffojh fkdfõ

úfYaIs; nqoaêuh cdk fiùu i|yd w;S;fha§ isÿlrk ,o m¾fhaIK wid¾:l ù ;snqK;a uE; ld,fha§ isÿlrk ,o cdkuh wOHhkhka id¾:l ù ;sfí' ;ju;a cdk .ek yeoEÍu iïmQ¾K ù ke;;a 1] l ;snqKq wjfndaOh 10] olajd j¾Okh lr.ekSug kQ;k m¾fhaIK iu;a ù we;' kQ;k m¾fhaIK jd¾;d wkqj cdkuh idOl mqoa.,hskaf.a nqoaê úIu;d flfrys n,mdkafka 50] m%udKhlska muKhs' b;sß wv mqoa.,hdf.a mßir idOl wkqj ;SrKh fjhs' Wi flfrys n,mdk cdkuh idOlh WodyrK f,i f.kyer olajk úoHd{hska mjikafka cdkuh idOl u; mokïj wvq fmdaIK .=Khla ,nk orejkaf.a Wfiys j¾Okhla we;s fkdjk njhs' whäka W!K;djh we;s ixj¾Okh fjñka mj;sk rgj, Bg ms<shï fh§fuka miq orejkaf.a ixcdkk l=i,;d by< kexù we;' tys§ n,md we;af;a fmdaIKh W!K;djhhs'

• Tng;a wkd.;hla we;

;uqka nqoaê uÜgñka wvqhehs is;d l=vd l,u isÿflfrk j¾.SlrKhka ksid úfYaIfhkau <ud ukig ydks isÿjk nj wuq;=fjka lsj hq;= fkdfõ' tfia kuqka ;uka .ek wj;lafiare lsÍu ksid rgl ksIamdok odhl;ajhg ysñúh hq;= nqoaêuh idOl wysñ fjhs' fuu nqoaê uÜgï kHdh cdkuh fÄojdplhla lr .ekSfï ;;a;ajfhka ñ§u i|yd kQ;k úoHdj w;aje,a imhhs'

^https://www.newscientist.com/ weiqfrka&


• iqks,a w,a.u