නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

;ka;=j,ska ÿmam;a iqÿmdka lkafka n,df.khsiqÿmdka jeks wdydr u.ska reêrfha iSks uÜgu by< hk neõ ì%;dkHfha isÿ lrk ,o wOHkhlska fmkajd fokjd' uyd ì%;dkHfha ;rndre ms,sn| wOHkhkaf.a ix.ufha iNdm;s iy fuu wOHkfha m%OdkS ceika ye,af*daâ fmkajd fokafka iqÿmdka ;ka;= j,ska ÿmam;a w;ru ¨Kqqq iy iSks j,skao hqla; njhs' ¨Kq iy iSks ksfrda.S njg nrm;, f,iskau ;¾ck we;s lrkq ,nkjd'iqÿ mdka wdydrhg .ekSu ksid úhm;a Woúh udkisl wd;;sh iy úYdoh jeks udkisl frda. ;;a;ajhkag m;aùfï wjodkula ;sfnkjd' by; frda. ;;a;ajhkaf.a wjodku fldf;lao h;a fndfyda úhm;a mqoa.,hkag fya;=jla fkdue;sju ish osúydks lr .ekSfï ;;a;ajhg mjd m;afjkjd'

Tjqkag fkdoefkk udkisl frda. ;;a;ajhlska fï Woúh mSvd úkao nj Tjqkaj;a okafka keye'w;S;fha úhm;a Woúh w;r ish osú ydks lr .ekSï jeks fya;= olskakg ;snqfkau keye' jhi yeg ye;a;Ej jqkdu cSú;fha f.jkak ;sfnk ld,h b;d iSñ;j ;sìhoS fï ;;a;ajhg m;a ùfï ryi t;ekhs' tod iudcfha msßmyÿ lrk ,o ;;a;= wdydr ;snqfkau ke;s ;rï'  w," n;," fo,a" fldia iy fjk;a weg j¾. ;ukaf.a wdydr fõf,a mx.=ldrhka jqKd' ta;a wo iudc rgdfjka fuu wdydr fkdoeku neyer hk m%jk;djhlos iqÿ msá wdydr fjkqfjka by, b,a¨ula f.dv ke.=kd' 


fï ksid reêrfha iSks uÜu by< f.dia .a,hsiñla w.h fj;a wdydr .ekSfuka miqj reêrfha iSks uÜgu by< hEfï wjodku we;s fjkjd'fuu ls%hdj,sh ksid úhm;a mqoa.,hka wd;;sh yd úYdoh jeks frda. ;;a;ajhkag f.dÿre ùfï wjodku by, hkjd' uyd ì%;dkHfha iEu mqoa.,hka ishfofkl=gu tla wfhla by; frda. ;;a;ajhkag m;aùfï wjodku we;s nj fuu wOHkh u.ska fmkajd oS ;sfnkjd' fuu wOHkh fjkqfjka ì%;dkHfha ldka;djka 70"000 lg wêl msßila f;dard .;a w;r Tjqka fjkqfjka ,nd fok ,o iqÿ msá wdydr iu. jQ wka;¾ iïnkaO;djh wOHkh lrñka fuu ks.ukhka ,nd f.k we;'úhm;a ùu;a iu. wdydr ms,sn|j;a ie,ls,su;a ùu wjYHhs' cSj;afjkak fudkjd yß lkjd fjkqjg kSfrda.Sj cSj;aùu jeo.;a ksid wdydr fjkqfjkq;a wjOdkhla oelaùu b;du jeo.;a fjkjd'

^Telegraph weiqfrka&

• mqkHd pdkaokS o is,ajd