නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

f.orl uqÿka ,S"hg ,S jerÿfkd;a f.ysñhdg wm,hsTn mÈxÑj isák ksjfia hï lsiswvqmdvqjla ;sfí kï th iDcqju tys jeishkag n,mdk nj;a" .Dy uQ,slhdg th whym;a nj;a ks;r wid ;sfnk lreKla' tfia wid ;snqK;a hï wvqmdvqla ;sfí kï th ksjerÈj y÷kd fkd.ekSu fya;=fjka fndfyda fokd mj;sk wvqjg úi÷ula ,nd.kakjd fjkqjg mj;sk .eg¨j ;j ÿrg;a j¾Okh lr .ekSug lghq;= lrkjd' Tfí ksjfia mj;sk wvqmdvq uQ,slju y÷kd .ekSu;a" th jdia;= fodaIhla o" jHqyd;aul fodaIhla o" mdßißl ;;ajhka fya;= fldgf.k yg.kakd fodaIhla o" mqoa., l%Shdldrlï fya;= fldgf.k mek k.skakd jQ fodaIhla o" ks¾udKd;aul fodaIhla o" .=ma; fodaIhla o hkak Tn úiska uq,slju wjfndaO lr.; hq;=h'

úúO fya;= n,mdkjd'''

ksjila fyda jHdmdßl f.dvke.s,a,la flfrys .eg¨ldß ;;a;aaj yg .ekSu i|yd mdßißl ;;a;aj yd mqoa., l%shdldrlï o iDcqju n,mdkjd' mdßißl ;;a;aj f,i f.dvke.s,a,g ydks f.k fok mdßißl ;;a;aj fukau ksji wjg msysàu yd úYd, Yío ksl=;ajk l¾udka;" ÿu úlsrK" ;Ska; yd úúO ridhksl øjH uÕska ksl=;ajk ÿudr ier" ÿyqú,s jeks ;;a;ajhka o ukqIHhdg wys;lr fjk;a fya;= o ksid ksji yd f.dvke.s,sj, .eg¨ldÍ ;;a;ajhka ks¾udKh úh yel'

ksjeishkag we;sjk úúO È.=ld,Sk frda.S ;;a;ajhka i|yd fujeks foa n,mdkq we;' th jdia;=uh fodaI fkdjk w;r ndysr fmkqfuka i,ld neÆ úg fndfyda fokd úYajdi lrkqfha jdia;=uh fya;+ka ksid we;sjk ;;a;ajhla  f,ihs' WodyrKhla f,i ks;r úYd, Yío wefik ia:dkj, msysá ksjdij, fndfyduhla fokd ld,hla uq¿,af,a tu Yíoh mSvdldÍj ú|f.k isàu ;=< ks;r isf;ys tA i|yd we;sjk fkdikaiqka iajNdjh ksid b;d blaukska flaka;s .ekSu" u;fNao tlsfkld w;r we;slr .ekSu jeks iajNdjhka ks¾udKh jkq oel.; yel' fuh iajlSh mjq,gu yd ;udf.uq¿ Ôú;hgu wys;lr f,i jl%dldrj n,mdhs'

fudkjdo fï fodaI @

mqoa., l%shdldÍ;aj fodaI f,i  îu;a nj" mjqf,a mqoa.,hka wkdpdrfh yeisÍu" wd;aud¾:ldó;ajh jeks fya;= uq,alrf.k .eg¨ mekk.S' fujeks ;;a;ajhka ;sfí kï Tn tA ms<sn|j o is;d n,d tA wvqmdvq ksjerÈ lr .; hq;=h' ks¾udKd;aul fodaI f,i .Dyh ie,iqï lsÍfï§ we;s jk fodaI fmkajd Èh yel' tÈfkod Ôú;h .; lsÍfï § wmyiq;d f.k tk mßÈ .Dyh ie,iqï lsÍu" .Dyh ;=< fmdf<dj uÜgï lsysmhlg .ekSu yd tA fya;=fjka ks;r mä ke.Su yd neiSug ùu" f.j;af;a bvlv fkdue;sj hdu" wNHka;r ksjfia bvlv weysÍu isÿjk f,i ie,iqï ù ;sîu" j¾K .ekaùfï .eg¨" jdyk kj;d ;eîfï bvlv ms<sn| .eg¨" wdf,dalh jd;dY%h ,eîfï .eg¨" jy,h yd iïnkaO .eg¨ uyd úYd, jmißhla ;=< we;s ;;a;ajhka fuhg n,mdkq ,efí' fuh lsisfjl=g yiq fkdù mj;sk úoHd;aul i;Hhla fmkaùug wmyiq fyda jdia;=úoHd m;fmdf;ys i|yka fkdjk ukqIHhdg f.dapr lr.; yels fjk;a úIhhka Tiafia meyeÈ,s lr .ekSug wmyiq .=ma; fodaI fõ' fujeks wjia:dj,§ ir,ju úúO flï l%u" wd.udkql+, pdß;%" mqo mQcd" lkak,õ Ydka;sl¾u hka;% uka;% l%u Tiafia úi÷ï ,nd.; hq;=h' tfia;a fkdue;skï fcda;sIH úoHdj Tiafia úi÷ï ,nd.; hq;=h'

úuiqfjd;a'''

jdia;= úoHd Ydia;%h wkqj ksjila bÈlrk úg uqÿka hg ,S iy hg ,S" W¿jyq" cfk,a wdÈh ;eîfï§ fodaIhka fkdue;sj iE§u yd ;eîu l< hq;=hs' tfia ke;skï mÈxÑ ksjeishkag udrdka;sl wm, we;sjk nj me/‚ fmd;mf;ys fmkajd we;' ksfjilg jd;dY%h ;sìh hq;=hs' ksfjil hg ,S ;=kafmd<lska msßwÈu b;du wiqnhs' uqÿka hg,Sh ;=kafmd<lska msßwe§u b;du wiqnhs' f.ysñhdg ;=káh" fld÷ wegfm< wdYs%; frda. we;sfõ' l=remd 3 la tla fm<g ;eîu fodia iys;hs'

m%Odk oajdrh jeo.;a'''

ksfjig we;=¿jk m%Odk fodr ^ux., W¿jiai& msgqmi fodrg yd wfkl=;a fodr W¿jyqj,g jvd ;rula úYd, úh hq;=hs' m<, fuka fo.=Khla Wiùu b;du iqnhs' kjh wg wiqnhs' Okh fkd/f|a' f.ysñhdg yd ksjeishkaf. Okh úkdY fõ' m%udKhg jvd fodrgq ;eîfuka mrïmrdfõ úkdYh we;s fõ' th w;aoelSï ;=<skau i;Hhs' m%Odk fodr ;eîfï§ <UhWmfhda.S lr ;eìh hq;=hs' ksfjil m%Odk W¿jiai ;nk úg tA tA ÈYdjka n,d w;a;sjdrfï isg iudk fldgia wglg fnod W;=rg-iïm;a yd ,eîïo" kef.kysrg - Ok ,dN rdcH iïudk"  úYd, Ok ,dNo ol=Kg - hii" Ok ,dN" mq;% ,dno niakdysrg- Ok,dN" fi!Nd.H úYd, Ok ,dN" isßl; meñfKk fldgiaj, ksis ;ekaj, ;eìh hq;=hs'

W¿jiai .ek fu;rï is;sh hq;= o@

rcf.or jqj;a uy" ukaÈrj, jqj;a wiqn fldgil W¿jiai ;ekam;a l<fyd;a ÈYd wkqj" i;=rka we;sùu" ÿl" ydks" ys;a ;ejq,a" fYdalh" mq;% ydks" ìh" urK" jO nkaOk" nkaOkd.dr.;ùï" fidrekaf. .%yKh" È<s÷lu" wUq ieñ wjq,a" ia;%S mqreI mrodr fiajkfha fh§u" wl,aurKj,g f.dÿreùu we;sfõ' ixjdifha ue<slu yd ÿ¾j,;d we;sfõ' m%Odk fodr by<ska msgg keó ;eîu fodaI jk w;r f.ysñhd ksfji yerhhs' .Dydêm;sg úm;a f.kfoa' ksfjfia m%udKhg jvd úYd, fodrj,a ;eîu fodaIhs' fkd.e<fmk mßÈ fodrj,a ;eîfuka ksjeishkaf.a n,;, wvq ùu" kskaod wmydi" orem, wvqùu isÿfõ' W¿jiaig ,shje,a ilik úg th fjku fjkalr by<ska ielish hq;=hs' tAjdg mqkal<ia" ;=re,;d" yxi" uhqr" fk¿ï u,a" isxyrEm fh§u iqnhs' mqrdK jdia;= úoHdfõ oelafjk mßÈ W¿jiaig oej .ekSfï§ .i msysá wdldrhg .; hq;= nj Wv hg udre jqjfyd;a th fldäúkj,g jvd nrm;< fodaIhla nj lshd we;' by; lreKq wkqj jdia;= úoHd kshuhka wkqj ux., W¿jyq yd wfkl=;a W¿jyq idod ksis ;ek ;nd .;fyd;a jia;=j iem iïm;a .,d tk pQvd ud‚lHhla" lmarella jeks hehs lshd we;'

nqoaêfhka f;areï .kak'''

by; i|yka l< fcHd;sIh" flï l%u" hka;% uka;% jeks l%u wog;a mQ¾K jYfhka úoHd úIhhg yiq fkdjkafka by; i|yka l< úIhhka ksjerÈj  yeisÍug okakd mqoa.,hkaf.a wju Ndjh yd úoHd úIh wo jkúg t;rï ÈhqKq ;;a;ajhl ;sîu ksid fujeks úIhka m%;slafIam fldg  neyer lsÍug jvd tA ms<sn| wOHhkh fldg f;areï .ekSu jvd jeo.;a fõ'

m%ùK jdia;= úoHd Ys,amS"
wNHka;r ksjdi ie,iqïlre
fkdfh,a fcdaYma

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv