නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

/jq, udlÜ lrkak mr. Beard yuqjkak.ïmy m%foaYfha ke÷ka.uqj mÈxÑ Tyq kñka È,aIdka ;drl wurisxy' kuq;a Mr. beard tfyu ke;akï /jq,a uy;a;hd hk jHdmdßl wkkH;djh ;=< È,aIdka iqúfYaIS jHjidhlfhla' tA jf.au ks¾udKYS,S pß;hla' tfyukï Beard lS úg kej; wgqjd àld wjYH keye' /jq, hk ixl,amh Tfí ysf;a we;s fjkjd'

• Tng /jq, uq,a lr.;a jHdmdrhla f.dv   k.kak wjYH jqfKa wehs'''@

Tõ''' ldka;djkaf.a ,iaik;a tlal ysiflia tfyu ke;akï jr,i iïnkaOhs' tA jf.au /jq, msßñkaf.a fm!¾Ih iy Tjqkaf.a wkkH;djhg noaOhs' ysiflia .ek wms ks;ru l;d lrkjd' flaIl,HdKsh jvjk T!IO" f;,a" fnfy;a" i;aldr .ek l;d jqK;a msßñ /jq, jvjk iy ilia lrk l,djla ;ju;a iudcfha ìys fj,d keye' b;ska ug ys;=Kd /jq, uq,a lr.;a jHdmdßl ixl,amhla wdrïN lrkak'

• jHdmdr .ek Tng w;a±lSï ;snqKdo @

tfyu f,dl= ±kqula ;snqfKa keye' uu 2019 § uq,skau wdh;khlg iïnkaO /lshdjla l<d' t;eks§ ug ld¾hd, l%u .ek w;a±lSï ,enqKd' kuq;a jHdmdr iïnkaO fmr ±kqula fyda w;a±lSula ;snqfKa keye' yeu fouõmshka jf.au uf.a wïud" ;d;a;d n,df.k ysáfha iqÿ w;a os. lñihla w¢k /lshdjla uu lrkjd olskjd jqKdg wdh;k.;j isr ù lghq;= lrkak uf.a leue;a;la ;snqfKa keye' uf.a ks¾udKd;aul yelshdjg t;ekska bvla ,enqfKa keye' uu fï jHdmdrhg uq, mqrk úg wfma f.oßka jeä leue;a;la ;snqfK;a keye'

• /jq, uq,a lr .;a jHddmr ixl,amhla fj; Tn fhduq jqfKa fldfyduo @

ug fï woyi uq,skau we;s jqfKa 2018 jif¾§' t;ek§ ;ud uu z/jq,a uy;auhd Mr. Beard f*aia nqla msgqj ks¾udKh lf<a' wfma rfÜ w;S;fha§ /jq, fldKavh uQ,sl lrf.k ñksiaiq ysáhd' fuh ,xldfõ kej; fuu l,dj f.dv kef.ñka ;sfhk ld,hla' ,xldfjka msg;;a fndfyda rgj, /jq, jeùfï ixl,amh fï ld,fha§ f.dv ke.=Kd' tA ksid /jq, uq,a lr f.k jHdmdrhla mgka .;af;d;a fï ú,dis;dj kej; iudcfha m%p,s; lrkak mq¿jka fõú lsh, ug ys;=Kd'

 fldákau lsõfjd;a Tfí jHdmdßl isyskh ch.kak Tng yjq,a jqfKa ljqo @

uu /jq, .ek f;dr;=re fydhkak mgka .;a;d' .+.,a" hQ áhqí Tiafia uu ±kqu fidhd f.k .shd' tA i|yd fuf;la /jq, .ek isÿ lr ;snqK m¾fhaIKhka wOHkh l<d' tA jf.au ug Y%s chj¾Okmqr úYaj úoHd,fha jHjidhl wOHk wxYh iu. iïnkaO ùug wjia:dj ,enqKd' Tjqkaf.a ±kqu jf.au jHdmdßl f,dalfha úúO pß; yuq ù ±kqu ,nd .kak yg yelshdj ,enqKd'uu 2018 jif¾§ wdrïN l< zz Mr. Beard ZZ f*aia nqla msgqj Tiafia /jq,g leue;s" /jq, jjkak leue;s iy /jq, jjd bkak lKavdhula tl;= lr .;a;d' tA wehs lsõfjd;a wms ksIamdokhla y÷kajd fokak fmrd;=j Bg .e<fmk .Kqfokqlrejka bkakjdo lsh, ±k .kak ´k' fï Market Research ksid ug fyd| iuQyhla yuq jqKd'

• Tfí ksIamdok .ek'''

uu uq,skau tlai;a rdcOdksfha fyd|u zzBeard care ZZ ksIamdok iud.ï y÷kd .;a;d' uf.a wf;a ;snqK remsh,a 8000 od,d thd,f.a Beard Oil fnda;,a ;=kla wekjqï l<d' fï ksIamdok ,xldjg f.kaùfï§ úYd, uqo,la jeh fjk ksid ;j;a wdh;khlska .;a ksIamdok Mr. Beard - Tiafia wf,ú l<d' ug fï ld,fha§ wjYH jqqfKa .=Kd;aul ksIamdok fjkqfjka we;s b,a¨u n,d .kak' tA;a tlalu uu Beard care i|yd wjYH ksIamdokhla jk z,S mkdjz ebay Tiafia wekjqï l<d' fï .ek Wkkaÿjla we;s msßila we;s nj ug f;areKd'

• Bg miafia Tn jefvg neiaio'''

Tõ''' 2020 ueo Nd.fha§ uu /lshdfjka bj;a fjkak ;SrKh l<d' fï fjk úg uu ,xldfõ fyd|u wdhq¾fõo ksIamdok wdh;khla uf.a Beard Care ksIamdok jev lghq;= i|yd idlÉPd lrñka isáhd' fuys ysñlre uf.a ñ;%fhla' 2021 jif¾ Tlaf;dan¾ udifha§ wfma ksIamdok lghq;= wdrïN l<d' ,xldfõ fyd|u hka;% ;sfnk wdh;khla ud iu. zz,S mkdj ZZ ksIamdokh i|yd iïnkaO jqKd'uf.a jHdmdr ie,iqu fjki  ’ Asset Ligt Model lshkafka Apple / Whatsapp / Uber jHdmdr jHdmdr .Kkdjla wkq.ukh lrk l%ufõohla' fï fjk úg uf.a fouõmshkaf. wlue;a; ;rula wvq fj,d' 2020 jif¾ MR. BEARD STORE jHdmdr msgqj wdrïN l<d' fï yryd Mr. Beard - ksIamdok mdßfNda.slhkag ñ<§ .ekSug wjia:dj ,enqKd'• Tfí ksIamdok .ek l;d lf<d;a

ug fm!oa.,slj mdúÉÑ lrkak neß lsisu ksIamdokhla uf.a mdßfNda.slhkag fokafka keye' tA jf.au ,xldfõ by,u m%ñ;shla we;s ,S mkdj ÿkafka uf.a ikakdufhka' fï mkdj /jq,g jf.au fldKavhg;a mdúÉÑ lrkak mq¿jks' fïl kslï ,S lene,a,lska mkdjla yevhg lemQ ksIamdokhla fkdfjhs' rg rgj,aj, ,S mkd wdo¾Y n,,d úúO m¾fhaIK m;s%ld j,ska woyia wrf.k ìys jqK ksIamdokhla'wfma Beard oil tl .ek lsõfjd;a fïl /jq, ms<sfj,g mj;ajd .kak iy /jq, jjk whg msßmqkaj ;nd .ekSug mq¿jka ksIamdokhla'

• jHdmdr ,shdmÈxÑh .ek'''

ksIamdokh y÷kajd fokak fkdldmq lÜgla uu jHdmdrh ,shdmÈxÑ lrkak .sysx úkaod' udi yhlg jvd jeä ld,hla ri;shdÿ jqKd' ;ks mqoa., jHdmdrhla úÈyg ,shdmÈxÑ lrkak neye lsõjd' Tka,hska iafgda¾ hk ixl,amh .ek kS;s Í;s ke;s ksid wjidkfha§ fï jHdmdrh ^ PVT & Ltd hkqfjka ,shdmÈxÑ l<d' we;a;gu wkd.;fha§ ish¨ jHddmr lghq;= ud¾..;j ^ Online & isÿ fjk iudchl§ fï wK mk;a hdj;ald,Sk ùu wjYH;djhla' tfyu ke;=j jHdmdßl f,dalhg m%úIaG fjk mqoa.,hka wffO¾hg m;a lsÍu kï lsisfia;au iqÿiq keye'

• wo Tn isák ;ek'''

2017 fjk úg ug ;snqfKa cx.u ÿrl:khla ú;rhs' wo uf.a ksIamdok fldßhdj" cmdkh' isx.mamqrej jeks rgj, mjd wf,ú fjkjd' tA jf.au Y%s ,xldfjka msg; ud,Èjhsfka wfma YdLdjla wdrïN jqKd' Y%s ,xlfõ fyd|u hkaf;%damlrK iys; wdh;khla wms;a iu. iïnkaOj ù isákjd' tA jf.au uf.a ikakduh iu. Kandy Selection , Thilakawardana Textiles jeks m%n, wdh;k úÈyg tl;= ù isákjd' 2021 wfma%,a udifha isg rfÜ ;;a;ajh iu. wfma ksIamdok fjkqfjka jQ b,a¨u wvq jqKd' kuq;a uq,§ ug iyfhda.h ,nd ÿka Aryu Herbal ±jeka; wh;kfha ysñlref.a b,a,Su mßÈ 2022 w. Nd.fha mgka fï wdh;kfha CEO f,iska /£ isákak ug jdikdj ,enqKd'

mqkHd pdkaokS o is,ajd