නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

lshú,a, kj;a;kak fmd;a lshjkakw¨;a jirl w¨;ska is;Su mqyqKq ùu b;d jeo.;a fohls' tfy;a tfia lsÍug;a wmg wjYH jk uQ,slu foh jkafka oekquhs' lshùu hkq Ôú;hg ke;sju neß fohla jkafka tA wkqjhs' we;a; jYfhkau ld¾h nyq,;ajh flfia we;s fõo hk mekhg ms<s;=re fidhk l< meyeÈ,s jkafka th wm úiskau lr.kq ,nkakla njhs' ud tfia mjikafka wm úiskau wmg bgq l< fkdyels ld, igykla idod wm tys isrlrejka njg m;aùu ld¾h nyq,;ajhg ienE fya;=j jk ksidh' Tn lshùu m%;slafIam lsÍug fya;=j jkafka tfia fldgqùuh'

² fmd;a rdlalhla foi ne,Sug mqreÿ fjkak

Tn fmd;a rdlal wìhi isgf.k fmd;ska fmd;g Wäka m,af,ka lshjk úg Tn w;aú¢k ksy~;dj wdYajdokh lrkak' tys§ ld,igyka j,ska w;añfok nj Tng yef.kq we;'

² ld,igykska neyer fjkak

Tn fmd;a lshùug yqre jk úg Èklg jeä fmd;a m%udKhla lshùu i|yd ld,igyk ilia lr.kafka Tn fkdoekqj;ajuh' bka neyer jkak' túg ld¾hnyq,;ajh mss<sn| yeÕSu Tn flfrka ;=rka fjkq we;'Ôú;fha jeo.;au foh lshùu nj is;kakTn fndfyda lghq;= ,ehsia;=.; lrkafka tAjd Tn meje;aug Woõ fjk ksidh' Tn l=uk jHdmdrhl fhÿk;a lshùu fkdlru neß fohla f,i is;Sug uki mqyqKqlr .kak'

² ´äfhda fmd;a Y%jKh lrkak

ffokslj Tn fhfok jHdhduhlg fyda fjkhï jevlg ndOd we;s fkdjk whqßka yels úg tAjdfha fhfok w;f¾ ´äfhda fmd;a Y%jKh lrkak'

² .ukla hk w;r;=r

Tn r:jdykhl ke.S .ukalrk úg wjia:dj ,efnk yeu úfglu fmd;la lshjkak' uq,§ th wmyiqjla nj Tng yeÕS .sh;a l%u l%ufhka Tn Bg yqre fjkq we;'

² úl,am wjia:dj,g yqrefjkak

È.= fmd;au tlÈ.g lshùfï§ oefkk tAldldÍ yeÕSu ksid Tn úvdjg m;aùug bv we;' fuhg ms<shula jYfhka jßkajr flá fmd;a lshùug fhduq fjkak' th fkdlru neß mqreoaola njg ksre;aidyfhkau m;afjkq we;'

² wjÈ jQ ú.i iy rd;%S kskaog fmr

Èkm;d wjÈjQ ú.i iy rd;%S kskaog fmr úkdä 15 l ld,hla lshùug jeh lrkak' tfia lsÍu ;=<ska lshùu Tnf.a Ôú;fha ke;sju neß fohla njg m;afjkq ksh;h' wo isg W;aidy lrkak' Tnf.a ch ksh;h'

^https://www.skilledatlife.com/  weiqfrka&

• iqks,a w,a.u