නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

mEka"mekai,a"fjäka ldâ úislrmq ldf, bjrhs oeka tajd me, lrkakf;dauia w,ajd täika úÿ,s nqnq, fydhd.;af; 999 j;djlau jerÈ jerÈ W;aidy lr,d lsh, wms b;sydifha wy, ;sfhkjd' ta jf.au jirl muK ld,hla mqrd úúO m¾fhaIK j, ksr; fjñka iy fndfyda jdrhla jerfoñka wjidkfha ,xldjg ú;rla fkfõ uq¿ f,daflgu ják ksmehqula fidhd.;a ;reKfhla .ekhs wo wms l;d lrkak ys;=fõ' Tyq m%ùka mSßia' mÈxÑh fnka;r' m%ùka fydhd.;a; ta wk.s jia;=j ;uhs me<fjk lvodis' fï fjkfldg fï me<fjk lvodisj,ska ks¾udKh l< fndfyda ksIamdok m%ùka fjf<|fmd<g y÷kajd § wjika' kuq;a Tyq ksIamdokh lrk we;eï ks¾udK Tn flÈklj;a oel ke;=jdg iel kE'

• jHdmdrh .ek ye¢kajqfjd;a

uu fï jHdmdrh mgkawrka wjqreÿ ;=kla ú;r fjkj' fï jHdmdrh mgka.kak m%Odku fya;=j jqfKa fldúâ ldf,a yefudau f.j,aj,g fj,d boaÈ rcfhka mgka.;a; Zero Plastic lshk jHdmD;sh' ta jHDmD;sfha jevj,g iïnkaO fj,d bkakfldg ;uhs ug fï woyi wdfõ' tfjf, uf. wf;a mEkla ;sínd' t;fldg ux l,amkd l<d tal;a ma,diaála ksid mEfk ma,diaála wdjrKh bj;a lrkak yelshdjla ;sfhkjo lsh,' tfyu lf<d;a mEfkka 99] lau ma,diaála bj;a fj,d ;Ska; nfÜ ú;rhs b;sß fjkafk' Bgmiafi ;uhs uu uq,skau mßir ys;ldó mEk yokak .;af;'

• me<fjk ñßia mEka" mekai,a

wms fïjg m;a;r tl;= lr.kafk mqia;ld,j,ska' mEfk ljfr jf.au la,sma tl;a m;a;rj,skauhs yeÿfõ' uu lrk jefâ úfYaI;ajhla ;sfhkak ´k ksid ug ys;=Kd fïl mßir ys;ldó ksIamdokhla jqK;a Bg;a tyd .sh fohla fï ;=<ska ug ñksiaiqkag fokak ´k lsh,' ta ksid mEka" mekai,a me< fjk úÈyg ñßia îc tl;= lr,d yeÿjd' ta ksid fïflka ,shkak jf.au me< lr, M, fk,d.kak;a mq¿jka' m;a;r fld< lsh, kE fïjd ma,diaála jf.au Yla;su;a'

• mekai, ysgjkafk fufyuhs

mekaif,a ulkh fjkqjg wms fmdä ,S rjqula iú lr, ta ;=<g ñßia îc od,d ;sfhkjd' ñßia îc t<shg fkdtkak .ï tllska iS,a lr, ;sfhkafk' fï .ï tl fmd<j hgÈ j;=rg Èh fjkj' mEfk" mekaif,a w.siai ;uhs fmd<jg isgqúh hq;=' ojia fod<yla jf.a hoaÈ ñßia îc me,fjkjd'

• ñßia îc ú;ruhs

fïjg ñßia îc ú;rla .kak fya;=jla ;sfhkjd' fïjd Plantable ksIamdok ksid wksjd¾hfhka me<úh hq;=hsfk' ta jf.au uu mdßfNda.slhdf.a me;af;ka ys;kak ´fk' wmsg ´fkkï fo¿ï weg" nKavlald weg jf.a jqK;a fïlg fhdod.kak mq¿jka' kuq;a tajd me<fjk iïNdú;djh 1] hs' ñßia lshkafk ´k ;ekl me,fjk îchla'

• /lshdj w;yer îc mekai,a fjkqfjka ld,h

uu fm!oa.,sl wdh;khl /lshdjla l<d' t;kska whska fj,d ;uhs uu Agra Home & Event designer lshk fï jHdmdrh mgka.;af;' uf.a .fïu ldka;djka ;uhs uu jHdmdrhg fhdodf.k ;sfhkafka' taflka Tjqkag;a wdodhï ud¾.hla ,efnkjd' uq,skau fujeks mekai,a" mEka yeÿjg th iudc.; jqfKa kE' miafi ;E.a.la úÈyg ldgyß fokak mq¿jka fjkak ux mqxÑ melska tlla tlal mEka" mekai,a yeÿjd' melska tl yokafk uql=Kqjekak" f;a uKaä" iQßhldka; u,a fm;s ñY%s; lvodisj,ska' 

• iQßhldka;" f;a uKaä iy uql=Kqjekak j,ska me,fjk ux., werhqïm;a

melska tl tfyu yeÿju ug f.dvla fokd lsõjd fï lvodisj,skau Visiting cards" Wedding cards jf.a foaj,a yokak lsh,' Bgmiafi uu ta foaj,a tlalu we÷ïj, Pricing tags" Thank you cards jf.a úúO foaj,a yeÿjd' talu ;j;a weäjdkaia lr,d mEka mekai,a jf.au fïjg;a ñßia îc we;=<;a l<d'

• w¨;a wjqreoaog me,fjk Èk o¾Ykhl=;a

fï ñ< o¾Ykh uu .sh wjqreoafo ;uhs fjf<|fmd<g oeïfu' wks;a foaj,a yokfldg wjqreoao wjidkfha ug u;la jqKd fï lvodisj,skau Èk o¾Ykhl=;a yokak mq¿jka fkao lsh,' fï fjoaÈ me,fjk Èk o¾Ykhg fjf<|fmdf<a fyd| b,a¨ula ;sfhkjd'

• w;ska yok foaj,a .Kka jeähs

idudkH mEka" mekai,a j,g jvd uf.a ksIamdok j, ñ< pqÜgla jeähs' fudlo wms lsisu hka;%hla Ndú;fhka fkfjhs fï foaj,a yokafk' ish,a,u w;aj,ska lrkafk' kuq;a ñ< wêl kE' fjf<|fmdf<a idudkH mekai,la remsh,a mkyla fjkfldg uf.a me,fjk mEka" mekai,a remsh,a wkQjhs'

• fvd,¾ ysÕhg fyd| úi÷ula

,xldfõ jf.au oeka uf.a ksIamdok cd;Hka;r fjf<|fmd<g;a y÷kajd § wjika' fï fjkfldg vqndhs" ´iafÜ%,shdj" cmdkh jf.a rgj,a lsysmhlg uu w.%d ksIamdok wmkhkh lrkjd' fï jf.a jHdmdrhla lrk tl wfma rfÜ mj;sk fvd,¾ ysÕhg fyd| úi÷ula' 

• trxÈ fl!Y,Hd