නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

—wfka ldf,a jfka jdfia˜ lshkafka kslx fkfjhs''


msßñfhla .eyeksfhla l< ie;alu id¾:l jqK;a" ;snqKq yeÕSï fjkia fj,d kE'''


hdmkh YslaIK frdayf,a§ miq.shod furg§ m%:u jrg ,sx.sl ixl%dka;s ie;alula id¾:lj isÿ lsÍug yels jQ njg f;dr;=re wkdjrKh fjkjd'


ta hdmkh YslaIK frdayf,a Y,H ffjoH úfYaI{ b,kakfp,shka m,a,jka uy;df.a uQ,sl;ajfhka lrk ,o ie;alulska' uvl,mqj m%foaYfha Ôj;ajk 22 yeúßÈ ;reKhl= fufia ldka;djl f,iska ish ,sx.sl wjhj fjkia lr .ekSug l%shd l< w;r tu ie;alu i|yd meh 12 l ld,hla .;jQ njhs Y,H ffjoH úfYaI{ ffjoHjrhd m%ldY lr isáfha'


furg muKla fkdj f,dj mqrdu ,sx.sl ixl%dka;s iudcNdjhg ,lajQjkag isÿjk .eyeg wmuKhs' Tjqkaj fï iudc ;,h ;=< wvq ;lafiarejlg ,la lrkakg" ta whj my;a fldg i,lkakg jf.au wvkaf;aÜgïj,g ,la lrkakg lghq;= lrk wkaou wmg w¨;a fohla fkfjhs' b;ska fï ie;alug ,lajQfha ljqo lskao ukao lsh,d kï lshkak neye' fudlo wfma nyq;rhla fokd fujka iudcNdùh ;;a;ajhka mj;sk mqoa.,hkaj udkislj mSvdjg m;alsÍug ;sfnk bvlv fndfydu;a jeähs'


fudllao fï ,sx.sl ixl%dka;s iudcNdjh lshkafka'''


th w;sYh mq¿,a wkkH;djla' fujka mqoa.,hl=f.a ia;%S mqreI iudcNdjh" wkkH;djh fyda m%ldYkh Wmf;a§ mjrkq ,nk ia;%S mqreI iudcNdjfhka fjkia fjkjd'


ta lshkafk ixl%dka;s iudcNdjhg wh;a mqoa.,fhla ndysr mqreI ,sx.hla iys;j bmÿK;a" ta fya;=fjka Tyqg msßñ iudcNdjhla Wmamekakfhka mjrkq ,enQj;a Tyq ;ukaj y÷kd .kafka ldka;djla ú,iska'


ta fldfydu jqK;a yeufj,dfju ixl%dka;s iudcNdjh lshkafk msßñfhla .eyekshl ùu fyda .eyekshl msßñhl= ùu hk mgq w¾:l:khg iSud lrkak kï neye' fudlo we;eï wjia:dj,È Tjqka ta ldKav foflka tllgj;a j¾. lsÍu wmyiq ksid' we;a;gu th ;ks wkkH;djla fkfjhs'


ta wkqj ixl%dka;s ,sx.sl ie;alu" fydafudak m%;sldr wdÈh yryd Wm;ska ,enqKq ndysr ,sx.sl wjhj ia;%S mqreI iudcNdj wfmalaIdjkag .e<fmk wdldrhg fjkia lr .ekSu idudkH ixisoaêhla' th wfma jf.a rglg ;ju;a w¨;a w;aoelSula fjkak mq¿jka' kuq;a miq.shod hdmkh YslaIK frdayf,a§ lrk ,o m%:u ,sx.sl ixl%dka;s ie;alula iuÕska ta wd.ka;=l ufkdaNdjh wm fj;ska .s,syS hkq we;'


we;=<dka;h f>daId lrk fldg'''


ldg;a fujka isÿùï w¨;a w;aoelSula fjkak mq¿jka' mj;sk iudc l%uhg wkqj mEfykafk ke;sfjkak mq¿jka' ta;a msßñ isrerla we;=<; .eyekshla f>daId lrkfldg ,enqKq mqreId;auh urdoud fyda ta .eyekshg w¨f;ka bm§ug bv fokak ta ys;g isoaOfjkjd' iudc iïu;h fudl jqK;a tjka ;;a;ajhlg m;a jQ wfhl=g ta yer fjk;a úl,amhla f;dard .kak neye'


tjka ;SrKhla fkd.kakd wh lrkafk iudch" ;u mjq,a miqìu .ek ys;,d .fuka mek,d k.rhg fiakaÿ fjk tl' ta;a ta whg k.rfha ienE /ljrKhla fkd,efnkak mq¿jka' ,sx.sl ;e/õlrejl=g wiq jqfKd;a ta whf. uq¿ wkd.;hu bjrhs' kuq;a .ug jvd k.rh Tjqkaf. Ôúf;a myiq lrkjd' ta ksid fndfyda
,sx.sl ixl%dka;s iudcNdù mqoa.,hka lrkafk .fuka k.rhg fiakaÿ fjk tl'


wiajdNdúl mqoa.,hka fkfjhs'''

,sx.sl ixl%dka;s iudcNdù mqoa.,hka lshkafk wiajdNdúl ñksiqka fldÜGdihla fkfjhs' ta jqK;a .ïj, Ôj;ajk whg ta foaj,a f;areï lr,d fokak flfkla keye' .fï wh ú;rla fkfjhs" mjqf,au wh mjd fï jf.a whj udkislj mSvdjg m;alrkjd' fldka lrkjd' ta wh ys;kafk;a ;ukaf. mjqf, kïnqjg le<e,la lrkak wdj wfhla úÈhg'


Tn fldhs ljqre;a okakd lshk N+ñ kf¾kaøka lshkafk;a fujka w;aoelSulg uqyqK ÿka wfhla' Tyq Ôúf;a olskafk yqr;,a mqf;la úÈhg jqK;a Tyq Ôúf;a oelafl .eyekshla ú,ig'


je¥ uj;a m%;slafIam lrk úg'''


ta ;;a;ajh yuqfõ Tyqf. uj mjd Tyqj m%;slafIam l<d' weh jfrl N+ñj ;uka fuf,djg ìys lf<a wehs lsh,d wyk uÜgug m;ajqKd' we;a;gu tal ta wïuf. jrola fkfjhs' fï iudc l%ufh jrola' ta iudc l%uhg wkqj N+ñj ìys lrmq wïug mjd Tyqj ìys lf<a wehs lshk miq;eú,a, we;s fjk ;;a;ajhg m;afj,d'


ta;a N+ñ ldka;djl ú,iska ish Ôjk .uk f;dard.;a;d' ta fjkqfjka iudch;a tlal wehg .efgkak jqKd' tod N+ñg yskdjqKq f.dvla wh wo wef.a <Õ' ta yskdjqKq yefudagu jvd weh wo by< ;ekl bkakjd' tod ux WUj jeÿfj wehs lsh,d wymq wef.a wïud ;ukaf. orejd .ek wdvïnr fjkjd' weh wo ,xldju wdof¾ lrk iïudkkSh ks<shla'


wehs fï jf.a fjkialï'''


ndysr iudcfhka fukau mjqf,a whf.ka o fujka mqoa.,hkag ,efnkafk ms<s.ekSula kï fkfjhs' wjudk ñila wNsudkh kï fkfjhs'


fujka iudcNdjhlg Wreulï lshk mqoa.,hkag iEu ;eklÈu isÿjkafk ;dvk" mSvk" wvkaf;aÜgï' ta;a Tjqkag isÿjk widOdrKhg ijka fokak lsisjl=;a keye' msysgg tkak lsisjl=;a keye' tfyõ ;efka§ fï iudcdNdùh ;;a;ajhg m;ajQjka fndfyduhlg Èú kid .ekSu yer fjk;a úl,amhla fkdue;s fjkjd'


we;a;gu tfyu fjk tl mqÿuhla fkfjhs' fudlo .fï wh yefudau n,kafk if;la Èyd jf.a' ta whf. Ôúf;ag noaO jqKq hd¿fjla keye' úYajdijka;fhla keye' wvqu ;rñka yskdfj,d l;d lrkak flfkla keye' f.or wh mjd fldka lrkjd' mdif,aÈ;a fldka lrkjd' tal mqÿu úÈfh wirKlula' taflka wOHdmkhg bvla ke;s fjkjd' tfyu jqKdu wkd.;h wúksYaÑ; fjkjd' b;ska tfyu whg bf.k .kak ´fklula ;snqK;a yelshdjla ;snqK;a wOHdmkfha mrf;rg hkakg neß fjkjd' fudlo mdif,a bf.k .kak hy¿fjd ú;rla fkfjhs .=rejre mjd fujka orejkaj ms<sl=,a lrkjd'


bf.k .;a;;a fcdí tlla flda'''

fldfydu yß t,a,fjk yeu wjudkhlau ordf.k bf.k .;a;d lshuqfld' ta;a fcdí tllg hkak l%uhla keye' f.dvla whj iqÿiqlï ;sfhk ksid iïuqL mÍlaIKj,g le|jkjd' ta;a oelalg miafi okaj,d tjkakï lsh,d wdmyq hjkjd' t;ekska yeufoau bjrhs'


fï jf.a wjudk ord.kak neßj udkislj lvd jefgk f.dvla ;reK wh ish Èú kid .kakjd' ta;a ljodj;a wehs thd,d Ôúf;a ke;slr .;af; lshk we;a; t<shg tkafk keye' we;a; yx.kjd' ta we;a; lshkak;a wfma wh nhhs' fudlo iudcfhka wjudkhla t,a, fjhs lsh,d'Ôj;a fjkak whs;shla keoao@

we;a;gu fï jf.a iudcNdúhla iys; mqoa.,hkag Ôj;a ùfï whs;shla keoao@ fï jf.a widudkH úÈhg iudch fldka lroaÈ" ;dvk mSvk fjoaÈ ta whg tfyu ysf;kak neßlula keye' fmdâvla ys;kakfld" fï ;;a;ajh ta wh ´fklfuka ys;d u;d we;slr .;a;= fohla fkfjhsfk' wikSfmlg fnfy;a álla .kak frday,lg .sh;a ta whg i,lkafk my;a wdldrhlg'


,sx.sl ixl%dka;s iudcNdjhg ,la jQjka idudkH ;reKfhla ;re‚hla úÈhg Ôj;a fjkak leue;shs' fudlo ta yefudau wms jf.au ukqIHfhda' mK .efyk yoj;la Wreu jqKq yeÕSï oekSï we;s wh'


ksoyfia yqiau .;a; ojil'''


we;a;gu wms ys;kjd fï ;;a;ajh wfma rgg ú;rla Wreu jqKq fohla lsh,d' tfyu keye" f,dj mqrdu fï jf.a wh foi n,kafk fjkia yeÕSulska' yenehs f,dj fndfyda rgj, ta wh fjkqfjka fmkS isákak f.dvla wh bkakjd' thd,g hï widOdrKhla jqfKd;a msysgg tkak f.dvla wh bkakjd' ta ksidu Tjqka ;ksfjkafk kE' ta rgj, uõmshka jqK;a orejkag f,dl= Yla;shla fjkjd'


ta;a wfma rfÜ yefudagu l,ska fï whf. Yla;sh ÿ¾j, lrkafk uõmshka' ta thd,d fujka orejkaj w;a yßk ksid' we;a;uhs ta jf.a w;a yer,d oumqjdu" fjkia fldg i,lk fldg ta ;;a;ajh bjikak wudrehs' b;ska wms fudlo lrkak ´fk' ;j ÿrg;a ta jf.a whj wirK lrkjo" Tjqkag Ôj;aùu tmd lrjkjo@ tfyu;a ke;akï Ôj;afjkak yhshla fjkjo@ ;SrKh ;sfhkafk Tfí wf;a'


Tn ;SrKh lf<d;a thd,g leue;s wdldrhg leue;s iudcNdjhla f;dardf.k Ôj;a ùfï whs;sh Tjqka i;=j ;sfhkj lsh,d" Tjqka ;j ÿrg;a udkislj lvd jefgk tlla keye' wfkla whg jf.au thd,g;a ksoyfia yqiau .kak mq¿jka nj oekqKq ojil" fjkia úÈhg fkdi,lk ojil we;a;gu Tjqka ksoyfia yqiau .kSú' ksoyfia Ôj;a fjhs'


;udrd m;srK