නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

b.áh 40g jeäkï wjodkï,súka.aiagkays isÿ lrk ,o m¾fhaIKhlska y`ÿkd.;a f;dr;=re wkqj bÕáfha m%udKh wÕ,a 40 g jvd jeäùu t;rï iqn ,l=Kla fkdfõ' mqoa.,hka 83"000 la w,,d isÿ lrk ,o fuu wOHkhg wkqj Tn;a wjodkul isákjd ±hs l,a ;nd y÷kd.ekSug mq¿jka'bÕáfha m%udKh wÕ,a 40 blaujd we;akï thska woyia jkafka Tjqkaf.a isref¾ .nvd ù we;s fïo m%udKh ys;lr ;;a;ajhl fkdmj;sk njhs'

tA ksid uynvje," mshhqre" wdudYh" mqriaÓ .%kaÓ wdY%s;j ms<sld we;sùfï wjodku idudkH mqoa.,fhl= fï frda. ;;A;ajhg m;a ùug jvd 70] lska by<hs' tA jf.au Tjqkaf.a isref¾ wêl fïo uÜgu ksid wê reêr mSvkhg we;s wjodku iu. jl=.vq frda.sfhl= ùug we;s wjodku idudkH mqoa.,fhl=g jvd ;=ka .=Khlska by<hs'isref¾ wêl nr ksid Tiaáfhda wd;rhsáia frda.hg f.dÿre ùfï wjodku idudkH mqoa.,fhl=g jvd y;r .=Khlska jeähs'

oKysia ikaêh isref¾ nr ork ksid ks;ru fõokdjkaf.ka isà' wms fyd|ska okakd wkaoug bÕáfha m%udKh wÕ,a 40 g jvd jeä mqoa.,hka wê reêr mSvkh" wd>d;h iy Èhjeähdfõ f.dÿrla' tA ú;rla fkdfjhs" bÕáfha m%udKh wÕ,a 40 g jvd jeä mqoa.,hka ßh mojk úg ud¾. wk;=re ùfï wjodku;a 40 ] lska muK jeä nj;a y÷kdf.k ;sfnkjd' tA ksid wk;=re nyq, l,dmhkays§ ßh mojk úg fujeks mqoa.,hka jvd;a m%fõiï úh hq;= nj;a ,súka.aiagka m¾fhaIK m;s%ldfõ o;a; u.ska fmkajd fokjd' ta ksid msßñ mqoa.,fhla kï bÕáfha m%udKh wÕ,a 34 g wvqfjka iy ldka;djla kï bÕáfha m%udKh wÕ,a 29 g wvqfjka ;nd .ekSug Wkkaÿ fjkak'

• mqkHd pdkaokS o is,ajd