නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

Tõ'''uu msßlr m%;sfCIam lrd ta ÿmam;a orefjd fjkqfjkaw;ayßkakg lshdfoñka w,a,d.kakd fndfyda fofkl=g wdo¾Yj;a fjñka ;uka jykafiag ,efnk msßlr mjd m%;slafIam lrñka ta ish¨ ,eîï .fï wirK msßiaj,g ieoeyeis;ska mQcd lrk iÕrejkla fujr fifkyfia kjd;ekg jvïujd .kakg wmg yelsjqKd' fokshdh l¿.,fyak YS% bkaødrdu úydria:dkfha úydrdêm;s mQcH lmq.u WÈ;kkao ysñ ta w;ayeßfï .=Kdx.h wmg lshdÿkafka fujeks fohla'''

ud;r lmq.u lshkafk fndfydu ksial,xl .ïudkhla' ta ;uhs uf.a Wmka .u' ;d;a; kñka fm%auodi' f.dú;eka lghq;= lr, ;uhs wmsj Ôj;a lf<a' wïu lreKdj;S' .Dykshla úÈhg ;d;a; Wmhf.k tk foa wrmsßueiafuka úhyshoï lr, uf.;aa whsh, fokakf.;a nvlg msfrõjd'.sys Ôú;fha lxldkïf.a iqis,a jqK uu uQ,sl wOHdmkh ,enqfj ud;r l=re÷j;a; úÿyf,ka' .fï mkai, jqK lmq.u iqO¾udrduh;a tlal wms yeu flfklau f,dl= iïnkaOhla ;snqKd' tA ldf, yeuodu yekaoEjg nqÿka j¢kak mkai,g hkjd' .fï fndfyda f.j,aj, orefjd tA úÈhg mkai,g wdj;a uu ;uhs jeämqr u,a lvdf.k hkafk'

tfyu lvdf.k hk u,a ms<sfj<lg jÜáhl ;ekam;a lr, kdhl yduqÿrejka jQ kdTgqkafka {dkls;a;s ysñhkag mQcd lrkak fok tl uf.a isß;la'fndfydu Ydka;j wd.ug oyug ,eÈj wjqreÿ 7 l <ufhla jqK;a lsisu oÕhla ke;=j nqoaO jkaokdjg iïnkaO fjk udj olsk jdrhla mdid kdhl yduqÿrefjd wïu ;d;a;g lsõjd fï orej fndfydu msxjka; orefjla meúÈ lrkjkï fyd|hs lsh,'oji .dfk tA úÈhg fyd| wyoaÈ uu uyK lrkak iqÿiq ikaiqka flfkla lshoaÈ uf.a ys;;a bfíu tA me;a;g weÈ, .shd' tA fjoaÈ uf.a jhi wjqreÿ 7 hs' wïu ke;=j ksod.;af; kE' tfyu jqK;a ug fyd|g u;lhs uu lsõjd ug f.or bkak nE uu mkai,g hkj lsh,'wïu ;d;a;f. jf.au whsh, fokakf.;a ys;aj, uu uyK fjkjg f,dl= wlue;a;la fkd;snqK;a há ysf;ka thd,f. wlue;a;la ;sfhk nj uu ±k.af; meúÈ fjk ojfi tA y;r fokdu u<f.hla isoaOfj,d jf.a w~mq yeá ±lalg miafi'

tod tA je<ms,a, ±l, ug ordf.k bkak neß jqK;a ys; mqrd weú,sÉp ÿl ;olrf.k uu fï meúÈ Èúh hym;a úÈhg .;lrkjduhs lshk iaÓr m%;sm;a;sfha msysg, ys; ikaiqka lrf.k mkaif,a k;r jqKd' t;kska miafi msßfjka Ôúf;a wdrïN lrmq uu wjqreÿ folla ud;r kd,kaodjg;a fojkqj foKshdfh O¾uoajc msßfjkskq;a wOHdmk lghq;= jf.au nK oyï m%.=K l<d'tA lghq;= wjika lrkjd;a iu.u uf.a .=re foajhka jykafiaf.a weia fmkSu iïmQ¾Kfhkau ke;s jqKd' t;k b|,d meúÈ Èúfha jqK;a uu fï fï foaj,a lrkjd lshk tl ys;g wdfj kE' uf.a hq;=lu jf.au j.lSu jqfKa wem Wmia:dk lrñka Wkajykafiaj /ln,d .ekSu'B<Õg Wkajykafiaf.a m%Odk f.da,ku úÈhg mkaif,ka .fï ck;djg isÿúh hq;= fiajh jf.au hq;=lï fidhd ne,Su;a ug Wreu jqKd' tA lsisu fohla uu nrla lrorhla úÈhg fkdi,ld ;uhs isÿ lf<a'Th w;fr Wkajykafia wmj;a jqKd tA ksidu uu wfma mkaif,a úydrdêm;s ysñhka njg m;afjkjd'

yenehs tfyu jqKd lsh, ug tA Oqrh f,dl= fjfyila uykaishla fj,d fydnjkak Wjukd jqfKa kE' fudlo kdhl yduqÿrejkaf. wikSm ;;a;ajh;a iu. uu Wkajykafia fjkqfjka fmkS isáñka mkaif,ka .ug úh hq;= yeu hq;=lulau fkdmsßfy,d bgqlr, ,ndf.k ;snqK m<mqreÿlï ksid'uu uf.a .=re foajhkaf.ka wdo¾Yhg .;a;= tlu foa oka§u' kdTgqkafka {dkls;a;s lshkafk ;uka fmdrjf.k bkak isjqr jf.au ;ukaf. odfk fõ, jqK;a ;j flkl=g oka§, w;ayeÍu lshk foa by<skau ms<smeoao ysñkula'Wkajykafiaf.a fijfK yeÿk jevqk ksidu ug;a ksr;=reju ta foaj,a yqrejqfka ixidr mqreoaogu fjkak;a we;s'

msáir .ula .;a;u tys Ôj;afjk mjq,a w;fr tA yeu flfkl=gu jvd hula jeäfhka ;sfhkjkï ta .fï mkai,g' wkak ta ksid uf.a kdhl yduqÿrefjda ks;ru l,amkd l<d mkaif,ka .ug mq¿jka fohla fokak ´k lsh<' wkak ta úÈhg oka §u ke;akï w;ayeÍu lshk foaj,a m%.=Kl< ksid wo ug f,dl= ;ryla tkjd nK lsh lsh wehs fï tl;= lrkafk lshk tl .ek' .fï fkfuhs k.fr jqK;a mkai, lshkafk /ialrk ;ekla fkdúh hq;=uhs' NsCIQka yeáhg wmg ie±ye is;ska Wfoa oj,a odkh mQcd lrk wh fjkqfjka tA whf.a hym; fjkqfjka wms i;= foaj,a fokak mq¿jka fjkak ´k'wfma mkaif,a fmd,a ál levqj;a tAjd tl;= lr, .nvd ldur mqrj.kak woyila uf.a kE' tA yeu foau ke;s neß whg fokak ;uhs ug ´k'mqoa.,sl wdodhula úÈhg ug ;sfhkafk mkai, i;= f;a wlalr foll f;a o¨ j,ska ,efnk wdodhu ú;rhs' Bg wu;rj odfklg msß;lg .shdu msßlr jYfhka uqo,a ,efnk wjia:d ;sfhkjd' lsisu ojil uu tAjd nexl= fmdf;a od,d f.dv jeälr .kak W;aidy lrkafk kE' uf.a wf;a ;sfhk úÈhg tA uqo,ska flfkl=g mekfvda,a fm;a;la o wrka fokak mq¿jka uu tA i|yd úhoï lrkjd'nqoaO mq;%fhla úÈhg uu wks;a yeu foalgu jvd wkq.ukh lf<a kdhl yduqÿrejkaf. oka§fï wdo¾Yh lsh, ;uhs ug yeu fj,djlÈu ±fkkafk' uu tA foaj,a mgka .;af; mkaif,a oyï mdif,ka' fudlo k.rno jf.a fkfuhs wfma .ïj, fndfyduhla bkafk ke;s neß wysxil ñksiaiq' tA mjq,aj, orefjd Ôj;a fjkafk wkka; wm%udK wvq¨yq~qlï tlal'

f.j,aj, ;sfhk wd¾Ól ÿIalr;d ksid ndf.g nv mqrjf.k mdi,g" oyï mdi,g tk orefjd ´k ;rï bkakj lshk tl uu fyd|gu okak fohla'tA orejkaf. ienE Ôú; .ek yßhgu okak NsCIQka jykafia kula úÈhg Tjqkag lkak hula fkd§ bkakj lshk tl uf.a ys; jdjkafk kE' wkak tA ksid ;uhs uu yeu fj,djlu fï megjqkag úiaflda;=jla" f;a W.=rla jf.au Wfoag oj,ag ug mq¿jka úÈhg §,d Tjqkaf. nv lg mqrjkafk'tA yeu wjia:dj,Èu mqxÑ orefjd ud Èyd n,,d wysxil úÈhg yskdfjkafk yßhg fndfydu ia;=;shs yduqÿrejfka lshkak jf.a' tA yskd msreK uqyqKq ±lalu uf.a ys; fï megõ fjkqfjka ixfõ§ fjk tl bfíu jeäfjkjd' wkak tAfl m%;sM,hla úÈhg ;uhs uu wfma .fï orejka úYd, msßilf.a wOHdmk lghq;= i|yd wjYH lrk fmd;am;a" mEka mekai,a" im;a;= jf.a foaj,a mß;Hd. lrkak jHdmD;shla wdrïN lrkafk' fn!oaOd.fï yeáhg ix>hd jykafia kulg odkh msßkeófuka miq msßlr mQcd lsÍu ;j;a W;=ï mqKHl¾uhla' tA wkqj wmg isjqre" w|klv" mdjyka" l=v" wgmsßlr wd§ fkdfhla mQcd NdKav msxj;=ka ,nd fokjd' wo ldf, yeáhg tAjdg hk úhou msßuy, wirK orejka fjkqfjka hula lrkak mq¿jka lshk ldrKdj ys;g wdjg miafi uu uf.a odhl msßi jf.au .fï yeu flfklagu;a ±kqj;a l<d ug lrk f,dl=u i;aldrh ;uhs orefjl=g mß;Hd. lrkak mq¿jka úÈhg fmd;la mekai,la ,nd§u ;uhs lsh,d' tA úÈhg uu ,efnk msßlr m%;sfCIam lr, orejka fjkqfjka wjYH foa tl;= lrkak mgka .;a;d'


we;a;gu uu ys;=jg jvd tA lghq;a; id¾:l jqKd'fndfyda mß;Hd.YS,Ska ud;a tlal tl;= jqK ksid f;dard.;a orejka 275 lg jeä msßilg fmd;am;a ,nd fokak;a w;HjYHu orejka yeg fokl=g im;a;= l=Ügu ne.ska ,ndfokak;a wmg yels jqKd'fï mß;Hd. isÿlrk w;r;=r uu tA orejka tl tlaflkdg fjk fjku lshmq mKsúvhla ;sfhkjd' tA ;uhs Thd,;a fï foaj,a m%fhdackhg wrf.k fyd¢ka bf.k f.k fyd| ;eklg weú;a ;j;a tl orefjla fjkqfjka yß fï úÈfha i;aldr lrkak lshk tl'fï foaj,a ±l, wo fjkfldg úfoaY cd;slhka mjd orejkag msysg fjkak" ksjdi ke;s whg ksjdi yo, fokak wdOdr ,ndfokak bÈßm;a fj,d bkakjd' wdOdr odhl iNdjg ld¾h idOl iñ;shg ,nd§, úksúoNdjfhka hq;=j wirK ke;s neß Woúhg fiajh lsÍug ;uhs uu fhdojkafk'fmr msklg ukqIH wd;auhla jf.au tA ;=< W;=ï NsCIq Ôú;hla ysñlr .;a;= uf.a O¾uh yevldr fmkqfuka iqmsß r:hlska .=jka úÿ,shg rEmjdyskshg .sys,a, ;Èka w,a,df.k w;ayßkak lsh, foaYkd lsÍu fkfuhs' ieneúkau w;ayeÍfï wdo¾Yh mqreÿ mqyqKq lrñka wkHhkag msysg ùu muKhs'

² Oïñl fyajdjiï