නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

wdydrfha ‍rih fjkia fkdlrk Slow CookerSlow Cooker tlla lshkafk wvq WIaK;ajhl§ wdydr È.= ld,hla msi.kak mq¿jka WmlrKhla' wefußldfõ fndfyda ldka;djka ksjiska msg; /lshdj lrkakg mgka.ekSu;a iuÕ 1940 j¾Ifha mgka  Slow Cooker tl fnfyúkau ckm%sh jqKd' Tjqka /lshdj i|yd msg;a ùug fmr WoEiku rd;%S wdydrh ilia lsÍug iaf,da l=l¾ tlg oud f.dia rd;%sfha ksjig meñ‚ miq wdydrh ksis f,i ilid .kakjd' jeä ld,hla jeh jqK;a wdydr j, rihg lsis÷ ydkshla isÿjkafk kE'

• wvq úÿ,s Odß;djla

wfkl=;a W÷ka j,g jvd iaf,da l=l¾ tlg jeh fjkafk wvq úÿ,shla' fuys mj;skafk fi,aishia wxYl 80 - 90 w;r WIaK;ajhla' tjeks wvq WIaK;ajhl§ W÷k l%shd;aul jkafka b;d fifuka'

• fï foaj,a odkak tmd'''

wuq uiaiu iys; uiaÈhr wêl wdydrishqï t<j¿wêl l=¿nvqlsß ksIamdok uoHidr iys; wdydr 

• fï foaj,a myiqfjka yod.kak

iqma" iagQ j¾." úúO ämaia j¾." w;=remi iaf,da l=l¾ tfla f,aisfhkau yod.kak mq¿jka' 

• wdydr msiSfï uQ,sl uQ,O¾uh  

idudkH W÷ka jf.au iaf,da l=l¾ tl;a wdydr msiSu i|yd ;dmh iïfma%IKh lsÍu u; r|d mj;skjd' tA jf.au iaf,da l=l¾ lshkafk orejkag jqK;a lEu j¾. fíla lrkak mqreÿ lrkak fyd| WmlrKhla' ukao.dó bjqï msyqï uQ,O¾u u; mokïj wvq WIaK;ajh" f;;ukh iy ld, iSudj wkqj flala ms<siaiSu i|yd;a iaf,da l=l¾ tl fnfyúka m%fhdackj;a'

• idudkH W÷k;a Slow Cooker tlla úÈyg

iaf,da l=l¾ tlg úi÷ula úÈyg idudkH W÷kla Ndú; lrkak;a mq¿jka' kuq;a Tn iaf,da l=l¾ tlla fjkqjg idudkH W÷kla Ndú; lrkjdkï iaf,da l=l¾ lEu jÜfgdare ilia lsÍfï§ ld,h .ek wjOdkhla fhduq l< hq;=hs'

• wuq Ækq kï odkaku tmd'''

iaf,da l=l¾ tlg Ækq odkjkï wksjd¾hfhkau ÆkQ l,ska msif.k ;sìh hq;=hs' ^neo fyda f;ïmrdÿ lr& tfia fkdue;skï thska Tn ilid.kakd wdydrfhka iïmQ¾Kfhkau Ækq rihla oefkkak mq¿jka'

• wuq uia ;ïnd.kak

iaf,da l=l¾ iy Crock-Pots ks¾udKh lr, ;sfhkafka wuq uia msi.kak mq¿jka jk úÈyg' n÷fkka ,efnk iDcq ;dmfhka iy ;Èka wdjrKh jk lkafÜkrh fya;=fjka ksIamdokh jk jdIam u.ska uia j, we;s nelaàßhd úkdY lrkjd' YS; l< l=l=,a uia jqK;a iaf,da l=l¾ tlg oeñh yelshs'

• iaf,da l=l¾ tfla jeämqr lEu msfihso@

iaf,da l=l¾ úfYaIfhka ks¾udKh lr, ;sfhkafka È.= fõ,djla wdydr msiSu i|ydhs' kuq;a hï fohla kshñ; fõ,djg jvd È.= ld,hla jerÈ ieliqul ;enqjfyd;a Tfí wdydrh msiS jeä fjkak mq¿jka'

• fílska fidavdj,ska msßisÿ lr.kak 

iaf,da l=l¾ tfla we;=<; jf.au msg; msßisÿ lr.kak fyd¢kau .e,fmkafk fílsx fidavd' fílsx fidavd j,g c,h iaj,amhla tl;= lr fmaiaÜ tlla ilid thska iaj,amhla fmam¾ i¾úhÜ tlla fyda uhsfl%da *hsn¾ froaola u;g oud uDÿj msßuÈkak'

^ wka;¾cd,h weiqfrka &

• trxÈ fl!Y,Hd