නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

kshfmd;af;ka fmkajk frda.kshfmd;= lshkafka YÍrfha l=vd fldgila jqK;a kshfmd;=j,ska fmkakk iuyr ,laIK u.yer.;af;d;a wmg miq;efjkak isÿfjhs' ta ksid kshfmd;a; .ek jqK;a jeä ie,ls,a,la oelaùu w;HjYHhs'

• iqÿ meye ,m we;s kshfmd;= we;akï

wms .kak wdydr j, fmdaIKh wvqkï fï ;;a;ajh we;s fjkak mq¿jka' iuyr ridhk øjH ksid;a fï ;;a;ajh Wod fjkj' fï ,laIKfhka wmg ;SrKh lrkak mq¿jka wfma YÍr fmdaIKh W!K;djhlg ,lafj,d ;sfhkj lsh,' ta ioyd fm%daàka iys; lEu .ekSu w;YjYHhs'

• yekaola wdldrh jl=gq jQ kshfmd;=

fï wdldrfha kshfmd;= j,ska fmkakqï lrkafka hlv wvq ùu ksid we;sjk rla;ySk;djhhs' fï i|yd fmdaIKh jeä wdydr .ekSu jf.au ksh msßisÿj ;nd .ekSu jeo.;a'

• ÿUqre meye isria w;g we;s bß

fï ,m j,ska fuf,kdud ms<sld ;;a;ajh fmkakqï lrkj' fndfyda wm%sldkq yd weußldkq rgj, fuf,kdud wdrïN jkafka fï wdldrhg' ks;ru ksh wdf,amk mdúÉÑ lrkjdkï Tng fï bÕsh u.yefrkak mq¿jka' ta ksid fï ,laIKh .ek ie,ls,su;a ùu jeo.;a fjkj'

• kshfmd;= tl ;ek tla ùu

fujeks ksh j,ska reêrfha Tlaiscka wvq nj" fmky¨ j, frda.S ;;a;aj fmkakqï lrkj'

• úh<s iy mef,k iajdNdjhla .;a ksh

fuh jeäysáhka mia fofkl=f.ka tla wfhl=g we;sfjk frda. ;;a;ajhla' YÍrfha wjYH ;rï c,h fkdue;s ùu ksid fuh isÿfjkj' iskala W!k;djh ksi;a kshfmd;= fï wdldrhg ÿ¾j, fjkj'

^ wka;¾cd,h weiqfrka &

• w¾Ñ; b÷jr