නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

orovq WKngj,ska úis;=re rgd ujk l=reú, l=iqudj;Sl=reú, fo,a.uqj Wvlv mdf¾ mÈxÑ Ô' ví,sõ' l=iqudj;S ieneúkau úiaul¾u ks¾udKhkays fhfok ldka;djla lsõfjd;a jrola keye' oro~q WK ng wdY%fhka weh ujk úis;=re weiska ÿgqfjl= uú;hg m;a lrjkjd hehs lsõfjd;a ksj/Èhs'

• Tn fï l¾udka;h mqyqKq jqfKa@

1974 jf.a ug u;l úÈyg r;akmqr Ys,am iNdj u.ska WK ng wdY%fhka l,d;aul ks¾udK lrk mdGud,djla ;snqKd' uu talg iïnkaO jqKd' wmg W.kajmq fndfyda .=rejreka fï fjk úg Ôj;=ka w;r keye' tla .=reuy;añhla ;ju Ôj;a fjkjd' ch;=x. .=reuy;añh;a oeka fndfydu jhihs' wog;a uu Tjqka isysm;a lrkafka fndfydu lD;fõ§;ajfhka' Tjqka wmg ,nd ÿka u. fmkaùu ksid wog;a oEf;a yhsfhka fï l¾udka;h mj;ajd f.k hkjd'

• Ys,am iNdfjka mdGud,dj yodrd thska miqj

wmg ,nd ÿka Ys,amh ldg;a fidrd .kak neyefka' uu lïu,lg §,d wjYH wdhqO ilia lr .;a;d' WK m;=re lmk tajd tl m%udKhlg ihsia lrk jeks w;HjYH WmlrK ish,a, yodf.k uu ksjfia isgf.k úúO ks¾udK lrkak mgka .;a;d'

• wef.a ks¾udK w;r

ma,diaála jeks foaj,a Èrkafka ke;s ksid we;s fjk .eg¿j,g uf.a ks¾udK fyd|u úi÷ula' uf.a ksIamdok w;r jÜá" m<;=re jÜá" uel%ï" ,dïmq wdjrK" fïi orKq jeks úúO ks¾udK ;sfnkjd' uu tlu fohla ksIamdokhg iSud fj,d keye' olskafka fudllao@ tal ug ks¾udKh lrkak mq¿jka'

• WK wdY%s; ks¾udK ld,h;a iu. .=,a,kaf.ka ydks fjkak mq¿jks fkao@

uu fï fjkqfjka fhdod .kafka WK ngfha ly meye;s msg fmd;a;hs' talg .=,a,kaf.ka ydks fjkafka keye' ld,hla mj;ajd .kak mq¿jks' fï fjkqfjka uu fhdod .kafka ly WK iy uef,aishdkq WK ng ú;rhs'


• wuqøjH ,nd .ekSfï§ .eg¿ ke;so@

WK .ia lmkak n,m;% wjYH fjkjd' kuq;a uu lmkafka wä tl" tlyudr jeks WK ng fldgia' .ilau lemSu isÿ fjkafka keye' fïjd uu .sysx lmd f.k ;%sú,a tll od f.k f.org f.akjd' lsisu flfkla ug iyhg wjYH fjkafka keye' kuq;a uf.a fiiq jevj,g mq;d iy f,a,sh Woõ fjkjd' uf.a f,a,s ug yßu iyfhda.hla ,nd fokjd' ta f.d,a,kag bkafka mqxÑ orejka ;=kafofkla' fokafkla ksjqkakq ta jqK;a uf.a nvq .nvd lr ;sfnk ldurhgj;a orejkag hkak fkd§ n,d .kakjd' uf.a ksIamdok lghq;=j,g;a Woõ fjkjd' ug ÿjg;a mq;dg;a bkafka tl mqf;la ú;rhs' b;sx ug mq;df.a ìß| we;a;gu ÿjl yd iukdj Woõ ,nd fokjd' f,a,s kekaoïud w;r ;sfnk mriamr woyia wms w;r keye' ug ks¾udK lrkak Yla;sh;a Tjqkaf.ka ,efnk udkisl iykhu fjkake;s'

uu uq,skau fï WK m;=re iqoaO lr f.k tl m%udKhlska ihsia lr f.k ;shd .kakjd' ks¾udK lrkafka Bg miqjhs' tla tla ks¾udKhg WK m;=re lmkak .sfhd;a ld,h jeh fjkjd' ta yskaod uu uq,skau wjYH WK m;=re iQodkï lr f.k Bg miqj wjYH wkaoñka ks¾udK lr f.k hkjd'

• Tfí ks¾udKj,g fyd| b,a¨ula ,efnkjdo@

wfmdhs Tõ" ug iDcqju b,a¨ï ,efnk fj,dj,a ;sfhkjd' ta jf.au fld<U" iSÿj" ms<shkao, jeks m%foaYj,skq;a fyd| fjf<|fmd<la ;sfnkjd' oeka cd;sl Ys,am iNdj fvd,¾ m%Yakhg úi÷ula úÈyg WKng ks¾udK wfmka ñ<g .ekSfï ie,iqula ;sfnkjd'

• fïl ,dNodhS jHdmdrhla

wksjd¾fhkau lsisu úÈyl mdvqjla fjkafka keye' ,dNh Wmßuhs' ta ksid yelshdj ;sfnk ´kEu flfkla fï l¾udka;hg fhduq fjkjd kï ,dn ,nkak mq¿jks' oeka l=reúg cd;sl Ys,am iNdj kej;;a fujeks Ys,amSh oekqu ,nd fokak iQodkï' fyd| ie,iqula wdrïN fjñka ;sfnkjd' th id¾:l jqfKd;a wkd.;fha§ fvd,¾ m%Yakhg fyd|u úi÷ula ,efíú' ta ú;rla fkfjhs ´kEu ldka;djlg ;ukaf.a ksjfia jev lghq;= lr f.k orejka /l n,d f.k ,efnk úfõlfha§ jqK;a ksIamdok lrkak mq¿jks' ta fjkqfjka bjiSu" lemùu wjYHhs'


• Tfí ks¾udK fjkqfjka iïudk iy ch.%yK ,nd ;sfnkjdo@

Tõ" yeuodu ug m<d;a fyda cd;sl iïudk ,efnkjd' 2012 jif¾§ inr.uq m<d;a yia; l¾udka; m%o¾Ykfha§ fõje,a yd WK ng wdY%s; ksIamdok fjkqfjka fojeks ia:dkh"

• 2013 iudc iqnidOk" mßjdi" <udrlaIl .%du ixj¾Ok yd .%dóh l¾udka; wud;HdxYh ixúOdkh l< — Ys,am 2013 fojk ia:dkh"

• 2014 iudc iqnidOk" mßjdi" <udrlaIl .%du ixj¾Ok yd .%dóh l¾udka; wud;HdxYh ixúOdkh l< fõje,a yd WK ng wdY%s; ksIamdok fjkqfjka — Ys,am Wodk 2014 ˜ fojk ia:dkh"

• 2014 jif¾§ inr.uq m<d;a yia; l¾udka; m%o¾Ykfha§ fõje,a yd WK ng wdY%s; ksIamdok fjkqfjka fojeks ia:dkh"

• 2021 ckdêm;s iïudk yia; l¾udka; — Ys,am wNsudk ˜ ;rÕfhka l=i,;d iy;slhfï uu ,nd.;a iy;sl iy we.hSï j,ska lSmhla muKhs'

• Tn oeka fndfydu m%isoaOhs

ug fï m%isoaêh ,enqfKa cd;sl Ys,am iNdfõ ikakdu m%j¾Ok ks<OdÍ kd,l fiakdêr uy;d ksihs' Tyq ud .ek ùäfhdajla m%isoaO l<d' t;ekska miqj ud .ek fndfyda fofkla oek .;a;d' uf.a ks¾udK yelshdj .ek tf;la m%isoaêhla ;snqfKa keye' kuq;a ud iu. iómj weiqre lrk wh ud .ek oekf.k isáhd' oeka kï fndfydu fokla ux .ek okakjd' tal ug i;=gla'


õfYaI ia;=;sh
f;dr;=re iïnkaëlrKh fjkqfjkaa
cd;sl Ys,am iNdfõ ikakdu m%j¾Ok
;dkdm;s kd,l fiakdërg

• mqkHd pdkaokS o is,ajd