නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

wukaoHd iy .sßrdÊ - ;d;a;f.hs ÿjf.hs w¨‍;a iskaÿjawukaoHd W;am,S lshkafk fï ojiaj, mqxÑ ;srfhka ks;r ks;r olskakg ,efnk uqyqKla' weh wfma rfÜ m%ùK rx.k Ys,amsfhl= jk .sßrdÊ fl!Y,Hf.a jeäuy,a Èh‚h' fï ojiaj, wukaoHd rx.k lghq;=j,g wu;rj ;j;a w¨;a jevlg w;.y, ;sfhkjd' ta wehf.a f;jeks .S;h t<soelaùug' fïl wukaoHdf.au iskaÿjla lshkjg jvd ;d;a;f.hs ÿjf.hs iskaÿjla lsõfjd;a yßhg yß'

• uq,skau .S;h .ek i|ykla lf<d;a'''

fïfl ku /ðKg wekaod' mo rpkh uf.a ;d;a;f.a' uq,skau iyka rkaj, i¾ ;d;a;g lsh lsh ysáhd iskaÿjla ,shkak lsh,' b;ska wjqreÿ .dKlg l,ska ;d;a;d w;ska ,shjqKq .S;hla ;uhs uf.a yçka fï lr,shg tkafk' Ysj.=rekdoka wkal,a ug lsõjd mqf;a ,iaik iskaÿjla lrkakfld lsh,' ta ksid ;uhs uu ys;=fõ ;d;a; ,shmq iskaÿj lshkj lsh,' .S;fha ;kq ks¾udKh;a iyka i¾gu ndr ÿkakd' ix.S;h ks¾udKh lf<a ix.S;a úl%uisxy wkal,a' Tyq oekg ,xldfõ bkak olaIu jdok Ys,amSka iïkaO lrf.k ,iaik Track tlla lr, ÿkakd'

• rEm rpkdjg fmkS isákafk;a Tnuhs

Tõ" iskaÿj yooaÈu wms rEm rpkdj .ek ys;, ;sífn' iyka i¾" ;d;a;d" Ysjd wkal,a fï yefudaf.u woyiaj,ska yeÿK ,iaik rEm rpkhla' rEm rpkd wOHlaIKh Ysjd wkal,a ^ chm%ldYa Ysj.=rekdoka &'

• fïl fudk jf.a iskaÿjlao@

fïl mrK kQ¾;s" kdv.ï ks<shla jhig .syska yßu wdidfjka wehf.a w;S;h isysm;a lrk wjia:djla .ek lshfjk .S;hla'

• ljoao /ðKgwekaod .S;h fm%laIlhkag wykak" olskak ,efnkafk@

iskaÿj fï 22 jeksod .srd with m%shd YouTube channel tflka ß,Sia fjkj' fï pek,a tflka iskaÿj ß,Sia fjkak;a fya;=jla ;sfhkjd' oekg ;sfhk m%isoaO hQáhqí kd<sld lsysmhlgu l;d l<;a ta lsisu ;eklska uf.a .S;hg bvla ,enqfK kE' uu tal olskafk olaI;jhla ;sfhk flfklag bÈßhg tkak u. weysrùula úÈyg' ta ksid wka;sfï wfmau pek,a tflka fï iskaÿj t<shg odkak ys;=jd 

• iskaÿjla lrkak ys;=fK wehs@

ldf,l b|ka w¨f;ka iskaÿjla lrkak wdidfjka ysáfha' kuq;a wd¾Ól wmyiq;d iy .S; l,dfõ we;s ;r.ldÍ;ajh ksid miqnEulg ,lafj,d ysáfh' fïl uf.a ;=kafjks .S;h' m<fjks tl 2017 lf<a' kuq;a tal fma%laIlhka w;rg .sfh kE' fojk .S;h 2019' tal;a n,dfmdfrd;a;= jqK úÈyg ug m%pdrK lghq;= lr.kak mq¿jka jqfKa kE' b;ska ta ish,a,u wu;l lr, fï w¨;au ks¾udKhg w; .eyqfj fïfl ;sfhk ,iaik mo fma<s iy ;kq ksiduhs' wo ldf, wmsg wefyk .S;j,g jvd f.dvla fjkia .S;hla' .S;h rpkd ù we;s m%ia;=;hu yßu iqkaorhs'

• fudloao ta .S; m%ia;=;h@

;d;a;f.a wdÉÑ mrK ks<shla¨' ta ldf, ;d;a;d mqxÑhs' kuq;a biair wdÉÑf. hd¿fjda wehj uqK.efykak f.or tk yeá" weh w¢k m<¢k úÈy" YÍrh fïkafÜka lrk úÈy ;d;a;f. u;lfha /¢, ;sì,d' ;ukaf. wdÉÑ .ek ;snqK u;lh Tiafia ;uhs ;d;a;d fï iskaÿj ,sh, ;sfhkafk'

• fï jefâÈ Tng iyfhda.h §mq msßil=;a we;s'''

Tõ" rEm rpkdfjÈ lsisÿ uqo,a whlsÍulska f;drj iïnkaO jqK lsysmfofkla ysáhd' m%shka; fifkúr;ak" fyauka; ùrúl%u wkal,a,d fokakd iy ;rK mrmqf¾ l,dlrejka fom<la jk ix.S;a m%N=" iÑka p;=rx. ug f,dl= iyfhda.hla ,ndÿkakd' ta jf.au fï .S; rpkdfõ fiiq pß; úÈyg odhl jqfKa rkaj, n,ldfha Ys,amSka Ys,ams‚hka'

• trxÈ fl!Y,Hd