නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

§lsß §lsß f.kdjd §lsßfmd,a f.ähl N%EK fmdaIKh hkq fmd,a f.äfha l<,hg fmdaIKh imhk c,fha Èh fkdjk øjHhls' fï i|yd l=reïnd f.ähla fmd,a njg mßj¾;kh ùfï§ fmd,aj, mj;sk we,a*d ã .a¨fldisfâia kï tkaihsuh uÕska l=reïnd j;=r >k fmd,a j;=r njg m;alrhs'

kuq;a iajNdúlj b;d iq¿ m%;sY;hla muKla we;s z§lsß fmd,aZ f,i y÷kajk .ia j, yg.kakd fmd,aj, fuu we,a*d .a¨fldisfâi tkaihsuh ksmoùu i|yd mj;sk cdkh úlD;sj mj;s'

tA ksid tu .iaj, l=reïnd fmd,a njg m;aùfï§" fmd,a yd fmd,a j;=r njg m;a fkdù tA fjkqjg fc,s wdldr iqÿ meye øjHhla idohs' fmd,a f.äfha uq¿ l=yrh mqrdu fuu øjHh msÍ mj;S' fuu fmd,a §lsß fmd,a f,i y÷kajhs'

• §lsß fmd,a b;du;a Yla;sckl wdydrhls

úlD;shla f,i N%EK fmdaYKh we;s fyhska l<,hg wjYH fmdaIKh iemhSug fuu fmd,a wfmdfydi;a ùu ksid §lsß fmd,aj,ska me< yg.ekSfï m%;sY;h b;d wvqh'

kuq;a fmd,a m¾fhaIK wdh;kh uÕska fuu fmd,a wd¾Ól jYfhka ,dNodhS f,i ksIamdok lsÍu i|yd §lsß fmd,aj,ska tAjdfha l<, msg;g f.k fjku fmdaIK udOHhl l<, frdamKh lr §lsß fmd,a me< idod by< b,a¨ula mj;sk iud.ïj,g imhkq ,nhs'

§lsß fmd,a foksmsáh iy tA wjg .ï lSmhl yereKq úg ,xldfõ fjk;a lsisÿ ;ekl iajNdúlj yuqfkdfõ' idudkHfhka f.ähla remsh,a mkaiShla muK fõ'  

• y÷kd.kq ,nkafka flfiao@

§lsß fmd,a yg.kafkao wfkla fmd,a yg.kakd fmd,a  j¨j,u ksid §lsß fmd,a.ia hehs fjkafldg y÷kd .ekSu wmyiq lreKls'

• §lsß we;sùfï úoHd;aul miqìu'''

fmd,a j.d lsÍfï uKav,hg wkqj §lsß hkq fmd,a Ydlfha fjk;a úfYaIhla fyda úlD;s iajNdjhla fkdfõ' fuh fmd,a Ydlj, ks,Sk cdkhla we;eï wjia:dj, biau;= ùu ksid isÿjk fohls' fuu ks,Sk ,laIKh biau;= ùug ks,Sk cdkh iys; msßñ u,lska ks,Sk cdkh iys; ia;%S u,la mrd.kh úh hq;=h'

^fy< wrK weiqfrka&

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv