නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

weußldfjka fldúâj,g wd XBB.1.52022 jif¾ foieïn¾ udih jk úg fldúâ 19 wdidÈ;hkaf.a hï jeäùula we;s jqKd' ngysr meis*sla iy weußldj yereK úg f,dalfha fiiq l,dmhkays hï wkaoulska fiiq udij,g jvd wdidÈ;hkaf.a jeä úula olskak ,enqKd' idudkHfhka ´kEu ffjrihl wkq m%fNao we;sùu idudkH ;;a;ajhla' cmdkh" Ökh jeks rgj,;a BF 7 hkqfjka wkq m%fNaohla me;sÍ .sh;a th fldúâ 19 fuka udrdka;slo hkak .ek ;yjqre lsÍug ;ju;a m%udKj;a idlaIs keye'

Tñfl%daka m%fNaoh .ek i|yka lrk úg tys iïm%dmams;h isÿ jqfha we,a*d" îgd" .eud iy fv,agd jeks ffjrihkag miqjhs' fï Èkhkays jeäfhka l;dnyg ,la ù ;sfnk XBB.1.5  ys frda. ,laIK;a Tïfl%daka m%fNaohg fnfyúka iudkhs' iEu ffjrihlau Ökfhka u;= fjk njg lsjõ;a fuu XBB.1.5 m%fNaoh u;= jqfha tlai;a ckmofhka neõ fndfyda fokd Wmydid;aulj i|yka lrkjd'

XBB.1.5

XBB.1.5 fuu ffjrifha mßkduh XBB m%fNaofhka neõ i|yka fjkjd' th uq,a jrg 2022 jif¾ wf.daia;= udifha§ bkaÈhdfjka uq,a jrg y÷kdf.k ;sfnkjd' kuq;a fuh ;ju;a nrm;, wjOdkhg ,la úh hq;= m%fNaohla njg úoHd;aul wOHkhka u.ska ;yjqre fj,d keye' frda. ;;a;ajfhka wdidokh ùug m%;sYla;slrKfha ÿ¾j,;djhka fya;= jqK;a ñksia ffi, wdidokh lsÍug ;rï fuu ffjrih m%n, keye' tA ksid f,dal fi!LH ixúOdkh i|yka lrkafka fuf;la ±l we;s fiiq m%fNaohkag jvd fuu ffjrifha wmg jdis iy.; ;;a;ajhla mj;sk njhs'

F486P Wm m%fNaoh

XBB.1.5 ffjrifha F486P kñka Wm ffjrihla ;sfnkjd' ,kavkfha bñmSßh,a fld,Sðfha uydpd¾h fjkaä ndlaf,a i|yka lrk wkaoug fuu úlD;sh u.ska YÍr m%;sYla;slrKh u. yßñka ffi,j,g nkaokh ùfï yelshdjla ;sfnkjd' idudkHfhka ffjri u.ska wfma isref¾ wd;audrlaIl hdka;%Kh u. yßñka mßKduh jk ksid wms ks;ru ffjrifha yev rej .ek úuis,af,ka isàug isÿ fjk neõ uydpd¾h ndlaf,a i|yka lrkjd' fï .ek woyia olajñka f,dal fi!LH ixúOdkh i|yka lrkafka XBB.1.5 ffjrih u.ska frda.Skag we;s lrk n,mEu ms<sn|j jeäÿr úia;r i|yd m¾fhaIKd.dr wOHkhka" frday,a o;a; iy wdidÈ; wkqmd; iómj ksÍlaIkh lsÍug wjYH njhs'

XBB.1.5 ffjrifha jHdma;sh

weußld tlai;a ckmofha fldúâ wdidÈ;hkaf.ka 40] lg;a jeä m%udKhla XBB.1.5 ffjrifha ffjri wdidÈ;hka neõ y÷kd f.k ;sfnkjd' 2022 jif¾ foieïn¾ fjk úg y÷kd .;a wdidÈ;hkaa m%;sY;h 4 ] la jqk;a ±ka tys iS>% jHdma;shla fmkakqï lrkjd' tA jf.au tlai;a rdcOdksfha m%fNaofhka wdidÈ; ù frday,a.; jqk msßi;a by< hñka isákjd'

 • tkak; ksid wdrlaIdj

kuq;a fï fjk úg fndfyda fofkla tkak;a m%;sYla;slrKh ,nd isáh;a m%;sYla;slrKh ÿ¾j, iy wjodkï mqoa.,hka .ek fuu ffjrifhka hï n,mEula we;s ùug bv ;sfnkjd'

• Tñfl%daka ;rï oreKqq keye'''

fï w;r uydpd¾h ykag¾ i|yka lrkafka fuu ffjrih Tñfl%daka ;rï oreKqq keye' tA ksid Tn frday,a.; lsÍug fyda Tfí Ôú;h ke;s lsÍug ;rï nrm;, keye' tA ksid fuu m%fNaoh .ek t;rï ìh hq;= keye'

,kavkfha ikSmdrlaIl yd ksj¾;k ffjoH úoHd,fha fâúâ fyauka i|yka lrkafka XBB.1.5 wOHkhg ;j ÿrg;a idlaIs wjYH fjkjd' tkak;alrKh iy fmr wdidok nyq, rgj,§ th úYd, .eg¿jla we;s lsÍug fya;=jla fkdjk nj;a Tyqf.a woyihs' kuq;a Ökh jeks rgj, tkak;a ,nd fkd.;a mqoa.,hka iy rgj,a jeiSu ksid iajNdúl m%;sYla;sh wvq mqoa.,hkag fuys§ jeä n,mEula we;s fjk neõ Tyq i|yka lrkjd'

^î'î'iS mqj;a weiqfrka&

mqkHd pdkaokS o is,ajd