නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

nqÿka je§ug fjfyr úydr keu§fuka msk jeä fjhsoj;a:x k mß mqfrkaf;d
iS,x k mßmQr;s
wY=oaO YSf,d ÿia m[af[d
krhdh WmjâV;s

 wo wm l;d lrkafka oi mqKHl%shdjka ys tk j;ams<sfj;a lsÍu ms<sn|jhs' j;dj;a lsÍu yeuodu mska jefvk uyd mskalula' tA;a" fndfyda fokd fkdlrkafka o Th mskaluu ;uhs'

wms j;dj;a ms<sn|j uq, isgu meyeÈ,s lr .ksuq' f.or§ lrkak j;a ms<sfj;a ;sfnkjd' mdif,a § lrkak j;a ms<sfj;a ;sfnkjd' mkaif,a § l<hq;= fjkia úÈfha j;a ms<sfj;a ;sfnkjd' tA jf.au fï ish,af,ka msg; ;ekaj, § jf.au wïudg" ;d;a;dg" .=rejrekag" jeäysáhkag" iajdóka jykafia,dg l<hq;= j;a ms<sfj;a fjk fjku ;sfnkjd'

• mkaif,a § bgq l<hq;= j;a ms<sfj;a fudkjd o@ 

mdjyka ysia jeiqï .,jd mkai,g we;=,aùu" fndau¿j" fjfyr u¿j weu§u" u,a wdik msßiqÿ lsÍ" m;alvh t<d mkaif,a f,dl= yduqÿrejka jykafiag jkaokd lsÍu wd§ fndfyda j;a ms<sfj;a ;sfnkjd'j;a ms<sfj;a lsÍfï wkqYia tla ldf,l mkai,la ;snqKd' tA mkaif,a f,dl= yduqÿrejka jykafia iuÕ fmdä yduqÿrejka jykafia kula jev isáhd' ojila f,dl= yduqÿrefjda mkai,a ñÿ, weuo tla/ia l< l=Kqfrdvq ál wrka odkak lsh,d fmdä yduqÿrejkag lSjd' fmdä yduqÿrefjda wefykafka kE jf.a isáhd' fojksjr;a lSjd' .Kklg .;af;a kE' ;=kafjks j;dfõ o~qjula §,d jydu l=Kqfrdvq bj;a lrkak lSjd' fmdä yduqÿrejkag oeka yßu flaka;shs' l=Kqfrdvq ál /f.k .Õ <Õg .shd' l=Kqál ùislr,d ljod fyda ojil m%Yak úui,d f,dl= yduqÿrejka mrojkakg ,efíjd lsh,d m%d¾:kdjla l<d' fmdä yduqÿrejka .ek okak ksid f,dl= yduqÿrefjda Wkajykafia msgq miska .shd' fmdä yduqÿrejkaf.a m%d¾:kdj weiqKd'

ñÿ, weuÿfõ uuhs' fmdä yduqÿrefjda l=Kq frdvq ál bj;a lr,d fï jf.a m%d¾:kdjla l<d kï uu;a m%d¾:kdjla lrkjd' tA wyk ish¨ m%Yak ug úi|kak ,efíjdæ lsh,d f,dl= yduqÿrefjda;a m%d¾:kdjla l<d' ál ld,hlska fuu jykafia,d foku wmj;a jqKd' fmdä yduqÿrefjda ñ<s÷ rc;=ud ù bmÿKd' f,dl= yduqÿrefjda kd.fiak yduqÿrejka f,i bmÿKd' Tng u;lhs fkao ñ<skao m%Yakh'  ñ<s÷ rc;=ud úuik m%Yak mqÿu iy.;hs' ojila ñ<s÷ rcqg kd.fiak ysñhka .ek f;dr;=re oek .kakg ,enqKd' Wkajykafia rc;=ud mrojk njg;a oek .kakg ,enqKd' oeka rc;=udg yßu flaka;shs' rdc r:hg keÕS yduqÿrefjda yuqfjkakg .shd' Wkajykafiaf.a iómhgu r:fhka hd fkdyels ksid rc;=ud w;ru. rdc r:h kj;d mhskau .shd' yduqÿrejka fj; .sh ie‚kau ldgo kd.fiak lshkafka@ fld;ekg o kd.fiak lshkafka@ ljqo kd.fiak lshkafka lsh,d flaka;sfhka weiqjd' ñ<s÷ rc;=ud .ek okakd kd.fiak yduqÿrefjda —rc;=uks" Tn;=ud fuys meñ‚fha l=ulska oehs weiqjd' rc;=udg ;j;a flaka;s.shd'

—wehs okafka keoao@ uu wdfõ rdc r:fhka˜ rc;=ud lSjd'

—fldfyao rc;=uks rdc r:h@˜ yduqÿrefjda weiqjd'

rc;=ud r:h fmkajQjd' —fld;ekgo rc;=uks rdc r:h lshkafka@ jy,hg o@ frdaoj,g o@ tfyu ke;skï lv weKhgo@ Tn;=ud wiqka .kakd wdikhgo@ wYajhska fofokdg o@

fï m%Yak weiQ rc;=udg ySka odäh oeïud' —yduqÿrejfka" Th tla tla fldgiaj,g fkdfjhs rdc r:h lshkafka' tAjd tla l<duhs rdc r:h lshkafka˜ rc;=ud lSjd

—rc;=uks" Tn;=ud weiQ m%Yakhg;a W;a;r ,efnkak we;sfka' tA jf.a uf.a w;a" md" ysi" l| fldgi fkdfjhs kd.fiak lshkafka' fï uq¿ mxpialkaOhguhs kd.fiak lshkafka' uuhs rc;=uks kd.fiak lshkafka˜

kd.fiak yduqÿrefjda ms<s;=re ÿkakd'

orejfka" flfkla m%Yakhla weiqfjd;a tA weiQ m%Yakfhkau W;a;r fokakg yels uyd m%{djla ,enqfKa wehs' ñÿ, weu¥ ksid" tA lshkafka ñÿ, weuÿfõ w;S; l;dfõ f,dl= yduqÿrefjda" fmdä yduqÿrejka úiska w;=.dk ,o l=Kqfrdvq ál bj;a lrkq ,eîu ksid ,enqKq wdksYxi .ek;a ys;kak' fuys i|yka lf<a" ñÿ, w;=.Efï wkqiia .ek muKhs' nqÿrÿkag .d:d lshd jkaokd udk lrkak fmr nqoaO mQcd" .s,kami mQcd meje;aùfuka tA i|yd .kakd Ndck fidaod msßiqÿ lsÍfuka wd§ jYfhka nqÿrcdKka jykafia Wfoid lrk j;a ms<sfj;aj,ska fudk;rï wdksYxi ,efnkjd o@

fï ksid j;a ms<sfj;a fkdlrk flkdg is,a msfrkafka kE' iS,h msfrkakg kï j;a ms<sfj;a l< hq;= hs' is,a fkdmqrk ,o flkd ÿYaYS,hs' th wmdhg hdug fya;=jla'


Ydia;%m;s rdclSh mKaä;
;,,af,a pkaorlaÅ; ysñ O¾udh;kdêm;s
kdro fn!oaO O¾udh;kh
fn!oaOdf,dal udj;" fld<U

• uOqNdIsŒ fndr¨f.dv