නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

wdof¾ ;snqKg uÈ ysf;a tAl fmkajkak ´kf,dalfha jvd;au iqkaor foa oEig oel.; fkdyelsh" we,a,Sugo fkdyelsh" th yoj;g oeksh hq;=h˜ - fy,ka fl,¾

we;a; wdorh lshkafka ;E.s fok tlj;a ks;r ks;r hk úfkdao .uka hk tlj;a tfyu;a ke;akï wdornr jpkj,ska l;d lrk tlj;a ,iaik jpk ,sh,d f*ianqla igyka ;shk tlgj;a fkfjhs' tAl Tfí yoj;g oefkk wd;aóh iam¾Ihla lsõfjd;a ksjerÈhs' Tn we;a;gu wdorh lrkfldg;a" Tn we;a;gu wdorh ,nk fldg;a  Tng wdYs¾jdohla jf.a oefkkak mgka .kak yeÕsula' th jpkfhka úia;r lrkakg wmyiq yß wmqre is;=ú,a,la lsh,d Tn ms<s.kakjdo@

Tfí isyskj,g .re lrkjd o@

Tng we;a;gu wdorh lrk msßñfhla ks;ru Tfí wjYH;d .ek fydh,d n,kjd' iuyr msßñka fudk ;rï oßø;djhka ;sín;a ìß|g" fmïj;shg wjYHhs lsh,d ysf;k wdf,amk" iqj| ú,jqka tfyu l,d;=rlska fyda ,nd fokak W;aiy lrkjd' tA jf.au we;a;g wdof¾ lrk wh ;uf.a iyldßhg wehf.a isyskj,g hkak Wmldr lrkjd' wOhdmkh" /lshdj" fyda fjk;a ´ku ySkhla yenE lrkak Woõ lrkjd' tA jf.au Tn w.h lrk foaj,a" tA lshkafk Tfí mjqf,a wh" Tfí hd¨fjda" Tfí  úfkdaodxYj,g wfkld .re lrkjd kï we;a;gu Tyq Tng wdofrhs' Tyq;a tAjg leu;s fjkaku wjYH keye" kuq;a wjfndaOfhka hq;=j Tng w.hla bnd Èh hq;=hs'

;¾l lrkjd o@

;¾l lrk tl krl fohla fkfjhs' ;¾l lrkafka Tnj f;areï .kak wjYH whhs' tfyu ke;s kï Tn tlÕ fkdfjk úg fl,skau ;ry .kak fyda w;yer oukak mq¿jka' tA ksid ;¾l lrk tl jdo lrk tl we;a;gu wdorh lrk whf.a ,laIKhla'Tn fjkqfjka fmkS bkakjd'''Tng we;a;gu wdorh lrk wh Ôúf;a ´kEu ÿIalr wjia:dj Tn fjkqfjka fmkS bkakjd'

tAl thdf.a fouõmsfhda biairy o" hd¨fjd biairy o ´ku ;ekl fjkak mq¿jka' we;a;gu wdorh lrkjd kï Tyq ljodj;a fjk;a flfkl= ,jd Tng weÕs,a, Èla lr,d fpdaokd lrkak bv ;shkafk keye' tA jf.au Thdg wirKlula yqol,djla oefkkak bv ;shkafka;a kE'fufyu ys;kakflda Tng Tyq tlal hd¨fjlaf.a fjäka tllg hkak jqKd lsh,d' Tnj kdÿkk fikÕ w;f¾ ;kslr,d thd ;kshu hd¨fjda tlal úfkdao fkdù Thdg;a wmyiqjla ke;=j bkak" úfkdafoka .; lrkak l%uhla thd fydhd .kakjd' tfyuhs i;a;lskau wdorh lrk flfklaf.a .;sh fjkafka'

B¾IHd lrkjd o@

fïl kï álla wuq;=hs lsh,d Tng ysf;hs" kuq;a fïl we;a;la nj Tngu f;af¾ú' Tng we;a;gu wdorh fkdlrk" Thdj Èkd.kak wjYH ke;s flfkla lsisu fj,djl Tnf.a msßñ ñ;=rkag B¾IHd lrkafka keye' kuq;a" Thdg we;a;g wdorh lrk flfkla ljqre yß Thdg wkjYH úÈhg ióm fjkfldg B¾IHd lrkjd' tA jf.au thd tA B¾IHdj .ek Thd tlal wjxlj lshdú' idudkHfhka we;a;g wdorh lrk wh okakjd thd,g fï yeÕSu tkafk wdof¾ jeä ksihs lsh,d' tA ksid thd,d Thd tlal rKavq lr.kafka kï ke;s fjhs' kuq;a" Tng wjxl wdorhla ke;s flfkla Thd tlal wkjYH <Õ weiqrla ;shk wh .ek m%Yak wykafkaj;a Thd hk tk ;eka .ek fmdâvlaj;a fydh,d n,kafkaj;a keye' fïl wdof¾ lrk flkdf.a /äl,a" ksoyialdó;ajh lsh,d /jfgkak tmd' we;a;gu lsõfjd;a tAl fkdie,ls,a,'

weyqïlka ÿkafkd;a'''

Tng ienúkau wdorh lrk flfkla Tng weyqï lka fokjd' b;du wudre wjia:dj, mjd Tng lshkak ;sfhkafka fudloao lsh,d wykjd' Tyq wks;a wh fudkjd lsõj;a Tn lshk foa wy, ñila tAjd úYajdi lrkafka keye' tA jf.au Thd lshk ´kEu fkdjeo.;a fohla ueisú,s fkdk.d wyf.k;a bkakjd'Bg fya;=j fjkafka wms fkdis;=jdg wms lrk" lshk b;d mqxÑ foalska mjd Tjqkaf.a ys;g uyd wiajeis,a,la f.k fokjd fiau iuyr úg tA ;rï ÿrg fkdys;d lrk lshk foaj,a ksid wfma wdorŒhhka lsj fkdyels fõokdjlg" is;a ;ejq,lg jqK;a m;a fjkak mq¿jka' tA ksid wd;aud¾:ldó fkdù yeu úfglu wdorŒhhkag wdorh oefkkak Ôj;a fjkak' fldkafoais úrys; tjka wdorh jhska jf.a rij;a fõú'''


wreK j,afmd,
fÊIaG lÓldpd¾h
ufkdaúoHd yd o¾Ykh wOHhkdxYh
Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,h

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv