නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ldka;dj i;= Yla;shg wehs fï ;rug msßñ nh@


ìïYdksj wNsfhda.hla fkfjhs kï msßñ ks,OdÍka wehs fï ;rï l<n, fj,d'''


weh ìïYdks chisxywdrÉÑ' Y%S ,xldfõ ksfhdacH fmd,siam;s Oqrhg Wiiaùï ,nmq m<uq ldka;dj' b;ska ldka;djka úÈhg wmg weh .ek wdvïnrhs' ta;a ta wdvïnrldr is;=ú,sj,g ksoyfia .,d f.k hkak fï mqreI uQ,sl iudch bv fokafk ke;=jdu is;g oefkk l,lsÍu jpkj,g fmr<kak fndfydu wudrehs'


fï jk úg wehf.a Wiiaùu fr.=,disj,g mgyeks nj;a" tu fr.=,disj, ldka;d hk ku i|ykaj fkdue;s nj;a olajñka wehf.a m;aùu wNsfhda.hg ,la lrñka fcHIaG fmd,sia wêldß rejka .=Kfialr we;=¿ fcHIaG fmd,sia wêldßjreka 32 fkla fY%aIaGdêlrKfha uQ,sl whs;sjdislï kvqjla f.dkq lrkakg lghq;= lr ;sfnkjd' th i,ld ne,Sug uehs 18 jeksod kej;;a le|ùug wêlrKh kshu lr we;s miqìul b| f.k ;uhs wm fuu ldrKdj iïnkaOfhka y~ wjÈ lrkakg is;=fõ'


ndOd lsÍï w¨;a fohla fkfjhs'''

fuu fm;aiu bÈßm;a lrk fm;aiï lrejka mjikafka fuu Wiiaùu ksid wdKavql%u jHjia:dfõ uQ,sl whs;sjdislï W,a,x>kh jk njl=hs'


fmd,sia fomd¾;fïka;=fõ ksfhdacH fmd,siam;sjre 46 fokd w;rg tl;= jqKq tlu fmd,siam;sjßh jkafka o wehhs' fuu ndOd lsÍï ll=f,ka we§ï wehg w¨;a fohla fkfjhs' fudlo 2007 § iyldr fmd,sia wêldß Oqrhg Wiiaùug o wehg wêlrKfha msysg m;kakg jqKd' flfia jqjo 2013 § fmd,sia wêldß f,i;a 2017 § fcHIaG fmd,sia wêldß f,i;a Wiia ùï weh ,nd.;af;a weh i;= ksiÕ yelshdj iÕjkakg fkdyels ksiduhs'


cd;sl fmd,sia fldñifï wkque;sh u;'''

wehj ksfhdacH fmd,siam;s f,i Wiia lsÍug wkque;sh ,nd ÿkafka cd;sl fmd,sia fldñiu úiskauhs' ta fcHIaG fmd,sia wêldßjßhka kj fofkl=f.a kï bÈßm;a lrñka ksfhdacH fmd,siam;s ;k;=rg tla kula wkqu; lrk f,i jev n,k fmd,siam;s pkaok úl%ur;ak úiska cd;sl fmd,sia fldñifuka lrk ,o b,a,Sulg wkqjhs'


miq.sh ld,fha§ wef.a ;k;=r kS;s úfrdaë jk neúka fmd,sia wêldßjrekaf.a Wiiaùïj,g ndOd meñK we;s nj i|yka lrñka ks,OdÍka 14 fokl= fmd,siam;s fj; ,smshla hjd ;snqKd' tys i|yka lr ;snqfKa ìïYdksf.m;aùu wdmiq yrjk f,i;a ldka;djka i|yd fjku ;k;=re we;s lrkd f,i;a h'


jev n,k fmd,siam;sf. ,smshg l%shd;aul fkdjqfK wehs'''@

ta wkqj ldka;d iyldr fmd,sia wêldßjreka 16 la" fmd,sia wêldßjreka 4 la iy tla fcHIaG fmd,sia wêldßkshl n|jd .ekSfï l%uhka i|yd ks¾foaY we;=<;a ,smshla miq.sh foieïnrfha§ uqo,a wud;HdxY l<ukdlrK fiajd fomd¾;fïka;=jg heùug jev n,k fmd,siam;sjrhd lghq;= lr ;snqKd' ta;a tu fhdackd l%shd;aul lrkakg fuf;la mshjr wr f.k keye'


kS;shg wkqj fcHIaG fmd,sia wêldß ;k;=rg miqj ldka;djlg Wiiaùula ,o yels ;k;=rla ms<sn|j i|ykla ke;s jqK;a cd;sl fmd,sia fldñika iNdfõ ;SrKhla u; ldka;d ksfhdacH fmd,siam;sjßh hk ;k;=rg ìïYdks chisxywdrÉÑj m;afldg we;'


ljqo fï ìïYdks chisxywdrÉÑ'''

jir 23 l mgka fmd,sia fiajfha fhfok weh ùrleáh .,afmd;a;hdh m%foaYh kscìu lr.;a ;eke;a;shla' W.;alfuka wvqjla fkdue;s weh reyqK úYajúoHd,fha WmdêOdßkshla' wehf. uq,au rdcldßh jõkshdfjka ;uhs weh wrUd ;sfhkafka' ta 1997 § fmd,sia mÍlaIljßhl f,i fiajhg tlafjñka' jir .Kkdjla wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j" <ud yd ldka;d wmfhdack wxYh" fmd,sia mqyqKq lsÍfï wYh" m%N+ wdrlaIl yd mßmd,k rdcldßj, fuu ld,fha ksr;j isá pß;hla'


fmd,sia ks,Odßfhl=g ud;D;ajh fok ldka;djlg fmd,sisfha by< ks,hla wlem wehs@

we;a;gu fujka fm;aiula bÈßm;a lrkakg lghq;= l< fm;aiï lrejka .ek ,eÊchs' fudlo Y%S ,xld fmd,Sisfh fiajh lrk msßñkaj Wmoaojkak ud;D;ajh fokak ldka;djlg mq¿jka' ta jqK;a tjka ;k;=rla orkakg wehg neye' tfyu fjkak mq¿jkao@ ldka;djlg tl úÈhlg;a msßñfhl=g ;j úÈhlg;a fjkiaj i,lk my;a udkisl;ajhla ;=< iudkd;au;djh .ek ljr l;d o@


ldka;djla jQ mu‚ka fmd,sia fiajfha Wiiaùï §u kqiqÿiq kï wehs Tjqkaj fmd,sia fiajhg n|jd .;af;a' ;u yelshdjg l=i,;djg ksis we.hSula ,nkak ta jrm%ido ,nd.kak ldka;djlg whs;sh ;sfhkjd' fujka foa ;=<ska isÿfjkafk ldka;djkaf. yelshdjka fudgfjk tl' th fndfydu jerÈ fohla' wehg ;u wruqKg hkakg fmd,sia fiajfha bvlv ke;akï th n|jd .ekSfï§u lshkak mq¿jka' túg wehf. wNsu:d¾: imqrd.ekSug fjk;a /lshdjla lrd fhduqfjkak ldka;djkag yelshdj ;sfhkjd' ;j ÿrg;a msßñkaf. ll=,g mEf.ñka wvkaf;aÜgï ú¢ñka Ôj;a úh hq;= ;ekl fkfjhs kQ;k ldka;dj bkafka' Tjqka msßñka yd yßyßhg rfÜ Wkak;sh fjkqfjka jev lrk pß;' b;ska ;j ÿrg;a ldka;d whs;Ska Wÿrd.kakd ;eklg fï rg .uka lsÍu w;sYh fÄokSh ;;a;ajhla' we;a;gu fï .ek l,lsÍulg;a tyd .sh ms<sl=,la ;uhs is;g oefkkafka'


ldka;d msßñ fNaohla ke;sj iqÿiqlï u; ;k;=re ,eìh hq;=hs'''

m%ñ,d Èjdlr

úY%dñl fcHIaG fmd,sia wêldß


uu fmd,Sishg ne¢,d wjqreÿ 13 la .;djqKd idckajrfhla f,i Wiiaùula ,nkak' ldka;djkag iy msßñkag tl iudk f,i i,lkjhs lsõjg ta ojiaj, Wiiaùï fokfldg wms .ek fndfydu wj;lafiarejla ;snqfKa' iEfyk ndOl ueoafo ;uhs ug Wiiaùï ,enqfK' fcHIaG fmd,sia wêldß ;k;=r .kak 1999 È ug kvq lshkak;a jqKd' jir 44 lg wdikak ld,hla uu fmd,sia fiajdfõ ysgmq flfkla'


we;a;gu iqÿiaidg iqÿiq ;ek Èh hq;=hs' ìïYdks W.;a' ta jqK;a wehg fcHIaG;ajhg wkqj ,efnkak ;snqKq ;k;=re ,enqfK;a wêlrKhg .syska fmd,sia fldñifuka b,a,Sula l<dg miafi' ldka;d msßñ fNaohla ke;sj iqÿiqlï u; ;k;=re ,efnkak ´fk lsh,d ;uhs uu kï lshkafk'


ldka;djlg fmd,sisfha by< ;k;=rej,g hkak kS;suh jYfhka hï .eg¨ ;sfhkjd'''

m%ika; ,d,a o w,aúia

ckdêm;s kS;s{


ldka;djlg fmd,sisfha by< ;k;=rej,g hkak kS;suh jYfhka hï .eg¨ ;sfhkjd' fu;k ;sfhk .eg¨j WDIG ;k;=rla kS;sfha ke;s tl' fudlo ixl%dka;s ,sx.sl mqoa.,hl= fï ;k;=rg m;ajqfKd;a ta whj y÷kajkafk fldfyduo@ ta ksid WDIG lsh,d fjku ;k;=rla ;sfhkak nE' oekg fï iïnkaOfhka kvqjla hk ksid kS;suh ;;a;ajh meyeÈ,s lsÍu yer jeäÿr woyia olajkak nE'


idOdrK;ajhla bgqjk ;=re wms t;=ñh fjkqfjka fmkS bkakjd'''

rdcH wud;H iqo¾YkS m%kdkaÿmq,af,a

iNdm;s" ldka;d uka;%Sjßhkaf.a ixioh


fï ms<sn|j wfma n,j;a wm%idoh m< lrkjd' ,xldfõ m<uq ksfhdacH fmd,siam;sksh yeáhg ìïYdks chisxywdrÉÑ m;ajqKd' ldka;djka yeáhg wms fndfydu i;=gq jqKd' ldka;d mqreI iudk;djh ;yjqre ùula f,ihs wms ta m;aùu ÿgqfõ' yenehs miq.sh Èk lsysmh ;=< wms ÿgqjd" t;=ñhf. m;aùug úreoaOj mqreI ks,OdÍka wêlrKhg hk wkaou' ta .ek wms b;du;a lk.dgqjg m;afjkjd' ldka;djka fmd,sia fiajhg n|jd .kakjd kï Tjqkaf. yelshdj olaI;dj u; by<g hdfï yelshdj Tjqkag ;sìh hq;=hs' ldka;djla ùu ;=< ta wjia:dj fokafk ke;akï tal n,j;aj fjkia fldg ie,lSula" my;a fldg ie,lSula úÈhg ;uhs wms olskafk' ldka;d uka;%Sjßhkaf. ixioh úÈhg wms wfma n,j;a wm%idoh m<lr isákjd' fï ms<sn|j oeä úuis,af,ka lghq;= lr,d t;=ñhg idOdrK;ajh bIag jk f;la ish¨u uka;%Sjßhka mlaI fNaohlska f;drj fmkS bkakjd'


ldka;djkag .re lrk iudchl ldka;djlg ksfhdacH fmd,siam;s Oqrhla ,eîu .ek wdvïnr fjkak ´fk'''

ßh¾ woañrd,a wdpd¾h ir;a ùrfialr

uyck wdrlaIl wud;H


isÿj we;s ;;a;ajh b;du lk.dgqhs' wms ldka;djkag .re lrk iudchl fmd,sishla yeáhg ldka;djlg ksfhdacH fmd,siam;s Oqrhla ,eîu .ek wdvïnr fjkak ´fk' óg i;s lsysmhlg fmr weh cd;Hka;r iïudkhl=;a furgg wrf.k wdjd' we;a;gu ldka;djla ksfhdacH fmd,siam;s Oqrfh bkak tl fmd,sishgu wdNrKhla' fï jf.a ÈhqKq f,dalhl ldka;djkag ;u olaI;dj ksid lafIa;%fha bÈßhg hk tl whq;= f,i kj;ajkak fyda úfrdaOh m< lrkak bÈßm;a fjk tl b;du;a ms<sl=f,ka fy,d olskjd'


Èh‚jrekaf. wkd.;h m%d¾:kd lrk yeu ujla msfhlau fuhg úreoaO úh hq;=hs'''

rdcH wud;H úfYaI{ ffjoH iS;d wrfòfmd,


ìïYdksg ,enqKq ksfhdacH fmd,siam;s ;k;=r wNsfhda.hg ,la lrñka kS;suh lghq;=j,g t<fUkak hï fldÜGdihla l%shd;aul fj,d ;sfhkjd' fï rfÜ ldka;djkaf. ú;rla fkfjhs ;ukaf. Èh‚jrekaf. wkd.;h .ek m%d¾:kd lrk ish¨ uõmshka fï l%shdjg úfrdaOh jf.au wm%idoh m<l< hq;=hs' ldka;djla ùu ksid hï lsis lafIa;%hla w;sl%uKh lsÍu hï lsis md¾Yajhla úiska mj;ajkjd kï tal b;du widOdrKhla' wms b;du;a ms<sl=,a iy.;hs' wfma n,j;a wm%idoh m<lr isákjd'


yelshdjg ksis ;ek fokak neß kï wehs ldka;djka fmd,sishg n|jd .kafk''@

frdayskS lúr;ak

md¾,sfïka;= uka;%sks" iu.s n,fõ.h


ldka;d Èkh w; <Õ fmks fmkS isÿj we;s fï widOdrKh ms<sn|j wm%idoh m< lrkjd' ud;D uQ,sl iudchla nj fmkajkak udOH ixo¾Yk mj;ajkak we;euqka W;aidy lrk hq.hl wms Ôj;a fjkafk' wfma b;sydih mgka .kafku ldka;djlg jqKq widOdrKhla uq,a lrf.k' tod rclu wrka §mq l=fõ‚u úchg rcìijg iqÿiq ke;s jqKd' tod b|,d b;sydih mqrdu wms ÿgq ldka;djkag jk widOdrKlïj,g wo ìïYdksg uqyqK fokak fj,d' fndfydu fyd¢ka fiajh lrmq wehg ysñ Wiia ùug furg mqreI iudch wl=,a fy<kjd' wfma rfÜ fyd| mQ¾jdo¾Y ;sfhkjd' f,dalfha m%:u w.ue;sksh" m%:u úOdhl ckm;sksh ìys jqfKa wfma rfÜ'


tfyõ rfÜ w.% úksYaphldr ;k;=r Ysrd‚ nKavdrkdhlg fydnjkak mq¿jka kï" rfÜ wêlrK weu;slu ;,;d w;=fldar,g orkak mq¿jka kï" ìïYdksg ksfhdacH fmd,siam;s Oqrh orkakg neßfjhs lsh,d ys;kafk fldfyduo@ ta whf. yelshdjg wkqj ksis ;ek fokak neß kï wehs ldka;djka fmd,sishg n|jd .kafk' uq,skau lshkak ;sínd ldka;djkag fmd,sish yuqodj ;ykï lsh,d' tfyu l<d kï wo weh fjk;a lafIa;%hlg .syska ;ukaf. whs;sh ,nd.kakjd' fï jf.a ySkudkhg ,la lrkak tmd' wms fï l%shdj ms<sl=f,ka fy<d olskjd'


;udrd m;srK