නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

lKaKdä odk whg úfYaIhWm;skau wlaIs fodaI we;s wh iy yÈis wk;=re ksid oDYH wdndO we;sjk wh yereKqfldg jhi wjqreÿ 40 bl=;a ùu fyda fofk;a .ek fkdie,ls,a, ksid lKaKdä m<|sk wh fndfyda fj;s' wm ie,ls,su;a jqjfyd;a lKaKdä udrelsÍug isÿ fkdfõ'

• lerÜ hqI fndkak

lerÜ hqI ;=< î-lefrdáka" úgñka tA iy úgñka î ixlS¾Khka fukau le,aishï" fldm¾" ue.akSishï" fmdgEishï" fmdiamria iy hlv hk Lksc ,jK wvx.=h' weiafmkSu j¾Okh lr.ekSu i|yd lerÜ hqI mdkh mqreoaola lr .kak'

• fld;a;u,a,s hqI

Èkm;d fld;a;u,a,s hqI iaj,amhla fofk;a j,g oud úkdä 5-10 w;r ld,hla ;sfnkakg yeÍu ;=<ska weia fmkSu ie,lsh hq;= f,i j¾Okh fõ' fï iajNdúl m%;slrh Ndú;hg fmr ffjoH Wmfoia me;Su iqÿiqh'

• yß; wdydr

ksú;s" Broccoli, Brussel sprouts wdÈ m;% iys; t<j¿ weiaj, fi!LH iïnkaOfhka b;d jeo.;a fõ' fïjd fyd¢ka fidaod ;ïnd lEu iqÿiqu l%uhhs' fï yß; wdydr u.ska wlaIs oDIaáh j¾Okh fjhs'

• weia i|yd jHdhdï l< hq;=uhs

wlaIs u; fhfok wêl fjfyi ksid fmaIs ÿ¾j, fjhs' tl È.g lshùu" wvq t<sh hgf;a lshùu" fndfyda fõ,d mß>Klh fyda rEmjdysksh mßyrKh lsÍu ksid wlaIS fmaIs ÿ¾j, fõ' ñka je<lSug ffokslj ksis ld, mrdihka ;=< weia i|yd jHdhdu isÿl< hq;=h' tfiau jHdhdu j,g wu;rj úoHq;a ikaksfõok WmlrK krUk w;r;=r jßka jr weia msh .eiSu" fofk;a j,g úfõlh ,nd fok myiq jHdhduhls' fï yer weia fjfyi oefkk wjia:dj,§ whs mEâia weia jgd ;ekam;a lsÍuo fyd| m%;sl¾uhls' weia lerleùu fik. .ejfik ia:dkhl jqjo myiqfjka l< yels jHdhduhls' fuys§ jï mig weia lrljd fiñka Trf,daiqfõ lgqj lerflk wdldrhg ol=Kq foig lrljd kej; jug f.k wd hq;=h' miajrla muK l< miq kej; ol=fKa isg jug thu isÿl< hq;=h' tfiau Tng lshúh fkdyels ;rï l=vd wl=re lshùuo  isÿ fkdl< hq;=h'

• ir, fhda. Jhdhdï

Trataka bßhõfõ§ bámkaoula fyda fjkhï fohla myiq ÿrlska ;nd tA foi n,d ys£u isÿlrhs' fuu.ska weia fmkSu j¾Okh fjhs' tfiau m%dK hduh wlaIs j¾Okhg bjy,a jk fhda. wNHdihls' Èklg úkdä 15l ld,hla m%udKj;a fõ'

• c, Ñls;aidj

fofk;aj, reêr ixirKh jeälrñka Tlaiscka iïmdokh jeälrk c, Ñls;aidfõ§  WKqiqï iy iS;, c,fhka weia ;eùu isÿlrhs' tfiau weia fia§u u.skao úIîc bj;alrñka wlaIs fmaIs j,g iykhla ,ndfohs'

^https://www.fashionlady.in/ weiqfrka&

• iqks,a w,a.u