නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

fjda¾úla iriúfhka fpdl,Ü iy m<;=re tlg lkjg ;yxÑhlafpdl,Ü wdyrhg .ekSug ljqo wlue;s' kuq;a m<;=re wdydrhg .ekSfï§ fndfyda wh w;r wlue;slï ;sfnkak mq¿jks' tA ksidu iuyr úg fpdl,Ü iu. m<;=re wdydrhg .ekSug Tn mqreÿ ù isákjd kï tA .ek fojrla is;kak'fpdl,Ü iy m<;=re tlg wdydrhg .ekSu ksid YÍrfha nr by< hEfï m%jK;djhla we;s ùug jeä bvlvla ;sfnk nj fjda¾úla iriúfha m¾fhaIlhka msßila úiska isÿ lrk ,o wOHkhla u.ska fmkajd fokjd'

WodyrKhla f,i lsõfyd;a Tn fodvï hqI iu. fpdl,Ü ñY% lr mdkh lf,d;a isref¾ nr by< hEug mq¿jka' fpdl,Ü iy fodvïj, we;s ix>glhkaf.a ls%hdldÍ;ajh ksid fï wkaoñka isref¾ nr by< hEug yelshdjla ;sfnkjd'tA jf.au wdudYfha we;s frda. ;;a;ajhkag m%;sldr ,nd .ekSfï§;a YÍrfha nr uÜgï by< hEfï m%jk;djhla ;sfnkjd' wdudYhsl ;=jd, we;s ùug fya;=ldrl tÉ' mhsf,daß ^ H.Pylori & nelaàßhdj wvmK lsÍu iu. wdydr fjkqfjka jQ reÑh j¾Okh lrk zz f.%,ska ZZ ^ Ghrelin & fyda¾fudakfha  by< hEula isÿ fjkjd' tA ksid Tjqkaf.a ksrka;r l=i.sks ;;ajh ksid wdydr ,nd .ekSu YÍr nr by< hEug fya;=jla f,i m¾fhaIlhka úiska fmkajd fokjd'

fï ms<sn|j jQ wOHkhla isÿ l< fgdalsfhda ksfmdka frdayf,a m¾fhaIlhska úiska tA i|yd ksfrda.S mqoa.,hska 22 la iy wdduYhsl ;=jd, iys; mqoa.,hska 61 fofkl= iïnkaO lr .;a;d' tys§ fmkS .sh wkaoug m%;sÔjl yd wï, wjfrdaOlhka ^ Acid blockers & u.ska tÉ' mhsf,daß nelaàßhdj úkdY ùu ksid zz f.%,ska ZZ fyda¾fudak uÜgu 84] lska by< f.dia ;snqKd'wdydrhg fmr c,h ùÿre folla mdkh lsÍfuka YÍr nr wvq lr .ekSu i|yd WmldÍ fjk nj;a ±ka y÷kd f.k ;sfnkjd' Wla; fya;=ka ksid isref¾ nr jeäfjk m%jk;djhla we;akï c,h mdkh lsÍfuka l=i.skak b;d fyd¢ka md,kh lr .ekSug yelshdjla ;sfnkjd'

idudkH YÍr we;s mqoa.,hkag jvd ;rndre mqoa.,hka c,h jeä m%udKhla mdkh l<;a wdydr ms<sn|j iSudjkao mkjd .ekSu wjYH neõ j¾ðkshd ;dlaIK úoHd,fha uydpd¾h fn%kavd fâõ i|yka lrkjd' weußldkq mqoa.,hka Èklg le,ß 400 isg 500 la w;r m%udKhla úúO mdk j¾.j,ska ,nd .kakd kuq;a fuu m%udKh c,h mdkh lsÍfuka ,nd .;fyd;a Tjqkaf.a YÍr nr ukdj md,kh lr .ekSï yelshdj we;s neõ fuu m¾fhaIlhka úiska fmkajd È ;sfnkjd'

^fâ,sfï,a weiqfrka&

• mqkHd pdkaokS o is,ajd