නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

weyqjdu;a nh ysf;k fudllao fï .sks l;sf¾ lshkafka'''ðj;a jk ksjyfka jdikdj fukau jdia;= fodaI;a Tng Okh ,eîug fya;= jk uq,sl lreKla fjkjd' tu ksid jdia;= fodaI yels ;rula wju lrf.k ksjyfka w,xldrh;a iq/flk mßÈ ksji ie,iqï lr .; hq;=hs' ðj;a jk ksjyfka jdikdj fukau jdia;= fodaI;a Tng Okh ,eîug fya;= jk uq,sl lreKla fjkjd' tu ksid jdia;= fodaI yels ;rula wju lrf.k ksjyfka w,xldrh;a iq/flk mßÈ ksji ie,iqï lr .; hq;=hs' ksjil msysàu yd Tnf.a l¾u Yla;sh wkqj ksjig Okh ,eîu r|jd mj;skjd' úYaj Yla;shg wkqj ksjfia msysàu fjkia lr .ekSfuka ksjig Okh .,d tau jeä lr .; yelshs'

fudllao  fï lshk  .sks l;sf¾ @

f.dvkeÕs,a,la bÈlsÍfï§ n%yau mdoh ms<sn| úfYaI wjOdkhla fhduq lsÍu jdia;= úoHd;aulj b;d jeo.;ah' n%yau mdoh f,i fcH;sIfha w¾:l:kh jkafka ksfjil w;a;sjdrfuys yß ueohs' jdia;= úoHd;aulj o fuh b;du;a jeo.;a W;=ï mQckSh ia:dkhla f,i ye¢kafõ' n%yau mdoh" n%yau ia:dkh n%yaumsKavh hkqfjka o wm rfÜ me/kakka .sks l;srh f,i y÷kajd we;af;a o fuu ia:dkhhs' wm ´kEu lghq;a;la wdrïN lsÍfï§ flakaøNsidß n,h ms<sn| wjOdkhla fhduq lrkafka úoHd;aul mokul isgh' tfukau ksfjil o Wmßu È. m<f,ka yß uOHfha úfYaI flakaø.; n,hla mj;S' fï flakaø.; n,h iqnM, msysàula <Õdlr .ekSug tu ia:dkh fkdfl,iS ;sfnk ia:dkhla úh hq;= nj jdia;= úoHd uQ,sl isoaOdka;hls'

Tn okakjd o@

ksfji bÈlsÍug kshñ; È." m<, wkqj ,efnk j¾.M,h wfgka fn¥ úg b;sß jk w.h 1" 3" 5" 7 kï tjeks ksfjila mÈxÑhg iqÿiq nj;a" b;sß jk w.h 0" 2" 4" 6 kï tjeks ksfjil mÈxÑ ùfuka ksjeishka úúO m%Yakj,g uqyqK fok nj;a" Ndr; jdia;= úoHdfõ i|yka fõ' bÈlrk ,o w;a;sjdru u; ì;a;s ne£fï§ wkq.ukh l< hq;= jdia;= úoHd;aul" isoaOdka; .ek wjfndaOhla ,nd .ekSu  jeo.;a fõ'

w;a;sjdru .ek is;=jd o''' @

w;a;sjdru y;r jfÜu ì;a;s ne£u wiqn ke;;a w;a;sjdrfuka ksfji ;=<g úys§ hk ì;a;s wdrïN l< hq;= ia:dk fukau wdrïN fkdl< hq;= ia:dko jdia;= úoHdfõ§ i|yka lr ;sfí' fuys§ w;a;sjdrfï È. me;a; iudk fldgia 15 lg;a m<, me;a; iudk fldgia 15 lg;a fn§fuka ,efnk tl fldgila mdohla f,i i,lkq ,efí' w;a;sjdrfï È. m<, wä wÕ,a fyda óg¾ fikaáóg¾ l%uhg uek .; yelsh' w;a;sjdrfï È. m<, iudk fldgia 15lg fnod ,efnk mdo ms<sfj<ska" kkaod" Nød" chd" ßla;d" mQ¾Kd f,i kï lrf.k hd hq;=h' kkaod mdofhka wdrïN lr mQ¾Kd mdoh wjika jQ miq kej; kkaod mdofhka wdrïN l< hq;=h' fuu mdo w;=ßka kkaod" chd" mQ¾Kd" iqn mdo jk w;r Nød iy ßla;d wiqn mdo fõ'

fï .ek is;kak'''

jdia;= úoHd{hl=f.ao iydh we;sj ksjfia rEmigykla we| 1" 3" 5" 6" 8" 10" 11" 13" 15 hk mdo kjh iqn nj;a 2" 4" 7" 9" 12" 14 mdo wiqn nj;a" wm úiska oek.; hq;= lreKls' ksfjil w;a;sjdru fnfok ia:dk wiqn mdoj,g yiq fkdúh hq;= w;r W¿jy" cfk,a wdÈho wiqn mdo u; fkd;eìh hq;=h' ksjdi bÈlrk úg ks;ru we;sjk m%Yakhla jkafka" wiqn mdo lemS hk f,i" wiqn mdo yryd yria ì;a;s bÈlsÍu wiqno@ hkakhs' wiqn mdo yryd yria ì;a;s bÈlsÍug jdia;= úoHdfõ úreoaO;ajhla ke;'

ì;a;s flfrys wjOdkh fokak'''

ksfji ;=< ì;a;s ne£fï§ úfYaIfhkau wjOdkh fhduq l< hq;= lreKls' yßhgu ksfji folg fnfok wgjk chd mdoh u; ì;a;s fkdne£ug j. n,d .ekSu’tfukau ksfjfia ì;a;s ne£ug l,ska ure iQ,u iy .sks l;srh .ek ksjerÈ wjfndaOhla ,ndf.ku bÈß lghq;= i|yd fhduq úh hq;=h'

wiqN M, f.k tkafka flfiao@

Ndr; jdia;= úoHdjg wkqj ksfjil we;sjk m%Odk;u jdia;= fodaI ks¾udKh jkafka ure iQ,u iy .sks l;srh wdY%s;j nj i|yka fõ' ksfjil uq¨ hd lrñka" tlsfkl lemS hk úl¾K f¾Ld fol .sks l;srh f,i y÷kajkq ,efí' úYajfha .%yhkaf.a .uk fya;= fldgf.k we;sjk úYaj Yla;sh uq,skau w,a,d .kq ,nkafka ksfjil hg,Sh uÕsks' tu Yla;sh ksfjfia ì;a;s Tiafia w;a;sjdrug .,d hhs' bka miqj ksfjfia m%Odk wlaI y;r Tiafia l%shd;aul jk úYaj Yla;sh" tu wlaIhkays uq¨ hd lrk úl¾K Tiafia l%shd lrñka" tA Tiafia .,d ths' ksfjfia úl¾K fol lemS hk ia:dkh y÷kajkafka" ure iQ,u jYfhks' úl¾K Tiafia .,d tk Yla;sh ure iQ,fï§ tlajk w;r th ksfjfia we;s wê l%shdldß;ajhla mj;sk úYaj Yla;Skaf.a ix,laIHh njg m;afõ' ´kEu ksfjil m%Odk u¾uia:dk njg fuu ure iQ,u m;a fjhs' ure iQ,u kqiqÿiq ;eklg fh§fuka .Dy jdiSkago" .Dy kdhsldjgo" .Dy wêm;shdgo" wiqn M, f.k §ug fya;=fõ'

lu,a Èidkdhl
mdrïmßl ffjoH
fcd;sYHfõ§ m%ùK jdia;= úoHd Ys,amS
wNHka;r ksjdi ie,iqïlre

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv