නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ලෝකේ වටේ ඇවිදින වාසනාවන්ත සත්තුzixpdrhka Tfí yoj; újD; lrhs' uki mq¿,a lrhs' Ôú;h fndfyda l;dj,ska mqrjhsZ hkqfjka lshukla ;sfhkjd' uq¿ f,daflu ñksiaiqkaf.ka Ôúf;a lrkak wdi foaj,a myla weyqfjd;a tA yefudaf.u ,ehsia;=fõ Wäkau zg%ej,az ;sfhk njg lsis ielhla kE' iuyre leu;shs ;kshu weúÈkak' ;j;a iuyre leu;shs Life partner tlal weúÈkak' Th w;f¾ kj,sh wmsg yuqjqKd b;d,sfha b|ka jEka r:hlska ;ukaf. iqr;,a i;=ka msßjrdf.k f,dj jgd ixpdrhl ksr; fjk Y%S ,dxlsl hqj,la' Tjqka mjks fl!Y,Hd iy p,k ixl,am' fï Tjqka fï jkúg;a f,dj mqrd hñka isák ixprh w;f¾ wmg lshQ l;djhs'

Ôj;a fjkafka fjfrdakdfõ'''

wms Ôj;a fjkafk b;d,sfha fjfrdakd k.rfha' fï fj,dfj wms;a tlal g%ej,a lrkafk ud¾,s" wd;¾ia iy isïnd' ud¾,s lshkafk f.da,avka ßá%j¾ flfkla' wd;¾ia frdÜjh,¾ flfkla iy isïnd fnx.d, mQfila'

uq,skau ysáfh frdlS iy iysrd'''

wms uq,skau g%ej,a lf<a Bagpackers ,d úÈyg' t;fldg;a wms n,af,lajhs mQfilajhs f.ksÉpd' yenehs t;fldg ysáfh frdlS lsh,d frdÜjh,¾ flfkla iy mdfr b|, weys|.;a; mQfila' thdf. ku iySrd'

;=kafokdu tl jy<la hg

Th w;fr ug p,kj yïnqKd' miafi wms ,súkagqf.o¾ bkak frdlS;a tlal f.orlg .shd' t;fldg ;uhs ug uefrkak mdf¾ jeá,d ysgmq iySrdj yïnqfKa' Tmf¾Ikaia y;rla lr, ;uhs wms thdf. Ôúf;a fír.;af;'

iqr;¨ka tlal g%ej,a lrkak wdidj wdfj frdlS ksid'''

uu bf.k;af; ñ,dfkdaj, ìfldlald hqksjisá tfla' tA ldf,a uu iudc i;aldr jevlg wm%sldjg .shd udi tlyudrlg' t;fldg ug frdlSj od, hkak jqKd' uu ke;s ksid tA ojia áfla thd yßhg lEfj ìõfjj;a kE' ùäfhda flda,aia .;a;u l÷¿ mqrjka n,ka bkakjd' tod ux frdlSg fmdfrdkaÿ jqKd thdf. wka;su oji fjkl,au thdj od,d fldfyj;a hkafk kE lsh,' t;kska miafi wms jdyk fyõjd' ncÜ tlg .e,fmk jdykhla yïnqfKa kE' Bgmiafi ;uhs oeka fï wms hk lEïm¾ tl yïnqfKa' kuq;a wjqreÿ ;=kla .shd tAl yo, bjr lrkak' tA;a wmsg frdlS tlal lEïm¾ tfla ixpdrh lrkak ,enqfK kE' thd .sh wjqreoafo wiaÓ ms<sldjla ksid ñh.shd'iysrd ke;s jqfK;a lEïm¾ tflaÈuhs

iysrd wjqreÿ fod<yla jf.a wms tlal ysáhd' thd uefroaÈ wms ysáfh l÷ w;f¾' wms thdj l÷ w;fru N+ñodkh l<d' thd, uefrkl,au wms tlal g%ej,a l<d' tA fokakd ke;s jqK tl f,dl= fIdla tlla jqK;a wka;su fudfydf;;a thd,d tlal ysgmq tl .ek ;sfhkafka i;=gla'

wvqjg yïnqK jEka tl lEïm¾ tlla l<d'''

2019 wmsg yïnqKd ;kslr ysia mrK jEka tlla' Bgmiafi wms tAl lEïm¾ tllg Convert l<d' lsisu oekqula ;sífn kE fldfyduo fïl lEïm¾ tlla lrkafk lsh,' hQ áhqí iy fmd;aj,ska n,df.k ;uhs fïl wms yeÿfõ' nd;arEï tlla" f,dl= we|la" fida*d tlla iy mqgq Bg we;=<;a' iysrdj" frdlSj .;a;= ;ek b|ka lEïm¾ tl yomq yeá iy wfma ixpdrfha ish¨u úia;r wfma Wonderlust Vanlifers YouTube channel tfla ;sfhkjd'

f.or ;rï mdfr f.fjk Ôúf;a úhoï kE'''

uukï g%ej,a lrkak ´k ksidu riaidfjka bj;a jqKd' p,k lrkafk g%ej,a tAckais tll ßfudaÜ fcdí tlla' flfklag ysf;kak mq¿jka fïl yßu Expensive jevla lsh,d' kuq;a lEug iy ãi,aj,g wefrkak fjk f,dl= úhoula kE' wms oeka lEïm¾ tfla Ôj;a fjkak mgka wrka udi folla'f,dj jgd ixpdrh

uq,skau wms frdlS" iySrd tlal uq¿ b;d,sh mqrdu ixpdrh l<d' wjqreÿ folla .shd wmsg b;d,s ixpdrh ksu lrkak' wfma w¨;a idudðlfhda tlal fï fjkfldg bkafk iamd[a[fha' wfma .uk jeäfhkau tkafcdahs lrkafkkï ud¾,s' fldfyyß kj;a;mq .uka thd hkafk uqyqola" lkaola fydhdf.k' wfma B<Õ kej;=u m%xYh' t;kska miafi fn,aðhu" fko¾,ka;h" c¾ukshg .syska iaúÜi¾,ka;fhka fï Journy tl bjr lrkak ;uhs  ys;ka bkafk'

• trxÈ fl!Y,Hd