නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

yßhg ì;a;r ;ïnkak;a ueIsulamßmQ¾K ì;a;rhla ;ïn.kak tl we;eï .Dy‚hkag ;ju;a wmyiq ld¾hhla' n÷klg j;=r mqrjd thg ì;a;r oud <sm oe,aùu myiq jqK;a ksis fõ,djg ì;a;rh n÷fkka bj;a lsÍug ld,h l,ukdlrKh lr.kak neß fjkak mq¿jka' fï ish¨u .eg¨ j,g úi÷u fjkafk Egg Cooker tl' mdi,a hk orejkag b;d blau‚ka wdydrhla ilid fokak fuh lÈu WmlrKhla'

• jdis

Egg Coocker tfla tljr ì;a;r yhla ;ïn.kak mq¿jka' tA jf.au ish¨u ì;a;r ;eïfnkak .; fjkafk ñks;a;= y;rla jeks ld,hla' Half boiled,Soft boiled,Scrambled fï ´kEu wdldrhlg ì;a;rh ;ïnd.kak mq¿jka' iajxl%Shj l%shd úrys; jk iaúph ksid Wjukdjg jvd ì;a;r ;eïfnkafk;a kE' ;j;a úfYaIu foa ;uhs lgqj bß;e¿Kq ì;a;rhla jqK;a Egg Cooker tl wdOdrfhka ;ïn.kak mq¿jka' wuq;=fjka ì;a;r ;ïn.kak <smla wjYH ke;s ksid .Dy‚hka tu fõ,dfõ ;j;a fohla fjkqfjka wjOdkh fhduq l< yelshs' .nvd lsÍu;a myiqhs'

• ì;a;r ;ïn.kak ú;rla fkfõ'''

ì;a;r ;ïnkak ú;rla fkfõ tljr Tï,Ü folla ilid.ekSfï yelshdj;a fuu.ska ;sfhkjd' tA jf.au ud¿" t<j¿ ;ïnd.kak' vïma,skaia ild.kak;a t.a l=l¾ tl b;du m%fhdackj;a' 

• l%shdj,sh

t.a l=l¾ tl;a tlal ñkqï fldmamhla fkdñf,a ,efnkj' fï ñkqï fldamamfha hg ;sfhkj mqxÑ ishqï lgq ;=vla' fï ;=fvka ì;a;rh f.k l=vd isÿrla úo.; hq;=hs' thska ì;a;rh l=vq fjkafk kE' miqj isÿre úo.;a ish¨ ì;a;r lkafÜk¾ tfla ;ekam;a l< ñkqï fldamamh u.ska wod< m%udKhg lkafÜk¾ tl hg we;s Heating plate tlg j;=r tl;= lr miqj mshfkka jid Wvg tiù we;s iaúph my;g l< hq;=hs'

Features

ì;a;r wjYH m%udKhg ieliS wjika jQ miq iaúph Wvg tifjkj jf.au iaúph ´*a l< hq;= nj yÕjkakg t,dï tlla jÈkjd' Tng ì;a;r ;ïnd.kak wjYH fudk wdldrhgo lsh, t.a l=l¾ tfla äiamaf,a fjk fiákaiaj,ska yod.kak mq¿jka'

• Tï,Ü yod.kak fjku mEka tlla'''

Tï,Ü yod.kak mq¿jka mEka tlla t.a l=l¾ tl;a tlal fkdñf,a ,efnkj' wkjYH mEkaia bj;a lr Tï,Ü tl ilid.ekSug .e,fmk mEka tl ySáka maf,aÜ tl Wäka ;nd tys f;,a iaj,amhla wdf,am lr ì;a;r folla fome;af;a fldgia folg oud Tï,gh ilid.; yelshs' kuq;a fuys§;a t.a l=l¾ tl mshfkka jeiSu w;HjYHhs' 

• ì;a;rfha m%udKh wkqj ld,h fjkia úh yelshs'''

idudkHfhka ì;a;rh ;eïîfï ld,h f,i fuu WmlrKfha úkdä y;rla" myla f,i weia;fïka;= lr ;snqK;a ì;a;rfha m%udKh wkqj thg úkdä oyhl muK ld,hla jqK;a .;fjkak mq¿jka'

• jeo.;a

ì;a;r ieliS wjika jqKdg miq iaúph ´*a l<;a mshk újD; lsÍug fmr úkdä folla muK t.a l=l¾ tl isis,a fjkakg ;eìh hq;=hs' 

• msßisÿ lr.kak úkdlsß

fuys we;s ma,diaála lkafÜk¾ia inka Èhrhla fhdod iafmdkaÊ tlla Ndú;fhka msßisÿ lr.; yelshs' iafÜka,ia iaà,a u;=msg wmsßisÿ ù we;akï tA u;g úkdlsß iaj,amhla oud úkdä myla muK ;sfnkakg yer fmam¾ i¾úhÜ tlla fyda frÈ lene,a,la wdOdrfhka msiod.kak' 

^ wka;¾cd,h weiqfrka &

• trxÈ fl!Y,Hd