නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

Tima .eg¨‍j,g .=K fiarfiar lshkafk wdydr ri lrk l=¿nvqjlg wu;rj foaYsh ffjoH l%uj,g mdúÉÑ lrk T!IOla' mdrïmßlj nfâ lelal=ï" ldka;djkaf.a Tima .eg¨" WK yd leiai jeks iq¿ wdidok j,g m%;sldr lsÍug fiar Ndú; lrkj'

• jl=.vqj,g .=Kodhlhs

fmdgEishï nyq,j wvx.= ùu ksid fiar wdydrhg .ekSfuka jl=.vqj, uq;%d fmÍu jeä fjk w;r uq;%d iu. wmøjH neyer ùuo l%uj;a fjkjd' ta jf.au reêr ixirKh jeäÈhqKq lsÍug" reêr mSvkh wvq lsÍug;a fiar WmldÍ fjkj'

• lDñ úl¾IKhla

fiar j, we;af;a f,ukaj,g iudk iqjola ksid fyd| lDñ úl¾IKhla fjkj' fuu fld< ;,d YÍrfha ifï ksrdjrKh ù we;s m%foaY j, wf,am lsÍfuka lDñ i;=kaf.a oIaG lsÍï j,ska wdrlaId fjkak mq¿jkaa'

• ksfrda.S Ô¾K moaO;shlg

fiar fld< WKq j;=frka ;ïnd mdkh lsÍfuka wdudYfha l%shdldÍ;ajh mj;ajdf.k hEug WmldÍ fjkj' tajf.au fiar wdydrhg tlalr .ekSfuka ri ikafõokh by< hkjd' uqLh msßisÿ yd kejqï lrkj'

• wd;;sh u.yßkak fyd| Tiqjla

fiar j, we;s iakdhq iukh lsÍfï yelshdj ksid wd;;shg fyd| Tiqjla' whq¾fõofha§ úúO udkisl wdndO j,g Tiqjla f,i fiar fhdod .kakj'

• fiar f;,a

fiar j, wvx.= zisá%,aZ ix>glfha m%;sTlaisldrl nyq, ksid isref¾ krl fldf,iagfrda,a wvq lrkj'

^ wka;¾cd,h weiqfrka &

• w¾Ñ; b÷jr