නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

t<fUk mdi,a lS%vd ;r.j,g l,ska lS%vdfhda.H;d iy;slh ,nd.;af;d;a fydo keoao,nd.kafk fufyuhs

lS%s%vlfhla" lS%äldjla hï lS%vdjlg ;ukaf.l=i,;djfhka iy udkisl yelshdfjka fmdfydi;a jqK;a" Tyqf.a YÍrh iuyr úg lS%s%vdfõ fjfyi ord .ekSug fkdyels fyj;a isrer Tfrd;a;= fkdfok ;;a;ajhla ;sfnkak mq¿jka' iuyr úg lS%s%vlhd fï ;;a;ajh okafka keye' tA jqK;a lS%vdfõ fhfok úg YÍrhg we;s fjk wmyiq;djhkag lS%vlhdf.a úúO bkaøshka olajk m%;spdr úsúOdldrj iy b;d oreKq wkaoñka isÿ fjkak mq¿jka' fï ;;a;ajfhka lS%s%vlhdf.Ôú;h wdrlaId lr .ekSug iy m%;sjdoS ;r.lreg úYajdifhka hq;=j lS%s%vdjg uqyqK §ug fmrd;=j mQ¾j lS%s%vd fhda.H;d iy;slhla ^pre participation examination& ,nd .ekSu fjkqfjka lS%s%vlhd fhduq lsÍfï ls%hdj,shla ;sfnkjd' fi!LH wud;HdxYh" wOHdmk wud;HdxYh iy lS%vd wud;HdxYh tAldnoaOj ks¾udKh lrk ,o mQ¾j lS%vd fhda.H;d mÍlaIKhg lS%vlhd bÈßm;a ùu wjYHhs' tys§ wod< lS%vdjg lS%%svlhdfhda.H±hs ne,Sug hï ls%hdj,shla ;sfnkjd' fï ls%hdj,sfhka miqj wod< lS%s%vdj fjkqfjka lS%vlhd fhda.H njg H 1246 iy;slh ,nd fokjd'

iEu lS%%vlfhl=gu jeo.;ao @

Tõ cd;sl" cd;Hka;r jf.au ls%lÜ" mdmkaÿ" u<, lS%s%vd jeks l=uk uÜgfï lS%vd biõjlg fyda iïnkaO lS%vlfhl= úiskau fuh ,nd .ekSu jeo.;a'

mQ¾j lS%vdfhda.H;d iy;slh ,nd fok ffjoHjrhdf.a iqÿiqlï

mQ¾j lS%vd fhda.H;d iy;slh ,nd fok ffjoHjrhd MBBS ffjoH Wmdêh iu. lS%vd lafIa;%h ms<sn|j MD Wmdêh fyda mYapd;a Wmdê ämaf,daud fyda Wla; iy;slh ,nd §u fjkqfjka ,nd .;a úfYaI wjirhla ;sfnk ffjoHjrfhla úh hq;=hs' tfukau fï iy;slh ksl=;a lrkafka wod< ffjoHjrhdf.a mqoa.,sl kdufhka ùu;a úfYaIhs' mQ¾j lS%vdfhda.H;d iy;slh rcfha frday,aj, lS%s%vd ffjoH tAllfhka fukau fm!oa.,slj jqj;a ,nd .ekSug yelshs' tfia ,nd .ekSfï§ Wla; iqÿiqlï iys; ffjoHjrfhl=f.a j.lSu hgf;a ,nd .ekSu wjYHhs' tfukau mQ¾j lS%vd fhda.H;d iy;slh fjkqfjka b,a¨ï lrk lS%s%vlhd fj; m%Yakdj,shla ,nd fokjd' tys§ ;udf.a frda. b;sydih iy idhksl b;sydih lS%vlhd úiska i|yka lsÍu wjYHhs' lS%%svlhdg Èhjeähdj" wê reêr mSvkh" Yajik wdndO jeks ksoka.; frda. b;sydihla ;sfnkakg mq¿jka' tfyu ke;akï Y,Hl¾uhlg Ndck jqK lS%vlfhla úh yelshs' tu ksid frda. b;sydih iy idhksl b;sydih oek .ekSu w;HjYHhs' lS%vlhdf.ka ,nd .;a frda. b;sydihg miqj ffjoHjrhdf.a mÍlaIdj isÿ jkjd'

mQ¾j lS%vd fhda.H;d iy;slh,nd .ekSfï§ wkq.ukh lrk ls%hdj,sh

• lS%vlhdf.ka úia;r ,nd .ekSu ^ History & m<uqj iyNd.s ùug kshñ; lS%vd$lS%vdfõ§ ñka fmr isÿ jqK wdndO iy tAjdg ,nd .;a m%;sldr$mj;sk ksoka.; frda. fukau  uE;l§ hï frda.dndO ;;a;ajhlg m;a jQjd±hs úuid n,kjd' iuyr úg f.jqK Èk lSmfha§ WK" m%;sYHdj" fiu frda. fyda fjk;a tjeks iq¿ frda. ;;a;ajhkag f.dÿre ù ;sìh yel' ;jo  È.ska È.gu Ndú; lrk T!IO iy wdid;añl;djhka .ek;a úuid n,kjd'


• YdÍßl mÍlaIdj^physical Examination&

lS%vlhdf.a YÍrfha iEu moaO;shlau ^ detailed general examination followed by a cardiovascular system ) reêr ixirK moaO;sh" Yajik moaO;sh" ^respiratory system) iakdhq iïfm%aIK moaO;sh (neurological system ) wiaÓ moaO;sh (muscular skeletal systemetc & b;d iúia;rd;aul f,i mÍlaId lrkq ,efí'

Testing- reêr" uq;%d iy ECG mÍlaIdj uQ,sl jYfhka isÿ lrkq ,nk w;r bkamiqj weia fmkSu" Y%jKh iy ls%vlhdf.fi!LH .eg¨ iy óg fmr ;snQ wdndO wkqj lS%vlhdf.a YdÍßl fhda.H;djh l=uk uÜgfïo hkak ±k .ekSu i|yd úúO mÍlaIK j,g ^ Xray/ exercise ECG/CT/MRI/vo 2 max etc & Tyq fyda weh ,lalrkq ,efí' Bg wu;rj iuyr lS%vlhka tla bkaøshla muKla ls%hdldÍ uÜgfï we;s mqoa.,hka úh yelsh' WodyrKhla f,i tla weila" tla jDIK fldaIhla" tla jl=.vqjla ls%hd;aul ;;a;ajfha jeks YÍr ,laIK ;sfnkak mq¿jka' tjeks wjia:djl§ lS%s%vdj ksid wk;=rla isÿ jqfKd;a ls%hdldÍj mj;sk bkaøsh hï fyhlska wls%h ùfuka Ôú;hg wjodkula we;s fjkak mq¿jka' tA ksid tla bkaøshla we;s lS%vlhkag YÍrh .efgk lS%vdjkag wjia:dj ,nd fokafka keye'fuu mÍlaIK u`.ska l%Svdfõ fhfok úg YÍrfha ord .ekSfï yelshdj .ek fidhdn,kjd' yojf;a .eiafï widudkH;djhla"  yojf;a isÿre" fmky¿j, Yla;sh jeks ;;a;ajhka ;sfí±hs fidhd n,kjd' Y,Hl¾uhla isÿ lr ;sfnkjd kï wod< lS%vdj fjkqfjka lSs%vlhd iqÿiq njg yDo frda. úfYaI{ ffjoHjrhdf.a ks¾foaY ,nd .ekSu;a isÿ fjkjd' by; mÍlaIdfjka miqj iq¿ frda. ;;a;ajhla ;snqfKd;a tA fjkqfjka m%;sldr lsÍu isÿ fjkjd' lS%s%vlhdf.a bkaøsh moaO;s ms<sn| .eg¨ y÷kd .;af;d;a tA i|yd wod< úfYaI{ ffjoHjrhd fj; fhduq lrkjd' lS%vlhdf.a .eg¨jla ke;akï ;j;am%dfhda.sl mÍlaIKhla isÿ fjkjd' tA wkqj lS%vlhd úkdä 10 l ld,hl Èùfïwjia:djlg iyNd.Sùu wjYHhs' tA mÍlaIKh;a id¾:lj wjidk lf<d;a muKla fhda.H;d iy;slh ,nd fokjd' Bg wu;rj lS%svlhdf.a iïmQ¾K reêr mÍlaIK jd¾;djla" uq;%d mÍlaIK jd¾;djla ECG jd¾;djka ,nd .ekSu isÿ lrkjd' tA wkqj fi!LH H 1246 hgf;a lS%vlhdg ,efnk ;Skaÿj my; ±lafjk wÈhr y;ßka tlla úh yelshs'

• wkqu; lrñ • iSud lrñ

• ;djld,slj w;aysgqjñ • wkqu; fkdlrñ 

;r.dj,shlg iyNd.S ùug fmr ,nd .; hq;= mQ¾j ;r. fhda.H;d iy;slh ^ pre participation examination & flfia jqjo wkqu; jQ mQ¾j lS%vd fhda.H;d iy;slhla ,enqK lS%s%vlfhl=g tys j,x.= ld,h wjqreoaola muKhs' tA w;ru mQ¾j l%Svd fhda.H;djh iy;slh ,nd .;a lS%vlfhla jqK;a ;r.dj,shlg iyNd.S fjkjd kï Bg Èk ;=kla we;=<; lS%s%vlhd úiska mQ¾j ;r. fhda.H;d iy;slh ,nd .ekSu wjYH fjkjd' mQ¾j lSs%vd fhda.H;d iy;slh^ H 1246 & wdlD;s m;%fha tla fldgil mQ¾j ;r. fhda.H;d iy;slh we;=<;aj ;sfnkjd'

mQ¾j ;r. fhda.H;d iy;slh MBBS 

ffjoHjrfhl=f.a ks¾foaYfhka ,nd.; yel' thska woyia fjkafk mQ¾j lS%s%vd fhda.H;d iy;slh ,nd .ekSfuka miqj jQ ld,iSudj ;=<;a wod< lS%vlhd wod< biõjg ;r. lsÍug ksis Ydßßl fhda.H;djfhka mijk njhs' fï wkqj hï ;r.hla fjkqfjka iyNd.S jk lS%s%vlfhl= úiska mQ¾j lS%vd fhda.H;d iy;slh jf.au mQ¾j ;r. fhda.H;d iy;slh ,nd .ekSu wjYH jkjd' fuu iy;sl folu ,nd .;a;;a thska woyia lrkafka wod<fhda.H;d iy;sl ,nd .kakd wjia:dj jk úg wod< ;r.lre bÈßm;a jk biõj fjkqfjka Ydßßl fhda.H;djfhka miq jQ nj muKhs' mQ¾j ffjoH mÍlaIKla u.ska lS%s%vlhdf.YdÍßl fhda.H;djh ;yjqre ùu ksid  lS%s%vdjl fh§fï§ we;sjk w;=re wjodkï ;;a;ajhka fndfyda ÿrg j<lajd .ekSug yelshdj ,efnkjd'

lS%%svd fi!LH iy ks¾úkaok ffjoH
kdu,a pñkao úfÊisxy
Èia;s%la frday," ó.uqj

• mqkHd pdkaokS o is,ajd