නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

f,dalfha ldg;au nh ke;s kdhlhd mqáx



mDÓúfha f,dl=u rg md,kh lrk ckdêm;sjrhd Tyqh' Tyqf.a j;alu weußldkq fvd,¾ ì,shk 20 la hehs i|yka l<;a úpdrlhka i|yka lrk wkaoug ienE j;alu weußldkq fvd,¾ ì,shk 700 blaujd we;' rgj,a 17 lska iukaú; fõ,d l,dm 11 la iys; rgl kdhlhd f,i Tyq fï jk úg >d;k l=uka;%K 47 la mrojd we;'wo Tyqf.a iudc iy wd¾Ól ;;a;ajh hym;a jqj;a w;S;fhaÈ Tyq ðj;a jqfKa óhka msreK l=vd me,am;lh' yuqodfõ fiajh l< mshd fndaïn m%ydrhlska miqj lïy,l fiajh l< w;r uj mdr w;=.dk lïlre fiaúldjls' tA w;r weh w;sf¾l wdodhula Wmhd .ekSug ridhkd.drj, mÍlaIK k< msßisÿ lsÍfï ld¾hfhyso ksr; jQjdh'

mqÿu oÕldrfhla'''

wo rdcH kdhlfhla jqj;a mdi,a iufhaÈ Tyq oÕldrfhls' bf.kqug wolaI jQ w;r .Ks;hg jvd;a ÿ¾j, orefjls' mx;sfha fiiq orejkag ks;ru l¨ ,e,a, ulk fldÜgfhka .eiSu" mx;sfha mdvï fldms lsÍu iy .S; .dhkfha fhfoñka ld,h .; l<d ñil bf.kqug wjOdkhla olajd ke;' tfy;a lS%vdjg olaIfhla jQ fy;u wd;audrlaIl igka l,djg oeä leue;a;la ±lajQ  orefjls' l=vd ld,fha mgkau KGB T;a;= fiajdj ms<sn| f;dr;=re fiùfï ksr; jQ w;r miq lf,l KGB fiajdjg ne£ tys ¨;skka l¾k,a jrfhl=f.a ks,hg m;a úh'

oji wrUkafka'''

mQáka kskaog hkafka mdkaor ;=kghs' tA ksid Tyq m%udo ù wjÈ ùu idudkHhs' oji úkdä 15 ne.ska fldgiaj,g fnod f.k lghq;= lsÍu Tyqf.a isß;hs' Wfoa wdydrh ì;a;r Tï,Ü" jgq ì;a;r iy m<;=reh' oji mgka .kafka geíf,dhsâ mqj;am;a ne,Sfuka miqjhs' cd;sl mqj;am;a lshjkafka thska miqjh' wka;¾cd,h .ek mQáka t;rï Wkkaÿjla olajkafka ke;' f*aia nqla" ála fgdla ;rfhau m%;sfCIam lrhs' kùk ;dCIK Wmdx.hka .ek leue;a;la ke;s fyf;u ;ju;a mdúÉÑ lrkafka fidaúhÜ hq.hg wh;a ÿrl:khls' ojfia m<uq ls%hdldrlu jkafka nqoaê f;dr;=re we;=<;a ,sms f.dkq lshùuhs'cQfvda lS%vdj" whsia fydlS" wYajhka msg hEu" msyskSu" fudag¾ r: f¾isx Tyqf.a úfkdaodxYhs' i;=kag fnfyúka wdorh olajhs'

fl%ï,skh Tyqf.a ks, ukaÈrhhs'

th k.rhla ;=< ;j;a k.rhls' rka wdf,ams; f.dvke.s,s" ls%'j 1838 jeks merKs hq.fha ±ejka; f.vke.s,s" m,a,s" wdÈfhka hqla;h' ukaÈrh jgd we;s ;dmamh ie;mqï 1' 5 la È.e;sh' tfy;a fï iqj myiq ukaÈrhg jvd Tyq ms%h lrkafka zz fydafuda T.¾fuda ZZ j, msysá yqfol,d ksjighs'ú,dis;djkag leu;s l%shdYS,s pß;hla nj g fmdÿ ms<s.ekSula ;sfnkjd' ks, jYfhka hqfrdamSh l,siu" lndh w¢k pß;hla jk w;r l¨ lndh iys; Tyqf.a we÷ï lÜg,h mjqï 4000 la neõ zzrIshd ìfhdkaâ ZZ mqj;am; úiska jd¾;d lr ;sfnkjd' mßyrKh lrk lndh reishdkq mqoa.,fhl=f.a udisl jegqm fuka 31 .=Khla fjkjd' bia;rï ikakdu ¨yq n¢k mqáka w¢k fuu zz f,dafrda mshdfkda ZZ ikakdufha lndh reishdkq rEn,a ñ,shk 1' 5 la jkjd' tA w;r b;d,s cd;sl zz lsfgdka ZZ keue;s fudaia;r Ys,amshd úiska ks¾udKh lrk ,o cïmrh mjqï 2400 la neõ jd¾;d jkjd' b;d,sfha zzìfhdaks ZZ ikakduhg jvd;a m%sh lrk w;r m<¢k mdjyka fcdaka f,dí fyda ie,ajfkda¾ f*r.dfuda ZZ neõ jd¾;d fjkjd'

wdrlaIl j<,a,'''

mQáka ckdêm;sjrhdf.a wdrlaIl j<¨ 4 ls' tA fjkqfjka 50"000 l msßila fhdojd we;' fï yuqod ks<OdÍka úfoaY NdId yelshdfjka iy foaYmd,k ±kqfuka ikakoaO ù isá;s'

• m<uq j<,f,a ks,OdÍka wõ lkakdä me<| jï w; w¾Ohla Tijd f.k isá;s' tA yÈisfha we;s fjk m%ydrhl§ ckdêm;sjrhd wdrlaId lr .ekSughs' Tjqka i;=j we;s iQÜflaiaj, zzl¾fida ZZ j¾.fha msiaf;da, ;sfí' fjä fkdjÈk l=vd yuqodj i;=h' yÈis m%ydrhl§ fjä ;eîula isÿjqfkd;a th ks.djls'

• fojeks j<,a, uyck;dj w;r .ejiSu

• ;=kajeks j<,aa, uyck;dj meñfKk udhsu

• y;rjeks j<,aa, iakhsm¾ yuqodjhsrdcH kdhlfhl=g yer fjk;a úfYaI mqoa.,fhl=g mjd ckdêm;sjrhd iómfha isàug wjir ke;' tA fjkqfjka óg¾ ;=kl mr;rhla ;nd .; hq;=h' jrla wd;audrlaIl lS%vl fl%dk¾ weka;kS ckdêm;sjrhd iu. ióm PdhdrEmhla .ekSug W;aidy l< úg wdrlaIl ks<OdÍka úiska th j<lajd we;'úfoaY ixpdrhkays§ mqáka iu. .=jkahdkd ;=kla .uka .kakd w;r kej;Su i|yd ldur 200 lska hqla; fydag,hla iQodkï fõ'

tys mj;sk ÿrl:k ikaksfõok cd,h mjd úikaê lrk w;r wdydrmdk ish,a, ckdêm;sjrhdf.a yuqodjka úiska ilia flf¾'õ,eäó¾ mQáka uyck;dj bÈßfha§ fndfydu ksy;udkSj lshd isákafka zz uu Ôj;a fjkafka rcfhka ,efnk jegqfmka njhs' tA jf.au f,dalfha Okj;d jqK;a Tyq ;u wdrlaIl j<¨ ;r lrñka Ôj;ajk udkisl isrlrefjla neõ fndfyda fokdf.a woyihs'  ysgmq weußldkq ckdêm;s nerla Tndudg fuka ùÈhl ;sfnk ;eô,s f.ähla mdkh lsÍug ;rï ksoyia udkisl;ajhla  ke;s jqj; Tyq f,dalhg m%n,fhls'

(NDTV com)

mqkHd pdkaokS o is,ajd